Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Strukturarbetet utvärderat

Nyhet Publicerad

Tillsammans har kyrkokansliet, Luleå, Härnösand och Uppsala stift utvärderat arbetet med strukturfrågor och hur församlingsanställda uppfattat strukturarbetet inför bildandet av nya pastorat, åren 2013–2018.

Arbetet är utfört av konsultföretaget Ramboll, på uppdrag av kyrkokansliet tillsammans med de tre stiften Luleå, Härnösand och Uppsala. Syftet har varit undersöka och att lära sig av hur de lokalt anställda har uppfattat hur strukturförändringsarbetet genomförts inför bildandet av nya pastorat mellan åren 2013 och 2018.

Tydligt behov av stöd och hjälp

Sammanfattningsvis drar utvärderaren slutsatsen att det på många håll funnits tydliga behov av stöd och hjälp inför indelningsförändringarna. Stiften har lämnat stöd i form av checklistor, handböcker, utbildningsinsatser och i vissa fall bidrag till extra resurser, men trots detta har anställda i flera enheter upplevt en otydlighet i vad stiftet ska stödja med.
   Just när det kommer till arbetet med Handbok för förändringsarbete pågår redan ett arbete:
   – Utvärderingens resultat kommer att tydligt märkas i den nya reviderade handboken som stiftsstyrelsen ska fastställa i vår, säger Katarina Wuopio, organisationsutvecklare i Luleå stift.

Upplevd begränsad delaktiget för medarbetare

Av utvärderingen framgår också att syfte och mål med att genomföra indelningsändringen inte tydliggjorts för alla. Det upplevs att det främst varit ledningen och förtroendevalda som varit delaktiga i förändringsarbete och mer begränsad delaktighet för medarbetare.
   Utvärderarna föreslår att stiften ska arbeta mer med att förankra förändringen och försäkra sig om att nödvändig kapacitet finns lokalt för att enheterna själva ska kunna driva förändringsarbetet.
   – Information om syfte, mål och roll- och ansvarsfördelning kan förbättras. Stiftsstyrelsen har det övergripande arbetet över den kyrkliga indelningen i stiftet men det är viktigt att de lokala enheterna "äger" de lokala förändringsprocesserna. Vi vill fortsätta stötta det lokala utrednings- och implementeringsarbetet, säger Katarina Wuopio.

Utvärderaren betonar att det inte är möjligt att uttala sig om resultatet av indelningsarbetet på lång sikt, men lyfter ändå några tidiga effekter som framkommit. Det mest övergripande och tydliga resultatet som beskrivs är att enheter som varit i en dålig ekonomisk situation har räddats av de andra enheterna i det nybildade pastoratet.

Processen i Luleå stift

Utvärderaren värderar utfallet på undersökta områden med att ge grönt, gult eller rött ljus.

Grönt ljus för informationsarbete
Luleå stift får ”grönt ljus” när det gäller sin del av informationsarbetet till medarbetare och tydlighet med syfte och mål. Med ”grönt ljus” menar utvärderarna att i stort sett alla medarbetare fått information om indelningsförändringarna och att merparten av respondenterna anser att syftet och målet med indelningsförändringarna har varit tydliga.

Gult ljus för behov av förbättringar
För några områden får Luleå stift ”gult ljus”. Med ”gult ljus” menas att här finns behov av förbättringar. Det gäller medarbetarnas delaktighet, hjälp att tolka och förstå innebörden av indelningsförändringarna, aktivt ledarskap och stiftets stöd.
   – Det finns behov av mer stöd under omställningsarbetet inför bildandet av nya pastorat eller församlingar och det behöver vi jobba vidare med, säger Katarina Wuopio.
   Stiftet har utvecklat en handbok som stöd för genomförandet av förändringsprocesserna och bidragit med behovsanpassad hjälp för deras olika behov. Merparten är relativt nöjda med stöd från Luleå stift, men anser att stiftet borde ha en mer aktiv roll under omställningsarbetet där de känner sig ”lämnade” av stiftet under genomförandefasen efter att ha varit väldigt aktiva under utredningsfasen.
   Luleå stift får inget underkännande i form av ”rött ljus”.

Tidiga resultat av förändringen

Utvärderaren betonar att det inte är möjligt att uttala sig om resultatet av indelningsarbetet på lång sikt, men lyfter ändå några tidiga effekter som framkommit.
   Det mest övergripande och tydliga resultatet som beskrivs är att enheter som varit i en dålig ekonomisk situation har räddats av de andra enheterna i det nybildade pastoratet. Den kyrkliga verksamheten har kunnat fortsätta bedrivas i församlingar som utan denna strukturförändring och ökade samordning varit hotade. Samtidigt anges att det finns en oro för att de i vissa fall stora geografiska avstånden påverkar möjligheten att ta hem samordningsvinster.
   När det gäller arbetsmiljön tycker en del att den har försämrats, åtminstone initialt, genom ökad stress och osäkerhet kring nya rutiner. Andra ser mer positivt på arbetsmiljön, och uppskattar exempelvis att det nu finns fler kollegor inom det egna kompetensområdet.

Utvärderarens rekommendationer

Utvärderaren ger några allmänna rekommendationer för stiftens fortsatta strukturarbete. Råden handlar om att skapa en tydligare målbeskrivning som bryts ner till mål i de olika lokala sammanhangen, att skapa förutsättningar för god implementering redan i utredningsstadiet, att tydliggöra syftet och behovet av indelningsförändringen, att fortsätta arbetet med att utveckla de checklistor och handböcker som tagits fram, att tydliggöra mer vem som äger de olika processerna samt att ge ett mer omfattande stöd under genomförandefasen.

Om utvärderingen

Utvärderingen bygger på en enkät till alla anställda i urval av församlingar som varit föremål för nya pastoratsbildningar i de tre stiften under åren 2013–2018. Enkätundersökningen har skickats till 998 personer varav nästan hälften svarat. Den har kompletteras med fallstudier i fem av pastoraten, där två fokusgrupper bestående av representanter för personal respektive ledning och förtroendevalda.

Bakgrund – strukturarbete i Luleå stift

Strukturförändringar är inget nytt för Luleå stift. Nya församlingar bildades när växande skogs- och gruvnäring och utbyggnad av vattenkraft ledde till ökad befolkning. Situationen är nu den motsatta med minskad befolkning i inlandet samtidigt som större tätorter, oftast vid kusten, ökar. Befolknings- och medlemsutvecklingen är en grundorsak till strukturförändringarna.  

 

Under åren 2013-2018 bildades 8 nya pastorat omfattande 23 församlingar. De nya pastoraten av samgående församlingar blev: Burträsk-Lövånger, Södra Lappland, Skellefteå, Vännäs-Bjurholm, Kalix, Malå-Sorsele, Boden samt Arjeplog-Arvidsjaur. Under samma tidsperiod bildades också Kalix församling omfattade tidigare Nederkalix och Töre församlingar.

 

Luleå stift har en strukturgrupp för arbetet med indelningsförändringar. Gruppen består av stiftsledning och stiftsmedarbetare samt representant från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Strukturgruppen möts regelbundet och fungerar som stöd med olika kompetenser för det lokala förändringsarbetet. Luleå stift har tagit fram en ”Handbok i förändringsarbete”, där församlingarna får vägledning i arbetet förändringsarbetet i form av checklistor, samtalsunderlag och beskrivning av arbetsgången. Handboken och stiftsstyrelsens policy har reviderats med jämna mellanrum sedan den först utkom 2002. Samarbetet med strukturgrupperna i Uppsala och Härnösands stift har bland annat resulterat i en webbaserad handbok som stöd i arbetet med indelningsförändringar.

 

Utvärderingens slutsatser och rekommendationer kommer att tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet och i handboken. Stiftet avser att utveckla ett bättre omställningsstöd samt processtöd inför kommande indelningsförändringar.

Biskopen om pastorat som bärkraft

Biskop Åsa Nyström har arbetat med indelningsförändringar i både Uppsala stift och Luleå stift. I en film berättar hon kort om sina tankar kring det och lärdomar från den processutvärdering som gjorts.