Skogliga åtgärder på Tannberget

Nyhet Publicerad

Samråd mellan kommunmedborgare och Luleå stifts egendomsförvaltning gällande planerad skogsåtgärd på Tannberget.

Luleå stifts egendomsförvaltning planerar ett antal skogliga åtgärder på fastigheten Lycksele 11:12. Det rör sig om slutavverkningar med efterföljande markberedning och plantering samt gallring.  

Områdena är grovplanerade och anmälda till skogsstyrelsen, de kommer under våren/sommaren 2020 att planeras i detalj. Planen har kommunicerats först med skogsstyrelsen och sen på ett gemensamt möte mellan Kommun, Skogsstyrelsen, Skogsmuseet och Luleå Stift.   Under våren 2020 kommer planen att kommuniceras ut mot intressenter i området; Naturvårdsgruppen, skidgymnasiet, orienteringsklubben, skolor etc. Angående de kartor som visar på de åtgärder som ska utföras:        

Grön färg visar de områden som avverkas med vanlig slutavverkning och efterföljande markberedning samt plantering. Här kommer ett antal naturvårdsgrupper att sparas samt kantzon mot myrmark i söder. I övrigt sparas 3 nyskapade högstubbar/ha av varierande trädslag. Stor vikt läggs på att stigarna ska klara sig utan påverkan från avverkningen och vara framkomliga direkt efter avverkning/markberedning. Stigarna märks ut med kulturstubbar på 1,3 m höjd. Avverkningen kommer att ske på barmark för att marken klarar av det samt att inte störa skidspåren. 

Blå färg visar ett område som kommer att avverkas med skärmställning. Det är planerat att lämna en skärm efter avverkning med ca 200stammar/ha, idag står det 5-800 stammar/ha. Syftet med skärmen är socialhänsyn, att med skärmen skapa en variation i området och bryta de öppna ytorna som blir vid slutavverkning. Det är möjligt att vi kommer att markbereda och plantera under skärmen för att snabbt få upp ett nytt bestånd, men det är inte funderat klart på. Vi kommer även i detta område spara ett antal naturvårdsgrupper, högstubbar och kantzon ned mot myr. Skärmen kommer att avvecklas i ett eller två steg när den fyllt sitt syfte (social hänsyn, se ovan.)

Stor vikt läggs på att stigarna ska klara sig utan påverkan från avverkningen och vara framkomliga direkt efter avverkning/markberedning. Stigarna märks ut med kulturstubbar på 1,3 m höjd. Avverkningen kommer att ske på barmark för att marken klarar av det samt att inte störa skidspåren.

Röd färg visar ett område som kommer att gallras. Här avverkas ca 1/3 del av beståndet, man gallrar ut de sämre och svagare träden och sparar de bästa träden för att bilda ett bestånd som ska stå kvar i 20-30 år till slutavverkning. Här skapar man också framtida naturvårdsgrupper och samma restriktioner gäller runt stigarna som vid slutavverkning; de ska vara användbara för det rörliga friluftslivet när avverkningen är klar. Avverkningen kommer att ske på barmark för att marken klarar av det samt att inte störa skidspåren.

Mer om detta på Lycksele kommuns hemsida.