Ny forskning om kyrkosyn och synen på lärande

Stiftshistoriska sällskapet har hållit årsmöte i Ålidhemskyrkan. Det inleddes med en föreläsning som aktualiserade förändringar i kyrkotänkandet och förändrade förhållningssätt till lärande och utbildning i Svenska kyrkan.

Det var forskarna Thomas Girmalm och Marie Rosenius vid institutionen för idé och samhällstudier, Umeå universitet, som stod för den intressanta föreläsningen ”Från folkbildning till fortbildning: Relationen mellan kyrkosyn och synen på lärande i Luleå stifts herdabrev över tid”.

Herdabrev är en slags programskrift som biskopar vanligen författar vid deras tillträde. Framställningen berörde innehållet i biskoparnas herdabrev i Luleå stift mellan 1904–2002, det vill säga från stiftets tillkomst och fram till nutid. Föredraget aktualiserade förändringar i kyrkotänkandet och dess betydelse för förändrade förhållningssätt till lärande och utbildning i Svenska kyrkan. Dessa förhållningssätt kan utläsas genom breven och beskrevs som en förskjutning från folkbildning till fortbildning.

Efter fikarast valdes Gunnar Hedman, Hjoggböle, till ordförande vid de följande årsmötesförhandlingarna.  Av verksamhetsberättelsen för 2017 framgick att Stiftshistoriska sällskapet arbetar för att stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i Övre Norrland. Under året skedde detta genom främst sex olika evenemang, varav fem på olika platser inom Luleå stift, bland annat vid symposier i Kvikkjokk, om ”Carl-Eric Laestadius” och Lycksele, med rubriken ”Luther och reformationen i norra Sverige”.

En annan del av verksamheten har gällt Sällskapets skriftserie med utgivning och spridning av böcker.  Som nr 6 utkom under året ”Arjeplogsväckelsen 1905”. Uppskattade föreläsningar om denna har hållits av författaren, docent Karl Axel Lundkvist, bland annat i Arjeplog.

Till ordförande för Stiftshistoriska sällskapet omvaldes professor Daniel Lindmark. I övrigt skedde val av styrelseledamöter och funktionärer från olika delar av Luleå stift.Daniel Lindmark tackade för förnyat förtroendet och framförde ett tack till dagens föredragshållare, medverkande och deltagare.