Ekonomi 2021

Undrar du hur medlemsavgiften som du betalar till Svenska kyrkan används i Luleå domkyrkoförsamling? Här kan du läsa om vad pengarna gick till år 2021.

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift.
Utöver medlemsavgiften så betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst en begravningsavgift.
I Luleå domkyrkoförsamling var medlemsavgiften år 2021 92 öre per intjänad 100-lapp till församlingen, plus 5 öre per intjänad 100-lapp till Luleå stift.
Totalt fick Luleå domkyrkoförsamling 54,1 miljoner kronor via medlemsavgiften. Av dem var det 46,8 miljoner kronor som användes i verksamheten 2021. Resterande pengar finns kvar till kommande år. 
Församlingens ekonomiska överskott 2021 berodde till viss del på pandemin. Kostnaderna minskade då en del verksamheter fick lov att ställas in eller endast genomföras digitalt. Luleå domkyrkoförsamling fick även, likt andra organisationer och företag, del av stödpaket i form av ersättning för höga sjuklönekostnader och sänkta arbetsgivaravgifter. 

Kort om hur medlemsavgiften i Luleå domkyrkoförsamling användes 2021: 

 

Grundläggande uppgiften

Den största delen av medlemsavgiften, 28,9 miljoner kronor (62 procent), gick till det som är den grundläggande uppgiften inom Svenska kyrkan, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
2021 blev ett utmanande år på grund av coronapandemin. Luleå domkyrkoförsamling ställde om och smittsäkrade verksamheterna. När regeringen började släppa på rekommendationerna under våren så började församlingarna starta upp anpassade verksamheter igen. Från Maj så startades de flesta verksamheter upp igen.

Gudstjänst: Under våren firades Gudstjänster i alla kyrkor enligt de maxantal som 
restriktionerna tillät. Ibland dubblerades antalet gudstjänster under 
söndagarna för att kunna erbjuda fler människor att fira gudstjänst i våra 
kyrkor. Torsdagarnas vardagsgudstjänster i Mjölkudden har pausats större 
delen av året.
Under påsken firades fler gudstjänster än tidigare, dock i det lilla formatet. 
På skärtorsdag erbjöd församlingen drop-in nattvard i domkyrkan. Strax 
under 20 personer kom för att fira nattvard. Trots att församlingen under 
året hade färre mässor och med mindre antal deltagare, så har det varit fler 
kommunikanter än föregående år. 
Under sommaren var det möjligt att fira en gudstjänst i kapellet på 
Småskär.
Församlingens präster har samlats till gemensam fortbildning och retreat 
på Skellefteå stiftsgård. Församlingens kyrkvärdar har under hösten bjudits 
in till en gemensam kyrkvärdsutbildning. 
Under året har församlingen sänt 80 gudstjänster digitalt. De sverigefinska 
gudstjänsterna Vesper har livesänts på onsdagskvällar, under nästan hela 
året.

Undervisning:

Barn- och ungdomsverksamhet:
Under våren bedrevs ingen gruppverksamhet i församlingens lokaler eller 
ute i skolorna på grund av covid-19-pandemin och dess restriktioner. 
Mjölkudden lät dock barnen från Efter plugget komma förbi för att få säga 
hej och få en godbit eller frukt. Detta resulterade i att relationer 
upprätthölls tills restriktionerna lättades och församlingen återigen kunde
öppna upp under hösten. Liten och Stor-verksamheten i öst har varit 
utomhus under hösten. På Mjölkudden pausades den. Under hösten 
startade gruppverksamheten Efter plugget med utomhus träffar på de 
olika områdena. 
KUL, Kyrkans Unga Luleå, har haft digitala träffar varje fredag under våren 
då restriktionerna var som hårdast. De kunde genomföra resan till 
Kebnekaise, med ett tjugotal ungdomar i början av augusti. 
Under hösten genomfördes en pilot-samtalsgrupp, inför att bedriva digital 
samtalsgrupp om livsfrågor som startar 2022 När livet utmanar. 

Vuxenverksamhet
Alpha-grupp har träffats digitalt. 
Under sommaren genomfördes flera pilgrimsvandringar, bland annat på 
Kluntarna och en från Gammelstads kyrka till domkyrkan, Från gamla till nya 
Luleå med anledning av Luleå 400år. Med anledning av klimattoppmötet 
COP26 i Glasgow, gjorde Svenska kyrkan en nationell satsning Pilgrims walk 
for future för att sätta fokus på klimaträttvisa. Vandringen gick från 
Vadstena till Glasgow. Runt om i Sverige genomfördes drygt 300 kortare 
stödvandringar, varav Luleå domkyrkoförsamling stod för tre vandringar

Diakoni: Diakonerna har under året påbörjat framtidens arbete med Ideella. 
Flera av församlingens mötesplatser har tvingats pausa. Diakonerna har 
fått arbeta i större utsträckning med enskilda möten och samtal, bland 
annat promenader. 
Sorgegrupperna har varit svåra att genomföra. Försök med digital 
sorgegrupp gjordes, med det kändes inte som rätt forum för den typen av 
verksamhet. Enskilda samtal erbjöds i stället. Under hösten var det återigen 
möjligt att bedriva traditionella sorgegrupper. 
Församlingens julfirande tvingades detta år till förändring, istället för ett 
gemensamt firande på Örnäsgården på julafton så delade församlingen ut 
påsar med julmat och julklappar den 23 december.
diakoni i centrum (dic)
Under pandemin har DiC:s målgrupp blivit tydligare
1. Människor med beroendesjukdom
2. Människor i behov av olika myndighetskontakter
3. Människor som lever i hemlöshet eller nära hemlöshet
4. Besökare som vill leva nyktert och drogfritt
DiC: s verksamhet har varit i gång under hela året, med daglig tillgänglighet 
av diakonal stöttning. En konsekvens av pandemin och medföljande 
restriktioner har inneburit att DiC under vissa perioder endast tagit emot 
några få besökare samtidigt. Besökarna har tagit stort ansvar och stannat 
en kort stund under öppettiderna för att bereda plats åt andra. Det var 
viktigt med kontinuiteten i öppettiderna för målgruppen som inte läser 
annonser eller predikoturer. Besökarna har kunnat lita på att DiC har varit 
tillgängligt för människor i behov av rådgivning eller samtal, även för 
fysiska möten.

Mission: Församlingens bidrag till Act Svenska kyrkans fasteaktion och julkampanj detta år blev mindre än vanligt då möjligheten till insamlingsaktiviteter som konserter, församlingskvällar, mässor och marknader nästan helt uteblivit.
Stadsfesten ställdes in så det ekumeniska arbetet Kalaskyrkan utgick. Församlingens pedagoger och diakoner deltog däremot med aktiviteter på fredagar i kommunens projekt Sommar på södra hamnplan.
Församlingen arbetade med att göra en missionspastoral, en beskrivning av hur missionsarbetet ska bedrivas i församlingen. Bland annat genomfördes en enkät via Facebook riktat till personer 20-35 år ”Vi undrar vad som upptar ditt liv? Vad tror du, hoppas på och längtar efter? Och vad tänker du om oss?” 150 svar kom in!
Församlingen gav ut barnboken April April skriven av författare Bo Renberg. Det är en fantasifull saga på rim där domkyrkans spira blir en rymdraket. 

Stödjande verksamhet

Den näst största delen av medlemsavgiften, 15,7 miljoner kronor (34 procent), gick till stödjande verksamhet, som består av administrativ service och fastighetsservice. Administrativ service omfattar församlingsadministration (kyrkobokföring), kommunikation, ekonomi- och personaladministration, IT och telefoni. Fastighetsservice sköter underhållet av församlingens fyra kyrkor, församlingshem, samt hyrda lokaler.
Renovering och märkning av församlingens dopklänningar genomfördes under året. Dopklänningarna, totalt 19 stycken, lades upp med foto på församlingens hemsida för bokning on-line.
Arbetet med kommunikation fick ställas om och förändras en hel del, framför allt på grund av att digitala sändningar kom igång i hela församlingen.
Luleå domkyrkoförsamling gav ut fyra nummer av församlingstidningen Kyrknyckeln i samarbete med Nederluleå församling.
Församlingen arbetade med att ta fram en lokalförsörjningsplan, som ska vara klar 2022. Bland annat gjordes omvärldsanalys, inventering av byggnader, lokaler och rum, samt insamling av underlag såsom mått och statistik över lokalanvändningen.
Inom ekonomi- och personaladministrationen upprättades och uppdaterades rutiner och riktlinjer och ett flertal policydokument sågs över. Församlingens fastighetsservice omorganiserades.
Fler bärbara datorer köptes in för att möjliggöra digitala möten och arbete hemifrån.
Licenser för Musikbanken tecknades för att församlingen ska kunna använda streamad musik i verksamheten.
Flera olika fastighetsåtgärder genomfördes, bland annat följande: En miljöstation byggdes vid Mjölkuddskyrkan. Fasaden på Småskärs kapell målades och kapellet fick nya fönsterluckor. Fönster och dörrar i Örnäsgården renoverades.
Utredningen av domkyrkans fasadproblem fortsatte. En nertagen toppblomma och ett Ansgarkors i betong skickades till en entreprenör för nytillverkning.

Övrig kyrklig verksamhet

1,1 miljoner kronor (2 procent) gick till verksamhet som inte är direkt knuten till kyrkans grundläggande uppgift, men har nära koppling till den, exempelvis konsert- och kulturverksamhet och samverkan med andra organisationer.
Under de tre första månaderna av året hade församlingen sju konserter i domkyrkan och Örnäsets kyrka innan pandemirestriktionerna slog till. I april live-sände församlingen för första gången en orgelkonsert från domkyrkan. Konserten resulterade i 289 visningar och 939 interaktioner. Alla sommarkonserter ställdes in. När hösten kom hanns tre konserter med innan restriktionerna stramade åt verksamheten. Under december, som i vanliga fall är en konserttät månad, bjöd församlingens musiker på korta digitala musikupplevelser på Facebook.
Under 2020 hade församlingen inga skolavslutningar i kyrkan på grund av begränsningar vid offentliga sammankomster. Däremot samverkade församlingen med Luleå kommun kring Mingel på stan under kvällar och nätter under examenveckan. Församlingens pedagoger medverkade i Summer vibe på Hertsön, en verksamhet arrangerad av Rädda Barnen för barn och unga som är kvar i Luleå under sommaren. Tillsammansgrupperna, en verksamhet för barn och unga som lever i familjer med missbruk, fortgick under hela året. Det är en verksamhet som Luleå kommun, Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling genomför i samverkan.

Styrning och ledning

0,9 miljoner kronor (2 procent) gick till kostnader för styrning och ledning. Det betyder att pengarna gick till arvoden och andra kostnader för kyrkofullmäktige och kyrkoråd med utskott, samt kostnader för domprostens ledningsgrupp och arbetsledarkollegium. 

För mer information läs Luleå domkyrkoförsamlings uppföljning, hållbarhetsredovisning och årsredovisning för 2021, som finns att tillgå på församlingsexpeditionen, Kyrkogatan 7C.