Foto: Birgitta Hörnsten

Ekonomi 2020

Undrar du hur medlemsavgiften som du betalar till Svenska kyrkan används i Luleå domkyrkoförsamling? Här kan du läsa om vad pengarna gick till år 2020.

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift.
Utöver medlemsavgiften så betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst en begravningsavgift.
I Luleå domkyrkoförsamling var medlemsavgiften år 2020 92 öre per intjänad 100-lapp till församlingen, plus 5 öre per intjänad 100-lapp till Luleå stift.
Totalt fick Luleå domkyrkoförsamling 54,1 miljoner kronor via medlemsavgiften. Av dem var det 46,5 miljoner kronor som användes i verksamheten 2020. Resterande pengar finns kvar till kommande år. 
Församlingens ekonomiska överskott 2020 berodde till viss del på pandemin. Kostnaderna minskade då en del verksamheter fick lov att ställas in eller endast genomföras digitalt. Luleå domkyrkoförsamling fick även, likt andra organisationer och företag, del av stödpaket i form av ersättning för höga sjuklönekostnader och sänkta arbetsgivaravgifter. Framöver räknar församlingen med minskade intäkter till följd av pandemin.

Kort om hur medlemsavgiften i Luleå domkyrkoförsamling användes 2020: 

 

Grundläggande uppgiften

Den största delen av medlemsavgiften, 26,7 miljoner kronor (57 procent), gick till det som är den grundläggande uppgiften inom Svenska kyrkan, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
2020 blev ett utmanande år på grund av coronapandemin. Luleå domkyrkoförsamling ställde om och smittsäkrade verksamheterna. Vissa verksamheter pausades och andra anpassades allt eftersom restriktioner och råd från regeringen och folkhälsomyndigheten förändrades under året. Till exempel pausades församlingens alla körer från april, när det blev känt att risken för aerosolsmitta var hög.

Gudstjänst: I mitten av mars tog biskopen initiativ till Lunchbön i coronatid, som hölls i domkyrkan på onsdagar, detta pågick fram till juni. Påsken 2020 blev historisk och firades med max 50 deltagare i varje kyrka. En period under april och maj bjöd församlingen enbart in till gudstjänster i domkyrkan. Möjlighet till enskild nattvard erbjöds efter gudstjänsten. Efter sommaren erbjöd församlingens kyrkor olika vägar att mötas i gudstjänst. I många fall dubblerades gudstjänster och andakter när deltagarantalet vid varje gudstjänst var begränsat. Det firades alltså flera små gudstjänster efter varandra. Vid advent och jultid fick det bara vara åtta deltagare. När åttagränsen infördes fick Svenska kyrkan dock gehör och gränsen höjdes till 20 deltagare vid begravningar.
Många gudstjänster och andakter sändes ut live eller förinspelade på nätet via YouTube och facebook. Den sverigefinska verksamheten började redan i april att live-sända Vesper på onsdagskvällar och fortsatte med det hela året. En helt ny grupp gudstjänstbesökare strömmade till.
I Örnäset ordnades gudstjänstvandringar utomhus för liten och stor under våren och sommaren.
I domkyrkan ordnades drop-in vigsel den 10 juli och 13 par vigdes. 

Undervisning: Barn- och ungdomsarbetet pågick under större delen av vårterminen. När det blev möjligt att vara ute flyttade några verksamheter utomhus, exempelvis Liten och Stor och Efter plugget. Det utåtriktade arbetet i skolor och förskolor stannade upp eftersom skolan inte bjöd in externa aktörer på grund av pandemin. I augusti började verksamheterna om efter sommaren, men i november pausade församlingen gruppverksamheterna för barn och unga.
Konfirmandverksamheten hade stora utmaningar. Ett läger fick ställas in, ett annat läger planerades om. Tack vare den minskade smittorisken under sommaren, så kunde de två planerade seglingslägren genomföras. Konfirmationsgudstjänsterna live-sändes eller spelades in. 98 ungdomar konfirmerade sig genom församlingens konfirmationsalternativ.
Vad gäller verksamheten för vuxna så genomfördes de inplanerade pilgrimsvandringarna under sommaren. Församlingen fortsatte sedan med pilgrimsvandringar i stadsmiljö långt in på hösten, både på svenska och finska. Alpha och den nystartade verksamheten Vuxentid flyttade in på den digitala arenan i oktober. Bibelstudiegrupper, samtalsgrupper, Nyfiken på, retreater och meditationer pausade från april och resten av året. 

Diakoni: På Diakoni i centrum på Nygatan 12 i Luleå upprättades en stödlinje, så att den som behövde det kunde ringa dit för att få andligt, själsligt och praktiskt stöd under coronapandemin. Öppettiderna på cafédelen i Diakoni i centrum anpassades utifrån restriktionerna. Vissa perioder var mötesplatsen stängd, men bemanningen av diakoner under vardagar för samtal, handläggning av ärenden och utdelande av mat bibehölls hela året.
Från april pausade de flesta av gruppverksamheterna. Tre samtalsgrupper om sorg, varav en sorgegrupp för unga, genomfördes innan nedstängningen. En fjärde grupp hade en första träff, sedan telefonkontakt.
Ett samarbete med Luleå kommun, Jobbcenter Södra, startade. Luleå domkyrkoförsamlings handarbetsgrupper i Örnäsgården, som pausade på grund av pandemin, fortsatte att handarbeta hemma. Deltagarna stickade strumpor, halsdukar, mössor, med mera och Jobbcenter Södra sydde och virkade sittunderlag. Alsterna lämnades sedan till försäljning så att intäkterna kunde gå till utsatta människor i Luleå genom diakonin.
Den årliga julklappsutdelningen ”Julklappar till alla” tog andra former under pandemiåret, för att minimera resande med kommunala färdmedel. Diakonerna delade ut presentkort till familjer med behov. 35 matkassar med julmat delades ut. 

Mission: Församlingens bidrag till Act Svenska kyrkans fasteaktion och julkampanj detta år blev mindre än vanligt då möjligheten till insamlingsaktiviteter som konserter, församlingskvällar, mässor och marknader nästan helt uteblivit.
Stadsfesten ställdes in så det ekumeniska arbetet Kalaskyrkan utgick. Församlingens pedagoger och diakoner deltog däremot med aktiviteter på fredagar i kommunens projekt Sommar på södra hamnplan.
Församlingen arbetade med att göra en missionspastoral, en beskrivning av hur missionsarbetet ska bedrivas i församlingen. Bland annat genomfördes en enkät via Facebook riktat till personer 20-35 år ”Vi undrar vad som upptar ditt liv? Vad tror du, hoppas på och längtar efter? Och vad tänker du om oss?” 150 svar kom in!
Församlingen gav ut barnboken April April skriven av författare Bo Renberg. Det är en fantasifull saga på rim där domkyrkans spira blir en rymdraket. 

Stödjande verksamhet

Den näst största delen av medlemsavgiften, 17,7 miljoner kronor (38 procent), gick till stödjande verksamhet, som består av administrativ service och fastighetsservice. Administrativ service omfattar församlingsadministration (kyrkobokföring), kommunikation, ekonomi- och personaladministration, IT och telefoni. Fastighetsservice sköter underhållet av församlingens fyra kyrkor, församlingshem, samt hyrda lokaler.
Renovering och märkning av församlingens dopklänningar genomfördes under året. Dopklänningarna, totalt 19 stycken, lades upp med foto på församlingens hemsida för bokning on-line.
Arbetet med kommunikation fick ställas om och förändras en hel del, framför allt på grund av att digitala sändningar kom igång i hela församlingen.
Luleå domkyrkoförsamling gav ut fyra nummer av församlingstidningen Kyrknyckeln i samarbete med Nederluleå församling.
Församlingen arbetade med att ta fram en lokalförsörjningsplan, som ska vara klar 2022. Bland annat gjordes omvärldsanalys, inventering av byggnader, lokaler och rum, samt insamling av underlag såsom mått och statistik över lokalanvändningen.
Inom ekonomi- och personaladministrationen upprättades och uppdaterades rutiner och riktlinjer och ett flertal policydokument sågs över. Församlingens fastighetsservice omorganiserades.
Fler bärbara datorer köptes in för att möjliggöra digitala möten och arbete hemifrån.
Licenser för Musikbanken tecknades för att församlingen ska kunna använda streamad musik i verksamheten.
Flera olika fastighetsåtgärder genomfördes, bland annat följande: En miljöstation byggdes vid Mjölkuddskyrkan. Fasaden på Småskärs kapell målades och kapellet fick nya fönsterluckor. Fönster och dörrar i Örnäsgården renoverades.
Utredningen av domkyrkans fasadproblem fortsatte. En nertagen toppblomma och ett Ansgarkors i betong skickades till en entreprenör för nytillverkning.

Övrig kyrklig verksamhet

1,5 miljoner kronor (3 procent) gick till verksamhet som inte är direkt knuten till kyrkans grundläggande uppgift, men har nära koppling till den, exempelvis konsert- och kulturverksamhet och samverkan med andra organisationer.
Under de tre första månaderna av året hade församlingen sju konserter i domkyrkan och Örnäsets kyrka innan pandemirestriktionerna slog till. I april live-sände församlingen för första gången en orgelkonsert från domkyrkan. Konserten resulterade i 289 visningar och 939 interaktioner. Alla sommarkonserter ställdes in. När hösten kom hanns tre konserter med innan restriktionerna stramade åt verksamheten. Under december, som i vanliga fall är en konserttät månad, bjöd församlingens musiker på korta digitala musikupplevelser på Facebook.
Under 2020 hade församlingen inga skolavslutningar i kyrkan på grund av begränsningar vid offentliga sammankomster. Däremot samverkade församlingen med Luleå kommun kring Mingel på stan under kvällar och nätter under examenveckan. Församlingens pedagoger medverkade i Summer vibe på Hertsön, en verksamhet arrangerad av Rädda Barnen för barn och unga som är kvar i Luleå under sommaren. Tillsammansgrupperna, en verksamhet för barn och unga som lever i familjer med missbruk, fortgick under hela året. Det är en verksamhet som Luleå kommun, Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling genomför i samverkan.

Styrning och ledning

0,7 miljoner kronor (2 procent) gick till kostnader för styrning och ledning. Det betyder att pengarna gick till arvoden och andra kostnader för kyrkofullmäktige och kyrkoråd med utskott, samt kostnader för domprostens ledningsgrupp och arbetsledarkollegium. 

För mer information läs Luleå domkyrkoförsamlings uppföljning, hållbarhetsredovisning och årsredovisning för 2020, som finns att tillgå på församlingsexpeditionen, Kyrkogatan 7C.