Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ekonomi 2018

Undrar du hur medlemsavgiften som du betalar till Svenska kyrkan används i Luleå domkyrkoförsamling? Här kan du se vad pengarna gick till år 2018.

Diagram

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Utöver medlemsavgiften så betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst en begravningsavgift.
I Luleå domkyrkoförsamling är medlemsavgiften 91 öre per intjänad 100-lapp. Totalt fick Luleå domkyrkoförsamling in 56,6 miljoner kronor via medlemsavgiften år 2018. Av dem var det 52,4 miljoner kronor som användes i verksamheten 2018. Resterande pengar finns kvar till kommande år.  

Kort om hur medlemsavgiften i Luleå domkyrkoförsamling användes 2018: 

Grundläggande uppgiften

Den största delen av medlemsavgiften, 28,6 miljoner kronor (54 procent), gick till det som är den grundläggande uppgiften inom Svenska kyrkan, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Nästan 1 500 gudstjänster firades i församlingens kyrkor och runtom i samhället, exempelvis hölls andakter vid 90 tillfällen inom äldrevården. Livets stora stunder delades när människor döptes, konfirmerades, gifte sig, och när människor följde sina nära till den sista vilan.

Drop in-vigsel anordnades i samband med Luleå hamnfestival.

Det tvååriga projektet Vardagskyrka i Mjölkudden slutfördes. Gudstjänster lades på vardagar, i anslutning till olika verksamheter för olika åldrar. Upplägget kommer att fortsätta som löpande verksamhet.

Under 2018 började församlingen ha söndagsskola för barn vid alla högmässor i Luleå domkyrka.

Församlingens ungdomsgrupp planerade och genomförde sex ungdomsgudstjänster i samarbete med Skolkyrkan och domkyrkokaplanen.

Sinnesromässor hölls i samverkan med Anonyma Alkoholister.

Musikgudstjänster under namnet På Ordets och Psalmens vingar firades i domkyrkan.

Alphakurser (grundkurser i kristen tro) anordnades i Hertsökyrkan.

Inom området undervisning bedrevs barn- och ungdomsverksamhet, till exempel Liten och stor med barn- och babysång för barn 0-6 år och deras vuxna, Efter plugget-grupper för 7-14-åringar, konfirmationsgrupper för ungdomar i årskurs 8 – bland annat seglingskonfirmation och gamerkonfirmation, och verksamhet för eleverna i grundskolan och förskolan samt i Luleå gymnasieby. Sammanlagt besöktes Luleås skolor och förskolor över 200 gånger.

Barnens kyrklördag - med program, aktiviteter och möjligheter att utforska domkyrkan - arrangerades i samband med Kulturnatten.

Församlingens ungdomsverksamhet omstrukturerades under året och en diakonal (social och stödjande) verksamhet för ungdomar startades i Luleå centrum. För vuxna ordnades bland annat en serie bibelförklaringar i domkyrkan, samt pilgrimsvandringar i Luleå skärgård i samarbete med Nederluleå församling.

Inom området diakoni startade ett nytt projekt Diakoni i centrum, i Diakonins Hus. Projektet är ett samarbete mellan Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling och har stöd av Luleå stift. Diakoner finns på plats för samtal och det går att få råd i ekonomiska frågor och hjälp med myndighetskontakter.

Församlingen bjöd in till samtalsgrupper om sorg, bland annat för människor som förlorat någon genom suicid och för ungdomar som förlorat någon som stått dem nära. På julafton ordnades öppet julfirande och under sommaren ordnades mötesplatser, exempelvis caféer och grillkvällar.

Inom området mission deltog Luleå domkyrkoförsamling i flera arrangemang i Luleå, bland annat i Kalaskyrkan på Luleå hamnfestival och i kyrkornas tält på Pride. Teologen Jesper Svartvik föreläste under Pride på temat På bibeltolkningens bakgator, om hur bibeln ibland använts till att förtrycka människor.

Stödjande verksamhet

Den näst största delen av medlemsavgiften, 20,9 miljoner kronor (40 procent), gick till stödjande verksamhet, som består av administrativ service och fastighetsservice. Administrativ service omfattar församlingsadministration (kyrkobokföring), kommunikation, ekonomi- och personaladministration, IT och telefoni.
Fastighetsservice sköter underhållet av församlingens fyra kyrkor, församlingshem, samt hyrda lokaler. Här ingår vaktmästeri, lokalvård och husmorstjänster.
Under året har bland annat två större underhållsarbeten utförts: Utvändig målning av Diakonins Hus samt takläggningsarbete vid Mjölkuddskyrkan och Mjölkuddsgården. Eluppvärmda handikappramper har renoverats och monterats vid Luleå domkyrka och Örnäsets kyrka. Nya snörasskydd har monterats på Hertsökyrkan och en ny brygga till Småskär, där Småskärs kapell finns, har införskaffats.

Ett nytt skrudskåp har monterats in i sakristian i Luleå domkyrka och de kulturhistoriska textiliernas behov av renovering har gåtts igenom.

Luleå domkyrkoförsamling har gett ut fyra nummer av församlingstidningen Kyrknyckeln i samarbete med Nederluleå församling.

Församlingen har börjat arbeta med hållbarhetsfrågor och för en miljödiplomering.

Övrig kyrklig verksamhet

2,2 miljoner kronor (4 procent) gick till verksamhet som inte är direkt knuten till kyrkans grundläggande uppgift, men har nära koppling till den, exempelvis konsert- och kulturverksamhet och samverkan med andra organisationer.

Luleå domkyrkoförsamling har ett rikt musik- och konsertliv. Nästan alla konserter som församlingen arrangerade 2018 var gratis att gå på. Bland annat hölls sommarkonserter för förskolor och särskolan, gospelkonserter med Mjölkuddskyrkans stora kör Schola Gospel, konserter under Kulturnatten samt en ungdomskörkonsert under klimatmanifestationen Earth Hour.
När Brahms Requiem sattes upp med symfoniorkester, solister och Luleå domkyrkas motettkör så var det den enda konserten där församlingen tog entréavgift.

Styrning och ledning

0,9 miljoner kronor (2 procent) gick till kostnader för styrning och ledning. Det betyder att pengarna gick till arvoden och andra kostnader för kyrkofullmäktige och kyrkoråd med utskott, samt kostnader för domprostens ledningsgrupp och verksamhetsledarkollegium.

För mer information läs Luleå domkyrkoförsamlings verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2018. Den finns att läsa på församlingsexpeditionen, Kyrkogatan 7C i Luleå, och kan även beställas genom att mejla till lulea.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se