Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ekonomi 2017

Undrar du hur medlemsavgiften som du betalar till Svenska kyrkan används i Luleå domkyrkoförsamling? Här kan du se vad pengarna gick till år 2017.

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Utöver medlemsavgiften så betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst en begravningsavgift.
I Luleå domkyrkoförsamling är medlemsavgiften 91 öre per intjänad 100-lapp. Totalt fick Luleå domkyrkoförsamling in 54,4 miljoner kronor via medlemsavgiften år 2017. Av dem var det 50,8 miljoner kronor som användes i verksamheten 2017. Resterande pengar finns kvar till kommande år. 

Kort om hur medlemsavgiften i Luleå domkyrkoförsamling användes 2017: 

Grundläggande uppgiften

Den största delen av medlemsavgiften, 29,8 miljoner kronor (59 procent), gick till det som är den grundläggande uppgiften inom Svenska kyrkan, nämligen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Församlingen arrangerade hundratals tillfällen för människor från alla åldersgrupper att mötas, samtala, be och skapa, eller sjunga i någon av församlingens många körer. Nya barnkörer startades i Mjölkuddskyrkan och Hertsökyrkan.
Drygt 1 500 gudstjänster firades i församlingen. Det var begravningsgudstjänster, dop, vigslar, konfirmationsgudstjänster, musikgudstjänster, familjegudstjänster, gudstjänster på finska, med mera. Församlingen har haft över 90 andakter på äldreboenden och vård- och omsorgsboenden i Luleå. Under Hamnfestivalen genomfördes församlingens första drop in-vigslar. Under året högtidlighölls minnet av reformationen för 500 år sedan i olika gudstjänster och jubileumsarrangemang. Finlands hundra år av självständighet firades också under året.
Andra etappen av en utbildningssatsning gjordes då en grupp anställda och förtroendevalda reste till Israel och besökte historiska platser som är betydelsefulla i den kristna tron. Den första gruppen genomförde resan år 2016.

Inom området undervisning bedrevs barn- och ungdomsverksamhet, till exempel öppen verksamhet med barn- och babysång för de minsta, Efter plugget-grupper för 7-12-åringar, konfirmationsgrupper för ungdomar i årskurs 8, och verksamhet för eleverna i grundskolan och förskolan samt i Luleå gymnasieby. Sammanlagt besöktes Luleås skolor och förskolor cirka 200 gånger. Ett upptaktsläger för ungdomar anordnades på hösten och antalet ungdomar som deltar i församlingens ungdomsgrupp i Örnäset ökade väsentligt. För vuxna ordnades bland annat Alphakurser om kristen tro, föreläsningar, pilgrimsvandring på Kluntarna samt öppna grupper för kristen djupmeditation.

Inom området diakoni arbetade församlingen med att stödja utsatta människor, till exempel genom att inbjuda till mötesplatser för att bryta ensamhet och utanförskap och genom att inbjuda till samtalsgrupper för sörjande. I Mjölkuddsgården ordnades Mångkulturellt skaparcafé för kvinnor. På julafton ordnades öppet julfirande i Hertsökyrkan och under sommaren ordnades mötesplatser, exempelvis caféer och grillkvällar.

Inom området mission deltog Luleå domkyrkoförsamling i flera arrangemang i Luleå, bland annat Luleå hamnfestival, Musikens Makt, Latinofestivalen och Pride, för att möta människor och dela det kristna budskapet i samhället. Under julinsamlingen ”Jag är ett liv” samlades 113 343 kronor in till Svenska kyrkans internationella arbete.

Stödjande verksamhet

Den näst största delen av medlemsavgiften, 18 miljoner kronor (35 procent), gick till stödjande verksamhet, som består av administrativ service och fastighetsservice. Administrativ service omfattar församlingsadministration (kyrkobokföring), kommunikation, ekonomi- och personaladministration, IT och telefoni.
Fastighetsservice sköter underhållet av församlingens fem kyrkor, församlingshem, samt hyrda lokaler. Här ingår vaktmästeri, lokalvård och husmorstjänster.
Fragment från domkyrkans fasader lossnar och därför besiktades fasaderna och säkerställdes för att undvika att passerande skadas. Ny ljud- och ljusanläggning installerades i Örnäsets kyrka och kyrkoplanen asfalterades för bättre framkomlighet.
Ett skrudskåp tillverkades till Luleå domkyrka och ett informationshäfte om domkyrkan trycktes.
Luleå domkyrkoförsamling gav i samarbete med Nederluleå församling ut fyra nummer av församlingstidningen Kyrknyckeln. Ett av numren handlade till stor del om kyrkovalet som hölls i september.

Administrationen utvecklades bland annat genom att nya system för bokningar och dokumenthantering infördes.

Övrig kyrklig verksamhet

1,7 miljoner kronor (3 procent) gick till verksamhet som inte är direkt knuten till kyrkans grundläggande uppgift, men har nära koppling till den, exempelvis konsert- och kulturverksamhet och samverkan med andra organisationer. Under 2017 arrangerades 78 konserter i Luleå domkyrkoförsamling. Alla konserter som församlingen arrangerade var gratis att gå på.
I september deltog församlingen i Kulturnatten, i samverkan med Skådebanan Norrbotten, och allmänheten bjöds på ett fullspäckat konsertprogram i domkyrkan.

Styrning och ledning

1,3 miljoner kronor (3 procent) gick till kostnader för styrning och ledning. Det betyder att pengarna gick till arvoden och andra kostnader för kyrkofullmäktige och kyrkoråd med utskott, 2017 års kyrkoval, samt kostnader för domprostens ledningsgrupp och arbetsledarkollegium.

För mer information läs Luleå domkyrkoförsamlings verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2017.