Gravstenen

Att välja gravanordning (gravsten)

Man behöver inte ha bråttom med att välja gravanordning/gravsten.
Begravningsversamheten markerar nya gravplatser med ett vitt träkors som får stå tills anordningen är på plats.

På kyrkogården finns det olika gravområden och det är olika regler för hur gravanordningarna/gravstenarna får vara utformade på dessa områden.
För att få en gravanordning godkänd lämnar man in en skriftlig ansökan till griftegårdsnämnden. Ansökan skall innehålla följande uppgifter:
- För vem ansökan gäller (den avlidnes namn)
- Gravplatsnummer
- Gravering på anordningen, namn och eventuell dekor
- Ritning eller foto på anordningen
- Mått på anordningen, höjd, bredd, djup i cm
- Om ansökan även gäller blomlist (observera att blomlister är ej tillåtet på alla gravområden)
- Vem som ansöker (namn på gravrättsinnehavaren)
- Namn på vem som skall faktureras för monteringskostnaden

Man kan skicka in ansökan med post till Luleå griftegårdsförvaltning, Box 40008, 974 21 Luleå eller med e-post till lulea.begravningsverksamhet@svenskakyrkan.se
Om man anlitar en gravstensfirma så brukar den ordna så att ansökan kommer till förvaltningen.

Det finns två saker som skall vara klara innan man får en gravanordning godkänd:
Gravplatsen skall vara utsedd och gravrättsinnehavare (ägare) till gravplatsen skall vara utsedd.

Att beställa gravsten

När man som anhörig beställer en gravsten är det bra att man avvaktar med sitt godkännande till stenfirman till dess att gravplatsen är utsedd. Då kan man beställa en sten utifrån de regler som gäller för det gravområde man fått. Risken finns annars att man beställer en för stor sten som inte går att använda på det aktuella området.
Gravrättsinnehavaren skall vara utsedd innan gravsten beställs. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer hur anordningen skall vara utformad, inom ramen för de regler som gäller för respektive gravområde.
Gravrättsinnehavare utses av dödsboet. Blankett för anmälan får man från kyrkogårdsexpeditionen.
Rådgör gärna med kyrkogårdsexpeditionen om du har frågor i samband med val av gravsten. Du når oss på tel. 0920-26 48 13, eller 0920-26 48 12.

Montering (uppsättning) av gravstenar

Begravningsverksamhetens personal monterade tidigare alla gravstenar inom våra kyrkogårdar. Från och med 2015 upphör vi med den tjänsten.
Vi kommer istället att utföra löpande kontroller där vi bland annat tittar på att stenen är monterad på rätt plats på graven och på ett säkert sätt. Centrala gravvårdskommitens riktlinjer gäller för montering av gravstenar.
För placering av gravstenen på graven gäller verksamhetens riktlinjer.  
För att få veta vad som gäller på de olika gravarna så kontaktar ni kyrkogårdsexpeditionen.

Föreskrifter angående gravanordningar (gravstenar)

Enligt reglemente för begravningsväsendet i Luleå domkyrkoförsamling finns vissa föreskrifter som man bör beakta i samband med uppsättande av gravanordning.

6 kap. 2 § Föreskrifter

Nämndens föreskrifter för de skilda gravkvarteren på begravningsplatsen skall följas.

Gravanordning godkänns inte om den:
- utgör ett påtagligt störande inslag i en känslig miljö
- är otillbörligt kränkande
- utgör en fara för dem som besöker begravningsplatsen eller utför arbete där
- innebär praktiska olägenheter för innehavarna av intilliggande gravplatser.
Stenram eller staket kring gravplats godkänns ej.

Kantlist kring blomgrupp, i samma material som gravstenen, godkänns på en del gravkvarter.