Ludvika församlings skolkyrkoprogram

Familjeverksamheten inom Ludvika församling har med utgångspunkt från Svenska kyrkans värderingar och läroplanen för skolan tagit fram ett skolkyrkoprogram.

Med det här programmet visar vi i församlingen vad vi med vår specifika kunskap kan erbjuda skolorna i Ludvika.

Vi anser också att genom denna kontakt med kyrkan får eleverna möjlighet att diskutera livsfrågor och kristendomens påverkan på det svenska samhället.

För personal vid skolor så ställer vi gärna upp på studiedagar och berättar om vårt skolkyrkoprogram och svarar på frågor.

Förskoleklass: Kyrkans skatter
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet”Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.” Lgr11 s.160

År 1  Levande julvandring
”Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.” Lgr 11 s.161
År 2 Bibelberättelser
”Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.” Lgr 11s.186
”Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.” Lgr 11 s. 186

År 3 Hembygdens kyrka
”Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.” Lgr11 s.187

År 4 Riddarskola
”Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.”  Lgr 11 s.189

År 5 Påskvandring
”Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger
och psalmer. ” Lgr 11 s.188

År 6 Pilgrimstema
”Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.” Lgr 11s.189

År 7 Upplevelsevandring vid Allhelgona
”Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.” Lgr 11.s.190

År 8 "Via Dolorosa"
Bildutställning av Elisabeth Ohlson Wallin
 Mobbingtema
”Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.” Lgr 11 s.190

År 9 Tro-vetande.
Utställningen ”Gud har 99 namn”
”Religioner och andra livsåskådningar
Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
Huvuddragen i världsreligionernas historia.
Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.”  Lgr 11 s.189