Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i London Besöks- och postadress: Church of Sweden, 6 Harcourt Street, - London GB-W1H 4AG Telefon: +44(20)77235681 E-post till Svenska kyrkan i London

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkstämma 2018

20 maj i direkt anslutning till högmässan 11.00

Kallelse till Kyrkstämma

Swedish Church in London Ltd

Söndagen den 20 maj 2018 i direkt anslutning till högmässan kl 11.00 

6 Harcourt Street
London W1H 4AG

 
Endast betalande medlemmar har rösträtt. Medlemskap gäller per kalenderår. Enklast förnyar du ditt medlemsskap online via https://member.swedishchurch.com

Proxyblankett och stadgar finns att ladda ner här

Proxy kan meddelas via e-post, se e-postadress där du laddar ner proxyn.


Nomineringskommitén har emottagit fem nomineringar till kyrkorådet:
Madelaine Mason (omval), Johan Aurén, Christian Bjärnram, PO Emanuelsson och Kerstin Garplid (alla nyval).
Efter prövning föreslår vi alla fem som kandidater till kyrkorådet.

Du kan läsa mer om kandidaterna här

Årsredovisning 2017


Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av mötessekreterare
4. Protokolljustering
5. Godkännande av dagordning
6. Stämmans stadgeenliga utlysande
7. Verksamhetsberättelse 2017
8. Bokslut och ekonomisk rapport 2017
9. Revisionsberättelse
10. Val av kyrkorådsledamöter
11. Val av nomineringskommitté
12. Utseende av revisorer 2018
13. Övriga frågor
14. Stämman avslutas

 

Välkomna hälsar
Madeleine Mason, Ordf
Lena Kjellgren, vice Ordf
Eric Muhl, KH
Mike Christopherson
Henrik Hansson
Per Jonsson
Linda Peanberg King