Behandling av personuppgifter - barngrupper

När ditt barn är anmält till en barngrupp behöver vi behandla dina och ditt barns person-uppgifter. Grunden för behandlingen av era personuppgifter är en intresseavvägning där vårt intresse av att veta vilka som deltar i vår grupp, ha kontaktuppgifter till deras anhö-riga samt av att kunna få bidrag för detta deltagande anses väga tyngre än ditt och ditt barns eventuella intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade av oss. Du kan invända mot just denna del av behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandling-en.

Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella barngrup-pen. De raderas varje läsår och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn vill fortsätta i sin grupp. Dina uppgifter kommer att sparas av oss tills barnet lämnar gruppen.

Foton som tas i barngruppen publiceras på vår webbplats endast med samtycke från vårdnadshavare till det barn som är med på respektive foto.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina och ditt barns person-uppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi be-handlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig expeditionen på 0340 740 500 eller på loftadalens.pastorat@svenskakyrkan.se