Gillar du ord på M?

Gillar du ord på M?

Här kan du läsa om:

Övergripande mål för Ljungskile församling och församlingens förskolor och fritids

 

Ljungskile församling:

-  är en öppen gemenskap

-  ser Gud i varje människa

-  förmedlar hopp och mening i vår tid

Därför vill Ljungskile församling genom sin verksamhet erbjuda en öppen gemenskap med ett budskap om hopp och mening. På så vis ska församlingen ära Gud, ge utrymme för erfarenheter av tro, bygga upp Kristi kyrka och vara medmänniskorna till glädje och hjälp. Detta skall enligt kyrkoordningen ske genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I församlingens arbete ska barnens perspektiv speciellt beaktas utifrån en barnkonsekvensanalys. Det övergripande målet är att en majoritet av de boende ser församlingen som en naturlig samlingspunkt i livets olika skiften, för gemenskap, vid fördjupning i livsfrågor, trosfrågor och aktuella samhällsfrågor. Som organisation måste Ljungskile församling förstå och veta hur människorna i området ser på församlingen. Dessa övergripande mål och visioner kan sammanfattas i sex viktiga ord på M. Dessa ord är: Möte. Musik. Mångfald. Mässa. Miljö. Mission.

Förskola och fritids i förhållande till församlingens övergripande mål

Då Ljungskile församling är huvudman för förskolorna Hemgården och Prästgården samt fritidshemmet Hemgården är församlingens mål och vision också den ram i vilken förskolorna finns och verkar. Vi är dock mycket medvetna om vikten av att religiös påverkan inte hör hemma i förskolorna eller på fritids. Vi arbetar aktivt med frågorna kring vad vi får och inte får när det gäller den kristna traditionen och det kristna budskapet, då vi som huvudman har en tydlig kristen profil som församling. Vi har bland annat kommit fram till att av våra sex viktiga ord på M är det bara fyra M som är aktuella i förskolorna och på fritids. Dessa ord är: Möte. Miljö. Mångfald. Musik.

MÖTE är det viktigaste ordet för våra förskolor och vårt fritids. Möte innebär att varje barn och varje vuxen skall bli mött med respekt och värdighet. Varje barn skall känna sig sett och bekräftat. Barnet skall också få möjlighet att träna och utveckla goda möten med sina kamrater och sina pedagoger. Vi menar att goda möten mellan människor är av största vikt för att bygga ett gott samhälle, och därför så viktigt att få med sig tidigt i livet. Kanske är det särskilt viktigt i vår tid att visa på hur viktigt det mänskliga mötet är, då allt fler allt oftare bara träffas digitalt. Mötet mellan människor, mötet där man ser varandra, lyssnar på varandra och bekräftar varandra är unikt och värdefullt att värna.

 

MILJÖ är det andra viktiga ordet. Vi ser det mycket angeläget att vi alla aktivt arbetar för en hållbar utveckling. Församlingen har därför tagit beslut om att miljödiplomeras under 2019. I detta viktiga arbete vill vi att alla känner sig delaktiga och själva arbetar aktivt mot hållbara mål, både i det lilla, genom sopsortering, val av material etc samt i det stora, genom att se miljöfrågan också ur ett globalt perspektiv.

 

MÅNGFALD är ett ord som kan ha lite olika betydelser för oss. När vi talar om mångfald vill vi särskilt lyfta fram diskrimineringslagen, som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, konsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Församlingen har beslutat att under 2019 regnbågsnyckelmärkas. Något som gör att HBTQ-frågorna kommer att ha ett särskilt fokus under året.

 

MUSIK är en viktig del av församlingens arbete. Vi har flera körer och ett aktivt musikliv. Vi vill att detta på sikt också skall genomsyra våra förskolor och vårt fritids. Musik ger ett språk som når över alla gränser. Musikens positiva effekt vid inlärning och vid behov av stillhet och vid koncentrationsträning har tydligt påvisats, både av pedagoger genom det dagliga arbetet men också inom forskning. Här finns mycket vi kan arbeta med framöver.

 

VÄLKOMMEN!