Vänstern i Svenska kyrkan

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
I ViSK:s program står ”ViSK vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en viktig part i skapandet av ett jämlikt och jämställt samhälle där alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, klass och ursprung kan leva ett tryggt och gott liv.” Det betyder att vi vill arbeta för en öppen och demokratiskt styrd folkkyrka dit alla är välkomna. Det gäller både de som arbetar i organisationen, församlingsbor och de som besöker oss. Genom de rapporter som Linköpings stift tillhandahåller samt genom att lära känna församlingarna får vi en bild av hur det ser ut runt om i stiftet. Det kyrkopolitiska arbetet har sin kärna i budgetarbetet. Där kan vi tillsätta resurser där de bäst behövs.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Det tuffa besparingsprogram som har genomförts under året är inte bara föranlett av den pågående pandemin, utan har också varit nödvändigt att göra med tanke på lägre intäkter under kommande år. Därför ligger det en utmaning i att fortsätta fullfölja uppdraget att ”främja och tillse” utan att göra avkall på kvaliteten i arbetet, men med färre medarbetare. ”Med tro och stora skor” ska det gå! (citat Slas)

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, vad vill ni göra åt den?
Den största utmaningen är att fortsätta vara en viktig samhällsaktör; att verka politiskt diakonalt och agera där välfärdsnätet brister. Svenska kyrkans diakoner är de första som möter människor som lever på eller under marginalen och ser vilka lagar och förordningar som behöver förändras. ViSK vill vara en del av samhällsdebatten och kommer att driva på i välfärdsfrågorna oavsett om det är inom eller utom kyrkans väggar. Jesus är vår förebild som alltid står på de fattiggjordas sida. En annan viktig och aktuell uppgift är att värna om en öppen folkkyrka, dit alla är välkomna. Odemokratiska krafter måste bekämpas. ViSK inspireras mycket av Jesaja, kapitel 58.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
I detta kyrkoval sänker vi medelåldern på våra kandidater runt om i landet. Vi samtalar med Svenska kyrkans Ungas förbundsstyrelse för att lära oss hur det är att vara ung i dagens samhälle, men framför allt hur vi kan medverka till att fler unga vill kliva över kyrkans tröskel, både bildligt och bokstavligt.

Mer information finns på hemsidan Vänstern i Svenska kyrkan