Foto: Emanuel Eriksson

Tidigt samråd kring vindkraft

Just nu undersöker Linköpings stift tillsammans med andra privata markägare möjligheten att bygga vindkraft i Västerviks kommun.

Tidigt samråd med anledning av FSC-certifiering

Linköpings stift äger fastigheten Kvigestad 1:7 i Västerviks kommun. Just nu undersöker Linköpings stift tillsammans med andra privata markägare möjligheten att låta bygga vindkraft i ett område cirka 5 kilometer väster om Odensvi i Västerviks kommun (se karta längre ned).

Bolaget som avser att söka tillstånd för vindkraft är Vattenfall Vindkraft AB. Som ett led i arbetet hålls ett tidigt samråd i enlighet med FSC-standard för skogsbruk i Sverige eftersom Linköpings stift är FSC-certifikatsinnehavare.

Det tidiga samrådet är kopplat till FSC-certifieringen och ska hållas innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. I detta projekt sker det genom information på Vattenfall Vindkrafts och Linköpings stifts hemsidor samt genom annons i Dagens Vimmerby och Dagens Västervik tidning.

Synpunkter och frågor

Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via epost eller brev. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som finns med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken

Att uppföra och driva vindkraftverk kräver i de flesta fall miljötillstånd. Tillståndsgivande myndighet är Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Processen med att söka tillstånd är lång och sker i flera steg. Vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan kommer vägas mot olika enskilda och allmänna intressen. Som en del av detta genomförs förutom samråd med myndigheter och allmänhet även en rad olika inventeringar och beräkningar. Som exempelvis inventering av fågelarter, naturvärden och kulturmiljö. Ljud och skuggor från vindkraftverken beräknas vid eventuella närbelägna fastigheter.

Vad är FSC?

FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlems-organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Läs mer om FSC

Läs mer om vindkraftprojektet på Vattenfalls projekthemsida

 

Den streckade markeringen visar hela vindkraftområdet. Den gröna markeringen visar fastigheten Kvigestad 1:7 som ägs av Linköpings stift.

Kontakt

Projektledare Elin Davidsson
elin.davidsson@vattenfall.com
072 205 12 86

Postadress:
Vattenfall AB
Att: Elin Davidsson
169 92 Stockholm