Tidig dialog kring vindkraft

Vindkraftsutredning Stora Vädern, Kristdala. Just nu undersöker Fred. Olsen Renewables AB möjligheten att bygga vindkraft i ett område cirka 20 km väster om Oskarshamn och 10 km söder om Kristdala. Området berör en av Svenska kyrkans prästlönefastigheter, Stora Bråbo 1:14, som förvaltas av Linköpings stifts egendomsförvaltning.

Tidig dialog med anledning av FSC-certifiering

Linköpings stift prästlönetillgångar som förvaltar fastigheten Stora Bråbo 1:14 i Oskarshamns kommun, undersöker nu tillsammans med företaget Fred. Olsen Renewables möjligheten att låta utveckla vindkraft i ett område beläget cirka 10 km söder om Kristdala i Oskarshamns kommun (se karta längre ned).
 
Eftersom Linköpings stift prästlönetillgångar är FSC-certiferat inleds arbetet med tidig dialog innan arrendeavtal tecknas och projekteringsarbetet för vindkraft kan börja, i enlighet med FSC-standard för skogsbruk i Sverige.
 
Syftet med tidig dialog är att möjliggöra för berörda intressenter, som lokalbefolkning, att få information om och framföra synpunkter på eventuell vindkraftsutbyggnad innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. I detta projekt sker det genom information på Fred. Olsen Renewables AB och Linköpings och Växjö stifts  hemsidor, samt genom annons i Oskarshamns-Tidningen. 

SYNPUNKTER OCH FRÅGOR
Synpunkter och frågor kan lämnas helst skriftligen via epost eller brev. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.
 
Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som finns med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.

TILLSTÅNDSPROCESSEN ENLIGT MILJÖBALKEN
Ett miljötillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län kommer att krävas för att eventuellt kunna uppföra och driva en vindkraftpark. Förberedning och prövning av ansökan är en lång process, som omfattar en avvägning av vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan mot olika enskilda och allmänna intressen. Det inkluderar samråd med myndigheter och allmänhet, en rad olika utredningar och inventeringar av fågelarter, naturvärden och kulturmiljö, samt beräkningar av ljudpåverkan och skuggor från vindkraftverken vid eventuella närbelägna fastigheter.

VAD ÄR FSC?
FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.
 
Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
 
Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Länk till projektets hemsida hos Fred. Olsen Renewables AB

Kontakt

Projektledare Staffan Svanberg
staffan.svanberg@fredolsen.se
090-10 84 82

Postadress:
Fred. Olsen Renewables AB
Att: Staffan Svanberg
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå