Socialdemokraterna

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
Nomineringsgruppen Socialdemokraterna har ett heltäckande program för hur vi vill att Svenska kyrkan ska framträda som kyrka i samhället och hur kyrkan ska verka vad gäller den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Vår nomineringsgrupp kommer ur en folkrörelse där en gedigen erfarenhet har utvecklats genom många år, dessutom är det tydligt var vi kommer ifrån och vad vi står för. Vi vill att Svenska kyrkan fortsatt ska utvecklas till en öppen, nära och hållbar folkkyrka där en plats finns för alla. Vi står upp för människors lika och okränkbara värde. Oavsett var man befinner sig i livet och på trons väg ska man vara välkommen till kyrkan.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Att vidmakthålla och efter förmåga utveckla arbetet med främjandet via stöd och tillsyn till stiftets lokala nivåer, pastorat och församlingar. I en tid med minskade resurser behöver kyrkans medel användas där de bäst behövs. Vår nomineringsgrupp är särskilt fokuserad på att de diakonala insatserna riktas till de människor som är i störst behov av stöd och hjälp.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, vad vill ni göra åt den?
Antalet kyrkotillhöriga minskar i en stadig takt, därför behöver Svenska kyrkan i högre grad än hittills arbeta med att kommunicera sitt uppdrag och vad kyrkan uträttar i det civila samhället bland annat genom det diakonala arbetet. Kyrkan har ett ansvar att arbeta med demokratifrågor och att upplysa om vad som pågår vad gäller antidemokratiska krafter i den kyrkliga organisationen och samhället, alltid ta debatten om alla människors lika rätt och värde. Migrations-, jämställdhets-, hbtq-frågor utgör områden där vår nomineringsgrupp arbetar intensivt.

För att medverka till att värna skapelsen har vår nomineringsgrupp drivit och motionerat i frågan om en gemensam nationell klimatstrategi för Svenska kyrkan. Linköpings stift har varit en föregångare i det arbetet.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Detta är ett ständigt pågående och svårt arbete. Vår nomineringsgrupp har en målsättning att ha ett representativt urval bland medlemmarna på valsedlarna. De betyder att ålder, kön samt geografisk placering tas in som parametrar vid nomineringar. I takt med att Svenska kyrkans arbete och kännetecken i tilltagande grad tilltalar yngre människor är vi övertygade om att rekrytering av yngre krafter till frivilligt arbete och förtroendeposter kommer att lyckas.

Mer information på Socialdemokraterna