Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
För att vi verkar för ett engagemang i Svenska kyrkan utifrån evangeliet som grund med Kristus i centrum och inte utifrån partipolitisk ideologi. Vi är en rikstäckande organisation som finns såväl i församling/pastorat som i stift och på nationell nivå. Vi vill se en kyrka som värnar om jordens resurser och människorna – genomsyrat av ekologisk och social hållbarhet. Vi vill se en kyrka präglad av mångfald, respekt och tolerans. Posk består av människor som är kyrkligt förankrade i den gudstjänstfirande församlingen, oavsett allmänpolitiskt ställningstagande.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Eftersom stiftens grundläggande uppgift enligt kyrkoordningen är att ”främja och ha tillsyn över församlingslivet”, vill vi i Posk lyfta fram det centrala i att främja och utveckla församlingarnas levande gudstjänstliv och diakonala verksamheter, samt stödja arbetet att sprida en fördjupad kunskap om kristen tro.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan står inför, vad vill ni göra åt den?
Att vara relevant för nutidsmänniskan i det alltmer sekulariserade samhället, genom att: Formulera de kristna värderingarna utifrån evangeliets budskap, på ett tydligt och begripligt sätt. Vara en pådrivande aktör i civilsamhället och vara en tydlig röst mot orättvisor och utanförskap utifrån en teologisk grund. Att utifrån ett samhälle i snabb förändring forma vägar ta vara på varje människa och vara en gemenskap som utifrån sin tro är relevant i sin samtid.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Vi strävar efter att vara en rekryterande gemenskap som inbjuder människor att utifrån sitt dop, intresse och engagemang vara med och ta ansvar. Genom kristen utbildning främjas den uppväxande generationens kunskap om kristen tro och kristna värderingar, vilket skapar en god växtplats.

Mer information på POSK