Kristdemokrater i Svenska kyrkan

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
Kristdemokrater i Svenska kyrkan går till val på tre huvudfrågor: Vi vill se en levande kyrka för hela familjen, som verkar för Kristi kyrkas enhet och som står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde. Vi vill arbeta för en livskraftig kyrka nära människorna. En kyrka som erbjuder gemenskap, värme och ett andligt kraftcentrum. Församlingslivets gemenskap är därför något vi prioriterar mycket högt. Strävan bör vara att Svenska kyrkan skall fungera som ett sammanhållande kitt och en gemenskapsfrämjande kraft i samhället.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
För oss i KR är diakonin och institutionssjälavården på sjukhus, fängelser och militära anläggningar viktiga hörnstenar i stiftets arbete tillsammans med församlingarna. På dessa områden ska vi inte dra ned på verksamheten! Körsången och kyrkomusiken är en växtplats i församlingen som vi vill stödja på olika sätt. Sången och musiken är viktig för kyrkan och ökar gemenskapen mellan människor. Linköpings stift ska sträva efter en ekonomi i balans. I det arbetet är det viktigt att det fattas långsiktigt hållbara beslut där kyrkans grunduppdrag får vara i fokus, både vad gäller beslut om fastigheter och verksamheter.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
En stor utmaning för Svenska kyrkan är tilliten till det givna uppdraget, som återfinns i missionsbefallningen. I en värld med snabba klick och ytliga bekräftelser, krympande medlemsantal och i viss mån minskad efterfrågan, behöver kyrkan ställa sig frågan – vad ska vi göra och vad ska vi vara?

Förändring och förnyelse är livsviktigt för en kyrka som vill möta människor där de befinner sig. Men förändrings- och förnyelsearbete måste få ta tid. Anpassning till rådande värderingar och attityder i samhället får aldrig bli ett självändamål. Vår nomineringsgrupp tänker fortsätta arbeta för att Svenska kyrkan är en öppen plats där alla kan få vara – oavsett tro och situation - samtidigt som kyrkan behöver tro på sitt eget frälsningsbudskap.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Vi har flera nya kandidater på våra valsedlar och även om inte alla är ungdomskadidater så tror vi att mycket är vunnet med fler aktiva förtroendevalda bland förvärvsarbetande. Ett steg på vägen mot fler ungdomar på valsedlarna.