Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Jord, skog och fond

Svenska kyrkans skog, jord och kapital går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar. I Linköpings stift har egendomsförvaltningen till uppgift att förvalta dessa tillgångar på bästa sätt.


Historia

Kyrkans jordägande har rötter till tidigaste kristen tid. När en kyrka skulle byggas ingick även att socknens allmoge skänkte en prästgård som del av prästens naturalön. Fram till reformationen och Västerås riksdag 1527, växte kyrkans förmögenhet. Gustav Vasa drog då in allt utom i stort sett en fastighet per sockenpräst. De indragna egendomarna förlänades till stor del bort. Än idag kan man spåra domkyrkors och klosters tidigare markinnehav i form av ett stort antal herrgårdar.
Gustav Vasa införde också ensamrätt för kronan, regalrätt, till bland annat ek för skeppsbyggnad. På kyrklig jord kom regalrätten att gälla in i modern tid, till 1934.
Under stormaktstiden fick kyrkan tillbaka lite av den indragna egendomen och vid 1700-talets slut var omfattningen ungefär som idag. De senaste 20 åren har en viss försäljning av kyrklig jord skett, i huvudsak har jordbruksmark och byggnader sålts medan en liten ökning av skogsarealen skett. I viss mån har man även köpt jordbruksmark för att stärka upp befintliga gårdar.

Ekonomi

Förvaltningen av prästlönetillgångarna syftar till att ge avkastning som ska bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Överskottet från förvaltningen delas till hälften ut till församlingarna/samfälligheterna medan hälften går till stiftet och utgör s.k särskild utjämningsavgift och regleras mellan kyrkofonden och stiftet och ersätter de stiftsbidrag som tidigare delades ut från nationell nivå. Överskottet/ vinsten är således avkastningen från skogs och jordbruket, ej reavinster från fastighetsförsäljning, samt vinster i fondförvaltningen med undantag av avsättning motsvarande värdeförändring p.g.a inflation. Syftet enligt lag och kyrkoordning är att bibehålla kapitalet, inte förbruka eller fördela och att överskottet skall användas i verksamheten. Detta gör också att kyrkans prästlönetillgångar inte kan konkurera om ökade marknadsandelar gentemot andra skogs och jordbruksföretag i form av ökat markinnehav.  Markköp och andra investeringar kan endast göras med fondmedel från de egna fastighetsförsäljningarna vilket leder till att kyrkans ägarandel förblir i stort oförändrat över tiden. Periodvis förs allmänt diskussioner om utförsäljning av kyrkans fastigheter till förmån för annan kapitalplacering t.ex aktieinnehav. Linköpings stift har inte för avsikt minska eller påtagligt ändra fastighetsinnehavet. 

Egendomsnämnden

Egendomsnämnden ansvarar för förvaltningen av stiftets prästlönetillgångar. Dessa består av skog, jord och och fondmedel och förvaltas av stiftets egendomsförvaltning.
Egendomsnämnden består av fem ledmöter och fem ersättare valda i stiftsfullmäktige.
På stiftets egendomsförvaltning finns en jordbruksförvaltare med en assistent, en skogsförvaltare med 3 stiftskogvaktare och 5 skogsarbetare.

Egendomsförvaltningen har som huvudsakliga uppgift att förvalta jord och skog på prästlönefastigheterna samt fondmedlen i prästlönefonden. Dessa skogs- och jordegendomar samt fondmedel kallas med ett gemensamt namn ”prästlönetillgångar” . Inom enheten finns kompetens inom skogsbruk, jordbruk, kapitalförvaltning, juridik med fastighetsrätt samt jakt och fiske.