Foto: Emanuel Eriksson

Så styrs Svenska kyrkan

Det är Svenska kyrkans medlemmar som bestämmer vad som ska ske med den. I kyrkovalet som hålls vart fjärde år får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som är minst 16 år rösta. För att bli valbar måste man vara döpt, medlem i Svenska kyrkan samt ha fyllt 18 år.

Församlingen har lokalt självstyre men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.  

Kyrkoval

Vart fjärde år väljer Svenska kyrkans medlemmar vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Senaste kyrkovalet genomfördes 2017. I ett kyrkoval väljs kandidater till tre nivåer: kyrkofullmäktige på lokal nivå, stiftsfullmäktige på regional nivå samt kyrkomötet på nationell nivå. 

  • Kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan lokalt
  • Stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan regionalt 
  • Kyrkomötet, Svenska kyrkan nationellt 

Ansvarsfördelning lokalt

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för verksamheten i församlingen/pastoratet. För varje församling finns en styrelse och en ledning. Som församlingens styrelse finns ett kyrkoråd eller ett församlingsrådKyrkoherden har ansvar för ledning och samordning av verksamheten. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet. Kyrkorådet är styrelse i ett pastorat eller i en församling som inte ingår i ett pastorat. Församlingsrådet är styrelse i en församling som ingår i ett pastorat. 

Ansvarsfördelning regionalt

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden, till exempel budget, mål och riktlinjer för verksamheten. Stiftsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i stiftsstyrelse och nämnder. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen.

Ansvarsfördelning nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkoordningen. Kyrkomötet får inte besluta i sådana enskilda frågor som faller inom församlingarnas och stiftens ansvarsområden. Kyrkostyrelsen leder och samordnar förvaltningen av den nationella nivåns uppgifter. Ärkebiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen.

Att vara kyrkvärd

Församlingens kyrkoråd eller församlingsråd väljer kyrkvärdar för mandatperioden. Som kyrkvärd måste man tillhöra Svenska kyrkan, vara döpt och ha fyllt 16 år. Minst två av kyrkvärdarna ska vara ledamöter eller ersättare i församlingens kyrkoråd eller församlingsråd.