Projekt 2018/2019: Hållbar utveckling

De yngre barnen

Projektsammanfattning

Detta läsårs projekt har vi, utifrån det övergripande projekttemat ”Hållbar utveckling”, särskilt fokuserat på delaktighet genom rörelseglädje. Våra frågeställningar vid terminsstart var: Hur kan vi skapa möjligheter även för det lilla barnet att uppleva genuin  delaktighet? Vilka icke verbala språk för att uttrycka önskningar och tankar  kan vi erbjuda även det lilla barnet ? På vilket sätt kan barnets rörelseglädje vägleda vår verksamhet?

Vi ser att de barn som är delaktiga i vårt projekt får förutsättning att utveckla en allsidig rörelseförmåga (genom hinderbanor, balansgång , dansövningar etc) och att de får uppleva genuin rörelseglädje. Vi ser också att barnens känsla av att få vara delaktiga stärks genom att när vi genomför en hinderbana eller en dansövning ger barnen ett stort friutrymme som inte är avhängigt verbalt språk.  Alltså ser vi att de tre frågorna vi utgick ifrån aktualiseras i vårt projekterande. Barnen har också fått erfara genuin delaktighet då de själva, spontant och planerat, har iscensatt gymnastiska övningar, där varje barn har varit ”ledare”.

Utöver vårt huvudsakliga fokus tycker vi oss se att projektet också ger barnen möjlighet att utveckla kunskap om sin identitet och kroppsliga integritet, självständighet och samarbetsförmåga , kroppsuppfattning, grov- och finmotorik, fantasi och koordinationsförmåga. Projektet har också berört kunskapsområden som språk( sätta ord på kroppsdelar och lägesord), matematik (tid och hastighet, avståndsbedömning, matematiska adverbial) kultur, fysik( hur man sätter sin kropp i rörelse, kraft och motkraft etc), vardagstekniska lösningar.

De två kunskapsområden som vi ser saknas i vårt projekt är skriftspråk och naturvetenskap (kemi). Skriftspråk tänker vi att barnen kommer få möjlighet att utforska när de blir äldre. Kemi (fysikaliska fenomen) har vi att fokusera på under våren då vi pratat med barnen om mat och hur mat påverkar vår rörelseförmåga och glädje.

När det gäller förändrat kunnande så ser vi att flera av barnen har fått en ökad kunskap om många olika saker. För att nämna några vill vi peka på kroppsuppfattning(hur långa och stora  deras kroppar är, namnen på kroppsdelar), att hitta balans mellan aktivitet och vila och använda sin fantasi för att hitta tekniska lösningar på problem. Vi ser också kunskap om kroppens funktioner och kroppens motorik. Berättartekniken har förändrats( berättelsen om monstren på taket).

Sammanfattningsvis tycker vi att projektet är väl förankrat hos barnen och att vi lyckas hålla fokuset kvar vid våra ursprungliga frågor.