Projekt 2018/2019: Hållbar utveckling

Avdelningen Vingen

Projektsammanfattning

På Vingen startade vi projektet med frågan: Vad behöver vi människor för att leva? Utifrån de svar och tankar som barnen hade valde vi att arbeta med vatten som resurs. För att kunna förstå att vi bara har en viss mängd vatten på jorden, och att det därför är viktigt att ta hand om detta, valde vi att inleda projektet med en film om kretsloppet. Därefter fick barnen genom experiment konkret uppleva hur vatten kan övergå från en form till en annan. Vi märkte tidigt att vi hade flera individer i barngruppen som satt inne med vissa förkunskaper. Förförståelsen var dock på olika nivåer och det saknades en helhetssyn. I och med detta valde vi att arbeta mycket i helgrupp för att på så sätt ge barnen en möjlighet att dela sina kunskaper med varandra. De har därför tillsammans, genom diskussioner och experiment, fått testa sina tankar och hypoteser. Vi har därtill låtit arbetet ta tid och vi upplever att vi genom vårt arbetssätt möjliggjort att en stor del av barngruppen nu delar en helhetsförståelse för vattnets kretslopp (att det hela tiden är samma vatten). Följande stycke tycks visa att vissa barn blivit förtrogna med det faktum att inget vatten någonsin försvinner utan bara förs vidare:

”Men vad tror ni har hänt med vattnet i burken? Vi läste ju nyss om att vattnet inte bara kan försvinna.”

Vattnet måste ha tagit vägen någonstans. Det har nog stigit upp i luften, upp i springorna i taket. Det blev varmare. Förresten så kan ju vatten visst ta slut. Om man har vatten i ett glas och dricker upp det.”

”Men försvinner det verkligen då?”

Eh, nej. Det hamnar ju i mig då. Det finns vatten i nästan allt.”

Barnen visade ett stort intresse för vattnets rundgång i deras egen vardag. Hur det kommer från sjön för att sedan renas och transporteras till våra kranar genom olika rör. Vi valde dock att inte djupdyka i tekniska lösningar då vårt syfte med projektet snarare var att belysa vad var och en kan tänka på för att ta hand om det vatten vi har. De fick däremot själva samla in och rena vatten. Det väckte frågor om vad som kunde silas bort och vad som ändå fanns kvar (exempelvis baciller och bakterier). Går det att se med blotta ögat om vattnet är rent?

Efter halvårsavstämningen valde vi att utmana barnen till att vidga blicken. Detta genom att få fantisera ihop en berättelse utifrån varsin bild på vatten. Dessa bilder valdes medvetet för att representera vatten i olika sammanhang och från olika delar av världen. Barnens berättelser gav oss pedagoger en uppfattning om vilka fakta de kunnat ta till sig dittills, men visade även på områden i behov av att bli belysta och kompletterade. Kan man verkligen dricka allt vatten som ser rent ut? Betyder mörk hud att man tål smutsigt vatten? Varför är det vattenbrist på vissa platser på jorden? Vad händer med skräp som slängs i vatten?

Inför  projektet kunde alla barn, i någon mån, ge uttryck för människans behov av vatten för att överleva. Vi tycker oss kunna se att det under projektets gång har tillkommit en förståelse för att alla inte har tillgång till rent vatten och att vi människor behöver vara rädda om det vatten vi har. Barnen har kunnat sätta ord på att vi använder vattnet till mycket men att man kan bli tvungen att hushålla med det om tillgången är begränsad, exempelvis om det är torrt där man bor. Genom att prata om att människor har skilda förutsättningar i olika länder har vi lagt en grund för att senare kunna närma oss ämnet kulturell hållbarhet.