Projekt 2018/2019: Hållbar utveckling

De äldre barnen

Projektsammanfattning

Årets projekt har haft Lärande för Hållbar Framtid som sitt huvudsakliga fokus, vilket är hämtat ur den reviderade läroplanen (Lpfö18) vilken inte trätt i kraft ännu. Vi har ändå låtit denna text vara vägledande i vårt formulerande av våra inledande frågeställningar. Vi har valt att fokusera på den sociala hållbarheten och tycker oss kunna se att det arbete vi under året bedrivit starkt präglats av detta kunskapsområde. Vi har på många olika vis låtit barnen resonera, reflektera, diskutera och arbeta med frågor som rör social hållbarhet (med flera olika språk, såväl ute som inne). Vi ser att vårt arbete gett barnen ny kunskap om att individer (Pokémons och människor) har olika namn, utseende, egenskaper, preferenser, styrkor och svagheter samt att en behöver förhålla sig till (och respektera) dessa lik- och olikheter. Barnen omsätter sina fakta-, förståelse- och förtrogenhetskunskaper kring dessa företeelser på ett fantasifullt sätt.Under vårterminens fördjupning av projektet har vi ägnat oss åt att försöka översätta barnens mångfacetterade kunskap om Pokémons till det mellanmänskliga planet. Detta har vi gjort genom informella och formella (sokratiska) samtal kring väl vald litteratur samt genom att låta barnen reflektera kring sina egna egenskaper (såväl fysiska som sådana egenskaper vi besitter som individer).

Utöver kunskapsområdet social hållbarhet har vårt projekterande också inneburit att barnen fått förutsättning att utveckla sin egen identitet och förhållandet till den Andre, utveckla nya strategier för samspel och förhållningssätt. När det gäller förhållandet mellan jaget och den Andre har barnen fått möjlighet att utforska såväl vad respekt för den Andre innebär som den roll jag spelar i den Andres tillvaro och liv. Vi har arbetat både grov- och finmotoriskt och värnat barnens rätt till rörelseglädje (detta särskilt då vi velat motverka tendenser till att iPad-användande enkom innebär stillasittande). Vi har låtit barnen arbeta med många olika språk och skapartekniker (såsom ritande, målande, talande självporträtt, serietecknande, skulpterande i sand och lera, pärlande osv.). Projektet har inneburit såväl språkliga och kulturella, som matematiska och tekniska utmaningar för barnen. Vi ser tydligt att vårt projektspår, Pokémons, ständigt varit levande och återkommit i alla möjliga situationer och på olika sätt.

De områden vi inte erbjuder finns i den övriga verksamheten. Då projektet kommer att fortsätta ett läsår till ser vi rika möjligheter att låta projektet innehålla ännu fler av läroplanens målformuleringar.