Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt: Hållbar utveckling -de äldre barnen

Terminsavstämning ht 2018

Projektets huvudsakliga fokus, lärande för hållbar framtid, är hämtat ur den reviderade läroplanen (Lpfö18) vilken inte trätt i kraft ännu. Vi har ändå låtit denna text vara vägledande i vårt formulerande av våra inledande frågeställningar. Vi har valt att fokusera på den sociala hållbarheten och tycker oss kunna se att det arbete vi under hösten bedrivit starkt präglats av detta kunskapsområde. Vi har på många olika vis låtit barnen resonera, reflektera, diskutera och arbeta med frågor som rör social hållbarhet (med flera olika språk, såväl ute som inne). Vi ser att vårt arbete gett barnen ny kunskap om att individer (Pokémons) har olika namn, utseende, egenskaper, preferenser, styrkor och svagheter samt att en behöver förhålla sig till (och respektera) dessa lik- och olikheter. Barnen omsätter sina fakta-, förståelse- och förtrogenhetskunskaper kring dessa företeelser på ett fantasifullt sätt.

 Utöver kunskapsområdet social hållbarhet har vårt projekterande också inneburit att barnen fått förutsättning att utveckla sin egen identitet och förhållandet till den Andre, utveckla nya strategier för samspel och förhållningssätt. När det gäller förhållandet mellan jaget och den Andre har barnen fått möjlighet att utforska såväl vad respekt för den Andre innebär som den roll jag spelar i den Andres tillvaro och liv. Vi har arbetat både grov- och finmotoriskt och värnat barnens rätt till rörelseglädje (detta särskilt då vi velat motverka tendenser till att iPad-användande enkom innebär stillasittande). Vi har låtit barnen arbeta med många olika språk och skapartekniker (såsom ritande, målande, skulpterande i sand och lera, pärlande osv.). Projektet har inneburit såväl språkliga och kulturella, som matematiska och tekniska utmaningar för barnen.

 Vi ser tydligt att vårt projektspår, Pokémons, ständigt är levande och återkommer i alla möjliga situationer och på olika sätt. Det vi tänker framåt är att försöka översätta all den rika kunskap, som barnen besitter, om Pokémons till mellanmänskliga relationer. 

De områden vi inte erbjuder finns i den övriga verksamheten. Det kunskapsområde som vi vill stärka upp under våren är delar av det naturvetenskapliga; att arbeta mer med fysik- och kemiexperiment.