Projekt 2019/2020: Hållbar utveckling

Projektgrupp 2

Barnen i grupp 2 har  berört området ekologisk hållbarhet genom att titta närmare på hur vi människor kan påverka hur rent vårt vatten är. Barnen har fått kunskap om att vattnet rör sig runt i ett kretslopp. Att det kan övergå från en form till en annan och att det finns vatten i nästan allt, inklusive våra egna kroppar (i form av svett, kiss, tårar, snor, diarré). Att skräp/kemikalier i vatten inte försvinner och är dåligt för växter och djur. Samt att vattnet i dagvattenbrunnar inte renas. Under året har barnen tagit till sig nya begrepp så som: kretslopp, fast-, flytande- och gasform, avdunstning, ånga, hypotes, molekyler, atomer, kemikalier.

Vid våra gemensamma reflektioner med barnen har de själva kunnat återberätta vad de lärt sig och varit med om. Exempelvis genom att sätta ord på hur vattnet genom ett experiment övergått från fast till flytande form. Vidare har barnen fått en förståelse för att vi människor kan skada växter och djur genom att smutsa ner vårt vatten. Vad som hör hemma i vattnet och inte, vad ”skräp” egentligen är och vad som händer med skräp som får ligga kvar i vattnet. Vi ser att barnen utvecklats i sin förmåga att föra fram sina tankar. De säger inte automatiskt samma sak som föregående kompis sagt under våra samtal utan vågar säga vad de själva tror och tänker. Barnen visar att de faktiskt lyssnar på vad kompisarna säger genom att avbryta och rätta vid behov – eller lägga till saker som den andre missat. Under året har vi även kunnat se en utveckling i att barn som tidigare inte vågat/velat delta i samtal nu deltar mer aktivt. Barnen har också fått öva sig i att ställa hypoteser och att träna sig i att applicera sin kunskap om vattnets egenskaper i olika situationer. Vi upplever även att barnen (under senare delen) börjat ställa mer ”verklighetsförankrade” hypoteser.

Vi tycker oss kunna se att särskilt ett av barnen uppvisar en förtrogenhet inför att värme alltid gör så att snö och is smälter. Vid flera olika tillfällen under projektet har barnet i olika sammanhang kunnat sätta ord på att det är just värmen som orsakar att något smälter. Oavsett om värmen kommer från fingrarna, munnen eller det varma vattnet i ett experiment. Ett annat barn uppvisar en förtrogenhet inför vattnets olika former. Gemensamt för hela barngruppen ser vi att de känner sig förtrogna med att skräp i vatten är dåligt och skadligt för växter och djur, samt vad som egentligen hör hemma i vattnet. När barnen har illustrerat sina hypoteser eller ritat vad som hänt i ett experiment har de gett prov på en kombination av förståelse och fantasi. De ritar något de vet och lägger till egna detaljer från sin fantasi.

När barnen fått se bilder på hur det kan gå för djurlivet med skräp i vattnet så ser vi en stark vilja hos barnen att vilja rena vattnet. De blandar in egna känslor och uttrycker sig så som ”jag skulle räddat djuren” eller ”jag skulle tagit bort skräpet” och så vidare.

Då barnen fick i uppgift att måla vatten som mår bra och vatten som mår dåligt gav barnen uttryck för att det fanns skräp och smuts i vattnet som mådde dåligt. Ett barn berättade att det vatten som mådde bra ”såg bra ut” och dessutom innehöll ”leende munnar”.