Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Projekt 2016/2017 Avdelningen Solen: Mötesplatser för lärande där barn får inflytande


Terminsavstämning ht 2016

Vilka områden erbjuder vi alla barn? Vilka områden erbjuder vi inte?

 Vi på solen erbjuder alla barn konstruktion, skapande, matematik, tal och skriftsspråk, fantasi, rollek, inflytande och delaktighet. Teknik och naturvetenskap. Socialt samspel och demokratiska processer. Pedagogisk dokumentation.

 Vi erbjuder inte alla barn att fördjupat arbete i mångfald.

Vilket förändrat kunnande ser vi utifrån fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet och fantasi?

Vi ser att barnen har fått en fördjupad fakta kunskap där de själva söker upp information och delger varandra. Vi ser också historiskt perspektiv i före och efter dinosaurierna. Vi ser att barnen har lärt sig nya begrepp som hör till dinosauriernas utseende så som taggar, sköldar, pansar m.m.

Vi ser att barnen har fått en förståelse kring hur de dog ut, hur de fortplantade sig. Vi ser att barnen har fått en förståelse kring hur dinosauriernas utseende kontra temperament.

Vi ser att barnen har fått en färdighet i att kunna gå tillbaka till de pedagogiska dokumentationerna för att se sitt och andra barns lärande. Barnen är noga med att dokumentera när de arbetar för att kunna gå tillbaka för att visa andra och att minnas. Vi ser att barnen fått en djupare färdighet i olika tekniker i lera, lego och träkonstruktion och även en färdighet i att ställa hypoteser.

Barnen är förtrogna med att skapa tillsammans i gruppen. Att alla kommer att få vara med men att kanske inte vid samma tillfälle eller på samma saker. Och att vi skapar och utforskar tillsammans. Allas olika arbeten är viktiga och tillför till projektet. Vi upplever att barnen även har blivit förtrogna med fakta då vi ser att de använder den kunskapen i olika situationer.

Under höstterminen har vi märkt att Fantasin har varit det svåra då vi upplever att barnen har en så stor faktakunskap att det har blivit svårt att få fantasilekarna att blomstra. Vi märkte att när vi tillförde leksaksdinosaurierna i vår djungelmiljö att då fick fantasin ett större utrymme i lekarna. När det gäller hypoteserna kring till exempel ägget så har fantasin fått stor plats och även när vi hittade ägget var det mycket fantasi i funderingarna hur det kom dit? Vem som kommit dit med det? Vad var det för sorts dinosaurie ect.

Hur arbetar vi med förskolan och avdelningens utvecklingsområden? (barns inflytande, utemiljö och samverkan förskola/skola.)

Vi ser att det vi har arbetat mest med är barns inflytande. Då vi valde fokus i projektet så valde vi utifrån vad vi såg att barnen intresserade sig för. Vi har även gått framåt och låtit barnens frågor och funderingar styra och utmanat inom dessa områden. T.ex. så märkte vi att barnen i sina skapande processer och lekar funderade mycket kring dinosauriernas fortplantning och då utmanade vi med att hitta ett ägg som de kunde ställa hypoteser kring. Barnen har även fått inflytande när det gäller den pedagogiska dokumenationsprocessen då de själva väljer om det ska dokumenteras och delger både sina kompisar, föräldrar och pedagoger som inte var med vid tillfället. Genom dokumentationen får barnen inflytande och en förståelse kring sitt lärande.

Utemiljön har varit ett parallellt arbete då vi har jobbat med öppna material och vi ser att barnen själva har utvecklat de materialen så att de passar dinosaurielekarna som t.ex. rören har blivit långhalsar, kastanjer blev dinosaurieägg. Barnrådet kom med förslag till hur gården skulle utvecklas. Där fanns det önskemål om att få krokodiler i trä som barnen nu kallas krokodinos.

Samverkan mellan förskola-skola är inget som vi har arbetat med i projektet.