Meny

Det ordinarie gudstjänstlivet är inställt, men kyrkan fortsätter att be.

Regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer. Det är nu vår plikt som kristna församlingar i Linköping att i kärlek till våra medmänniskor och i omsorg om vårt samhälle inte fortsätta att fysiskt kalla samman människor till offentliga gudstjänster i våra kyrkorum. Därför ställer vi in alla offentliga gudstjänster i pastoratet tillsvidare (utom dop-., vigsel- och begravningsgudstjänster).

För att världen ska leva

I den nya församlingsinstruktionen för Linköpings domkyrkopastorat finns som vision för pastoratets och församlingarnas verksamhet följande ord från Johannesevangeliet: ”För att världen skall leva” (Joh. 6:51).

Världen lever för att Gud vill att den ska leva. Gud upprätthåller och förnyar världen med sitt livgivande ord, och Gud frälser världen genom Jesus Kristus som är det levande ordet mitt ibland oss. Det är kyrkans uppdrag att ta emot och gestalta detta levande ord, detta evangelium, så att det ger livsmod, framtidstro och hopp i den värld och i det samhälle vi lever och verkar i. Precis som Kristus är sänd till världen för att världen ska leva är kyrkan sänd till världen. Kyrkan och församlingen finns inte för sin egen skull utan för världens skull.

Kyrkans och församlingens grundläggande uppgift har fyra dimensioner: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Den uppgiften står fast men måste i varje tid och på varje plats anpassas så att församlingens grundläggande uppgift genomförs på ett sätt som bidrar till den värld som Gud älskar och som kyrkan är sänd att tjäna.

Regeringens beslut för att begränsa smittspridningen av nya coronaviruset, säkerställa resurser till hälso- och sjukvård, begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet och lindra konsekvenser för medborgare och företag är en del i Guds omsorg om oss för att världen ska leva. Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet gäller från och med söndagen den 29 mars.

Med tanke på att sjukvården har begränsade resurser och att människor måste kunna få vård också för andra allvarliga sjukdomar under pågående pandemi, blir det problematiskt att tolka regeringens beslut så att det är helt i sin ordning så länge som antalet personer inte överskrider 50. Självklart är det inte den femtioförsta människan i en folksamling som är avgörande utan problemet är att vi fortsätter att anordna samlingar där människor kan sprida smittan och bli sjuka. Därför är det djupt oetiskt att kalla och uppmuntra människor att komma samman till gudstjänst och stänga kyrkportarna när det blivit precis 50 personer eller att säga att vi firar flera gudstjänster efter varandra med 50 personer i varje. Som kyrka och kristna är vi förpliktade att för vår medmänniskas skull avstå även från det som vi upplever är viktigt och betydelsefullt.

Gud upprätthåller världen bland annat genom vår regerings och våra myndigheters beslut, det är vår kyrkans tro och lära. Därför måste vi fråga oss vad vår regering och våra myndigheter vill uppnå med sina beslut och rekommendationer, och som kyrka och församling ska vi bidra till de goda beslut som fattas.

För Svenska kyrkan är gudstjänsten ”kyrkolivets centrum”. I kyrkoordningen (KO) poängteras det att gudstjänsten är ”hela församlingens gåva och uppgift” och att ”alla är kallade att delta i gudstjänsten”. Vidare sägs i KO att ”Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla” I veckan kom ”Kyrkostyrelsens riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för organ inom Svenska kyrkan” där det nu blir tillåtet att sammanträden får hållas på annat sätt än vad KO medger. Varför kyrkostyrelsen inte fattat något beslut om riktlinjer för gudstjänstlivet under särskilda omständigheter är oklart. Svenska kyrkans gudstjänster är ju inte längre öppna för alla och alla är inte längre kallade att delta i gudstjänsten. Under de omständigheter som just nu råder måste församlingen befrias från sin uppgift att fira allmän gudstjänst.

Ansvaret för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära har anförtrotts åt vigningstjänsten som i vigningen avger sådana löften. Detta är en viktig förutsättning för en öppen folkkyrka. Under de omständigheter som nu råder då församlingen inte längre kan åta sig den allmänna gudstjänsten som sin uppgift, är det naturligt att tillfälligt lägga gudstjänstens uppgift enbart på vigningstjänsten, så att gudstjänster i form av textläsning och bön firas utan att församlingen är kallad. Redan under normala förhållanden firas församlingens gudstjänst till en del som ställföreträdande där gemenskapen i gudstjänsten inte är begränsad av vare sig rum eller tid. (Se Den svenska psalmboken psalm nr 399.)

Med detta som grund fattar jag därför följande beslut.

Från och med måndagen den 30 mars gäller följande i Linköpings domkyrkopastorat:

  • Regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer. Det är nu vår plikt som kristna församlingar i Linköping att i kärlek till våra medmänniskor och i omsorg om vårt samhälle inte fortsätta att fysiskt kalla samman människor till offentliga gudstjänster i våra kyrkorum. Därför ställer vi in alla offentliga gudstjänster i pastoratet tillsvidare (utom dop-., vigsel- och begravningsgudstjänster)
  • Sammankomster som hålls för religionsutövning, till exempel dop, vigslar och begravningar är enligt Ordningslagen (1993:1617) 2 kap. 1 § 3p allmänna sammankomster och omfattas därmed av regeringens beslut. Närmare anvisningar om hur dessa gudstjänster ska firas kommer senare.
  • Kyrkorna i vårt pastorat ska samtliga vara öppna för bön och enskild andakt. Anställda i församlingarna har till uppgift att vara tillgängliga för samtal och möten med enskilda.
  • Gudstjänster ska firas enligt den ordning som pastoratets präster och övriga anställda medarbetare har informerats om, men utan församling fysiskt närvarande.
  • De präster som enligt gjord planering ska predika vid de kommande huvudgudstjänsterna ska förbereda sina predikningar precis som vanligt så att de kan spelas in och sändas digitalt eller läggas ut för att läsas på församlingarnas hemsidor.
  • Församlingen hänvisas till gudstjänster och andakter som kan ses på pastoratets och församlingarnas hemsidor, Facebook och andra medier samt Sveriges radio och TV.
  • Genom att uppmuntra varandra att be Herrens bön på morgonen och/eller kvällen påminns vi om gemenskapen med alla kristna och omsluter med vår bön hela den värld som Gud älskar. 

Linköping, femte söndagen i fastan, 29 mars 2020
Peter Lundborg
Domprost