Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ny domprost

Linköpings stift och Linköpings domkyrkopastorat söker domprost

Om Linköpings stift

Linköpings stift omfattar Östergötland och norra Småland. I stiftet finns 30 fristående församlingar och pastorat. Antalet anställda i stiftet är cirka 1 500 varav ett 80-tal arbetar inom stiftsorganisationen.

Om Linköpings domkyrkopastorat

Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar där det sammanlagt bor drygt 100 000 personer varav 56 000 är kyrkotillhöriga. Pastoratet har cirka 250 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där många ideella medarbetare bidrar till det levande församlingslivet. I Linköpings kommun finns ytterligare sex pastorat och fristående församlingar.

Ditt uppdrag

Som domprost är du kyrkoherde i Linköpings domkyrkopastorat och ledamot i pastoratets kyrkoråd och arbetsutskott. Domprosten har en aktiv roll i domkyrkans gudstjänstliv och har tillsammans med biträdande kyrkoherde och domkyrkokaplan det övergripande ansvaret för domkyrkans hela verksamhet.

Domprost, förvaltningschef och biträdande kyrkoherde utgör pastoratets ledningsgrupp, en gemensam ledningsgrupp där domprosten är ansvarig. Domprosten leder pastoratets herdekollegium och tillsammans med förvaltningschefen pastoratets chefskollegium.

I Linköpings domkyrkopastorat utvecklas hela tiden förutsättningar och möjligheter. Under 2020 antas en ny församlingsinstruktion och 2021 kommer pastoratet att förändra sin organisation då en församling bildar två nya. Genom att vara en tydlig del av den expansiva staden Linköping påverkas också pastoratet mycket av omvärldens förändringar. Som domprost är du en aktiv del av detta och leder arbetet in i framtiden.

Domprosten har en ”biskopsnära tjänst” där domprosten i olika sammanhang samarbetar med biskopen i arbetet med främjande och tillsyn i stiftet. Delaktigheten i det strategiska utvecklingsarbetet är också viktigt. Domprosten är vice ordförande i domkapitlet och ersättare för biskopen i stiftsstyrelsen.

Du har med dig:

  • teologisk grundutbildning, som du gärna kompletterat med ytterligare teologisk kompetens
  • behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning eller motsvarande kunskap genom relevant arbetslivserfarenhet
  • flerårig kyrkoherdeerfarenhet
  • kännedom om och gärna erfarenhet av stiftsarbete. 

Du är en ledare som:

  • motiverar, skapar engagemang och delaktighet
  • är närvarande och synlig
  • är kommunikativ både i tal och skrift
  • är genuint intresserad av teologisk reflektion
  • har nära till glädje och humor.

Uppdraget som domprost kräver av dig att:

Du är trygg och tydlig i din ledarroll och i ditt beslutsfattande, och du bygger relationer samt verkar för det goda medarbetarskapet. Domprosten är närmaste chef för ett antal medarbetare och samtidigt ledare för alla medarbetare i pastoratet.

Du leder genom tillit och tillsammans med andra chefer i pastoratet skapas framtidshopp och tillförsikt. Domprosten är kyrkoherde i ett pastorat med flera församlingar och enheter som alla präglas av sin särart. En förutsättning för pastoratets organisation är en tydlig delegation av beslutsfattandet till respektive chef. Domprosten har en nyckelroll i att vidareutveckla samverkan och samarbete inom pastoratet.

Du leder ett pastorat med utmaningar vilket kräver förmåga att se möjligheter och att kunna genomföra de förändringar som behövs för att möta framtiden.

Du arbetar nära biskopen och stiftet och behöver vara van vid och tycka om att arbeta i olika sammanhang. Genom flerårig kyrkoherdeerfarenhet har du kompetens och erfarenhet av att arbeta i de valda organen, och du kan samarbeta med stiftets kyrkoherdar.

Du har en bred teologisk kompetens, gärna uttryckt i skrift. Utifrån teologisk reflektion och kunskap leder domprosten pastoratet. I din roll som domprost inspirerar du också präster och medarbetare i hela stiftet.

Du ser värdet av och har intresse för Svenska kyrkans roll som samhällsaktör. Domprosten är en tydlig samtalspartner och kontaktskapare med samhället och övriga trossamfund.

Du är som kyrkoherde och chef väl insatt i kyrkoordning och lagar samt deras praktiska tillämpningar. Din teologiska och kyrkorättsliga kompetens är också viktig i domkapitlets och stiftsstyrelsens arbete och i samarbetet med stiftsjuristen.

Du har genuint intresse för ekonomi och verksamhetsstyrning. Domprosten arbetar tillsammans med kyrkoförvaltningen och pastoratets chefer i frågor som rör budget, uppföljning och personalstrategi.

Upplysningar

Anna Lundblad, kyrkorådets ordförande 070-204 59 40
Biskop Martin Modéus 013-24 26 02 (biskopens sekreterare)
Karolina Einehag, förvaltningschef 013-30 35 01

Fackliga företrädare:
Anna-Carin Gabelic (KyrkA) 0730-75 49 54
Ann-Marie Lind (Vision) 013-30 37 56
Nils-Gunnar Karlson (Lärarförbundet) 0381-102 19

Klicka för att söka domprosttjänsten i Linköping.

Jag vill bli domprost i Linköping!