Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna (MPSK)

Vår Vision

Vi vill se en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. Vårt program bygger på ekoteologin och på tre solidariteter:

Solidaritet med världens alla människor.

Solidaritet med kommande generationer.

Solidaritet med skapelsen i hela dess storhet - och bräcklighet.

Vår Politik

Vi är en grön röst som driver på Kyrkans hållbarhetsarbete.

Vi vill verka för en öppen och inkluderande kyrka som tar ställning för människors lika värde.

Biologisk mångfald, jämställdhet och global rättvisa är centrala i en grön Kyrka.  

Våra Frågor

  • Kyrkans gudstjänstliv och församlingsarbete berikas och utvecklas av våra medlemmar i alla åldrar och med olika livserfarenheter.
  • Vi ser ett behov av ekumenisk samverkan och religionsdialog.
  • Kyrkans uppdrag att möta upp i själavård och diakoni är speciellt viktigt i ett samhälle där psykisk ohälsa ökar, särskilt bland äldre och där ofrivillig ensamhet växer.
  • Vi vill se en öppen folkkyrka där alla välkomnas oavsett bakgrund. Olika könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsvariation ses som något som stärker vår gemenskap.
  • Förvaltandet av skog och mark ska bedrivas med varsam hand. Skogen är viktig för planetens överlevnad och vi vill se ett skogsbruk där biologisk mångfald sätts i fokus. Kyrkogårdar och fastigheter ska också förvaltas hållbart och klimatsmart. Kyrkans klimatarbete är viktigt.
  • Vi arbetar för att Svenska kyrkan tar barnkonventionen till sig och arbetar med den i allt beslutfattande och verksamhet. Både de små barnen och våra tonåringar behöver mötas och bemötas av en tillgänglig kyrka. Vi vill gärna hänvisa till Jesu exempel, där han lyfter barnperspektivet.

Människan är en biologisk, social och andlig varelse som lever i och med skapelsen. Svenska kyrkan ska genom sitt sätt att uppträda och verka i samhället gå före och bidra till den hållbara samhällsutvecklingen.

Kandidaterna

I Linköpings pastorat kandiderar Cecilia Gyllenberg Bergfasth och Birgitta Rydhagen för Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna. Cecilia arbetar till vardags som placeringskoordinator på ett skyddat boende och Birgitta som programansvarig vid Stockholms universitet. Båda har erfarenhet från kommunpolitiken.

Cecilia: “För mig är kärleksbudskapet det centrala och det är där jag tar avstamp i allt jag gör och det är där jag hämtar kraft och energi. Det gör att den gröna rörelsen med solidaritet med skapelsen, världens alla människor och kommande generationer är ett naturligt val för mig. Om du känner likadant är jag gärna din kandidat.”

Birgitta: “Solidaritet är kärnan i mitt kristna engagemang. Här hemma och i hela världen. Att värna om utsatta människor innebär också att värna miljön vi lever i. Förnyelsen av gudstjänstlivet inspireras av kyrkans internationella samarbete och aktiva medlemmar med olika livserfarenheter. Församlingen är vi tillsammans.”