Kulturbärarna

Kulturbärarnas manifest inför kyrkovalet 2021

Svenska kyrkan är en av vårt lands främsta kulturella institutioner. I dess ägo finns ett enormt kulturarv i form av kyrkor, prästgårdar, fastigheter, kyrkogårdar och silverskatter. I rapporten ”Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv”, som släpptes i slutet av september 2020, värderas kyrkans byggnader och inventarier till 1,7 miljarder kronor. Kyrkan måste göra sitt yttersta för att vårda, bevara och visa upp detta kulturarv för dess medlemmar och andra historiskt och kulturellt intresserade. Vi vill öka förutsättningarna för att bevara och förmedla detta kulturarv till folket. Ökat samarbete med hembygdsföreningar och andra lokala krafter bör främjas. Många är idag med i Svenska kyrkan för att man vill vara med och bevara kulturskatten.

Vad vill vi?

Kyrkogårdarna töms på gravstenar. Då intresset för historia och släktforskning har ökat måste Svenska kyrkan ta sitt ansvar så att stenar får stå kvar, vilket gör att bygders och släkters historia lever vidare. Exempelvis Linköpings och Vreta Klosters kyrko- och griftegårdar har på senare år tömts på stenar, många av kulturhistoriskt intresse. Om det behövs måste vi arbeta för att lagar ändras så att människors historia och minne lever vidare in i framtiden. Det bör inte vara en ekonomisk fråga om någon överväger om en mors grav ska finnas kvar eller inte.

Kyrkor ska vara öppna så att man kan besöka dem. Vi måste verka för att visa upp vårt världsunika kulturarv. Professor Dick Harrisson skriver om detta i SVD 23/8 2020 i artikeln Svenska kyrkan berövar oss vårt kulturarv. Här beskrivs alla misslyckade försök att komma in i kyrkor under resor i landet.

Tösse 1200-talskyrka i Dalsland såldes  för 250 000 kronor 2020. Samtidigt har Brålanda församling i samma landskap stormöten om hur de ska rädda ekonomin genom att sälja bland annat kyrkor. Är det verkligen rätt att Svenska kyrkan säljer helt världsunika byggnader på öppna marknaden?

Församlingshem och prästgårdar säljs ut. Dessa har ofta centrala placeringar och funktioner i en bygd. Låt dessa vara kvar i kyrkans ägo och samarbeta med exempelvis hembygdsföreningar eller andra lokala intressenter. Senast i september 2020 kan vi läsa i ÖC om det aktiva församlingshemmet i Östra Skrukeby som kyrkan vill sälja.

Det ska vara gratis att komma in i kyrkan. Numera tar man betalt för att gå in i Vadstena klosterkyrka. Hur kan man göra så mot sina medlemmar och andra kulturellt intresserade?

När Svenska kyrkan skiljdes från staten lovade statsmakterna att det kulturella arvet skulle bevaras och bidrag skulle utgå från staten. Räcker inte detta längre, behövs det mer pengar? I så fall måste staten omedelbart ta sitt ansvar!

Svenska kyrkan måste åter bli en folkets kyrka. Detta kan göras via samarbeten med exempelvis hembygdsföreningar. Syföreningar, ungdomsföreningar, bokcirklar med mera där alla i församlingen kan känna tillhörighet på något sätt, bör vara en naturlig del av kyrkan. Alla måste få chansen att känna sig hemma i kyrkan, den är inte bara till för de som arbetar där. Vi vill att Svenska kyrkan ska ha en viktig och central plats i samhället som trossamfund och kulturinstitution, där alla ska kunna hitta sin givna plats både som aktiv och passiv deltagare om så önskas.

Kyrkans huvuduppgift är att verka för och sprida det kristna budskapet. Om vi förvaltar och vårdar våra kyrkor, kyrkogårdar och andra kulturskatter kommer folkets förtroende för kyrkan att öka. Om alla får ta del av kulturarvet leder detta till fler möten och samtal om tro och religion.

 

Kulturbärarna vill i Svenska kyrkan:

  • Kyrkorna ska vara upplåsta så att alla kan ta del av det rika kulturarvet
  • Bevara och vårda gravarna på våra kyrkogårdar och se dem som ett kulturarv och en del av vår historia
  • Öka samarbetet med exempelvis hembygdsföreningar för att visa upp och vårda kyrkor och kyrkogårdar
  • Stoppa utförsäljningen av kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader
  • Verka för att staten ska inse sitt ansvar och öka sitt ekonomiska stöd till vården av kyrkor och kyrkogårdar
  • Öppna kyrkorummet ytterligare för musik, teater, konst och dans
  • En ökad tillgänglighet till vårt rika kulturarv skapar fler möjligheter till möten och samtal om kristen tro

Vid frågor kontakta:

Anders Hellmér                      
0702-860595
andershellmer@yahoo.com      

Karl Wedin
0707-904775
mb386590@bahnhofbredband.se