Diakoni - medmänsklighet på kyrkiska

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.

Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.

Diakoner arbetar liksom präster under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda personer om livets glädje och besvär. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

Diakoni
är medmänsklig omsorg,
grundad i Kristi kärlek,
uttryckt i kyrkans liv
och vill genom barmhärtighet
och solidaritet
möta människor
i utsatta livssituationer.

Diakon som yrke

Diakon är i Svenska kyrkan en del i det treledade ämbetet tillsammans med biskop och präst. Diakonerna har högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad. Till denna kommer en ettårig diakonutbildning och praktik.

Diakonemblemet

Alla diakoner får ett emblem när man vigs till diakon. Emblemet innehåller tre symboler.
Ringen: Du är omsluten av Gud och finns i den världsvida gemenskapen i Kristus. Korset: Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning är det centrala.
Duvan: Duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvände med budskap om liv.

Grön skjorta

Diakonerna har, liksom präster och biskopar, skjortor med ett vitt ”frimärke” under hakan. Diakonens skjorta är grön och bärs tillsammans med diakoniemblemet.

Det grekiska ordet diáko­nos betyder med­hjälpa­re el­ler tjäna­re.

rättighetsbaserad diakoni

I ett rättighetsbaserat arbete används mänskliga rättigheter för att komma åt de grundorsaker i samhället som skapar utsatthet för människor. Syftet med de mänskliga rättigheterna är att skydda och värna mänskligt liv och mänskliga relationer inom ett samhälle. I rättslig mening är staten ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna respekteras, främjas, försvaras och förverkligas i varje land, det är också ett ansvar för alla aktörer i samhället. Ett rättighetsbaserat arbete innebär inte bara att hålla sig till vissa konventioner i internationell rätt utan också att vidmakthålla de värderingar som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna – att slå vakt om varje människas okränkbara värde och motverka diskriminering.

Vissa är vigda och anställda som diakoner, andra arbetar ideellt med diakonalt arbete i församling eller i olika organisationer. På ett mer oorganiserat sätt förverkligas diakoni genom det allmänna diakonatet i vardagen, i samhället där man befinner sig om dagarna. Varje kristen är kallad att vara tjänare i familjen, i skolan, på arbetet och på fritiden. Och alla behövs.

det allmänna diakonatet

Vissa är vigda och anställda som diakoner, andra arbetar ideellt med diakonalt arbete i församling eller i olika organisationer. På ett mer oorganiserat sätt förverkligas diakoni genom det allmänna diakonatet i vardagen, i samhället där man befinner sig om dagarna. Varje kristen är kallad att vara tjänare i familjen, i skolan, på arbetet och på fritiden. Och alla behövs.

Ytterst har det allmänna diakonatet sin grund hos Jesus som visade på tjänandets väg. När Jesus kallar människor att följa honom innebär det en kallelse att leva diakonalt och möta andra med respekt. Diakoni är kristen närvaro genom oss, med alla de svagheter och begränsningar som vi har.