Borgerligt alternativ

Handlingsplan för Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan 2022-2025

Gudstjänstliv i förnyelse

Gudstjänstlivet i vårt stift är kärnan för all kyrklig verksamhet. Därför vill vi inom Borgerligt alternativ (BA) i Linköpings stift värna vårt gudstjänstliv för kommande generationer.

Vi vill därför:

 • att nya kyrkotillhöriga medlemmar skall känna sig välkomna och vara en del av gemenskapen både gudstjänstliv och församlingsliv.
 • att förtroendevalda och övriga medlemmar deltar i gudstjänstlivet, och som idéella medarbetare inom Svenska kyrkan.
 • att hänsyn tas till levande traditioner vid förnyelser och förändringar av gudstjänstlivet.
 • att barn och unga ska vara en del av Svenska kyrkans gudstjänstliv.
 • att alla kan deltaga i gudstjänstlivet, oavsett deras bakgrund.
 • att gudstjänstlivet värnas och utvecklas  med en mångfald av uttryckssätt.

Kyrkomusiken

Våra kyrkomusiker och körer spelar en viktig roll i Linköping Stift, Borgerligt alternativ (BA) anser att det är viktigt att värna våra musiker och körer i stiftet och värna och vårda det klingande kulturarvet i vår kyrka.

Vi vill därför:

 • att så många som möjligt ges möjlighet delta i kyrkans musikliv.
 • att samverkan mellan pastoraten och församlingarna och lokala folkhögskolor, gymnasier och vuxenutbildningar underlättas, för att locka fler att bli intresserade att arbeta inom Svenska kyrkans musikliv. Det är viktigt att kyrkan kan erbjuda praktik för personer som studerar på gymnasial och folkhögskolenivå med inriktning på musik.
 • att orgelmusiken och det klingande kulturarvet i stiftet värnas och utvecklas.

Diakoni - evangelium i praktisk handling.

Den diakonala verksamheten är grundläggande och arbetet motverkar segregation, ensamhet och risken att människor “faller mellan stolarna”. Diakonin hjälper de svagaste i samhället, de som på olika sätt är utsatta eller kommit i svårigheter, att kunna få hjälp och stöd i avsikt att ge kraft att frigöra de egna resurserna. Mötesplatser för att ge styrka och skänka hopp ska erbjudas. Formerna för detta behöver ständigt utvecklas och mycket arbete bygger på idéella insatser. Många äldre lider av ensamhet och isolering och behöver uppmärksammas, till exempel genom besöksverksamhet.

Vi vill därför:

 • att det diakonala arbetet ska fortsätta att utvecklas, och att idéella insatser ska uppmuntras.
 • att den diakonala verksamheten bör arbeta mot ofrivillig ensamhet.
 • att den diakonala verksamheten bör hjälpa individer och familjer i utsatta situationer.

Mission och kyrkan i utlandet

Allt arbete i församlingarna ska genomsyras av uppgiften att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus. Samtidigt måste kontakter i andra länder främjas.

Vi vill därför:

 • att fler ideella får möjlighet till internationellt engagemang. 
 • att kyrkans missionsuppdrag stärks.
 • att vi arbetar med olika bostadsprojekt, främst riktade till unga.

Barn och unga 

Barn och unga är livsviktiga för Svenska kyrkan, för Svenska kyrkans långsiktiga medlemstillväxt och medlemsförnyelse. Därför vill vi satsa extra på barn och unga i verksamheten. Barn och unga är både kyrkans nutid och framtid.

Vi vill därför:

 • att vi utgår från barnperspektivet när beslut fattas.
 • att barn och unga ska känna sig välkomna och tillhöriga, och därmed att fler blir döpta och  konfirmerade.
 • att det kristna budskapet och evangeliet sprids på nya vägar och på nya sätt, t ex genom sociala medier.
 • att att barns och ungas perspektiv vägs in vid förändringar inom Svenska kyrkans organisation.
 • att diskriminering motverkas bland barn och unga.
 • att ett aktivt församlingsliv, där barn, unga och unga vuxna får en starkare och aktiv roll, gör att dessa kan vidareutvecklas inom Svenska kyrkans organisation.

Kyrkans roll vid kriser och katastrofer

Vi ser kyrkan som en allt viktigare aktör i civilsamhället. När kriser och katastrofer inträffar söker sig människor till kyrkan. Det är viktigt att stärka anställdas och idéellas kunskap i krishantering. Svenska kyrkan ska finnas där människor är.

Vi vill därför:

 • att Svenska kyrkan är en trygg och säker plats i kriser och katastrofer.
 • att det är lätt vid behov få kontakt med t.ex en diakon eller en präst.
 • att Svenska kyrkans medarbetare får nödvändig kompetens för att hantera kriser och katastrofer.

Idéella insatser ska stödjas

Människors vilja att lägga tid och resurser i kyrkans och medmänniskans tjänst måste tas tillvara och uppmuntras. För att ta till vara denna vilja behövs ökad kompetens hos idéella som anställda. Vi vill ytterligare uppmärksamma frivilliggruppernas behov av uppmuntran, ökad delaktighet och undervisning.

Vi vill därför:

 • att förtroendevalda och idéella medarbetare vidareutbildas.
 • att gemenskapen mellan idéella medarbetare och anställda utvecklas för att skapa samförstånd och gemenskap.
 • att idéella är delaktiga i beslut som berör deras verksamhet.
 • att medlemmarnas engagemang och inflytande ökar.
 • att nya former skapas för att engagera fler att missionera i sitt eget pastorat.
 • att idéella medarbetare ska känna sig välkomna.
 • att all diskriminering och trakasserier motverkas.

Alternativ inom skola och omsorg

Verksamheter som är ett utflöde av kyrkans diakonala och undervisande uppgift kan med fördel kan drivas av Svenska kyrkan i lämpliga former. Det gäller t ex skolor och förskolor samt äldreboenden där alternativ kan skapas för att öka valfriheten.

Vi vill därför:

 • att arbetet att öppna äldreboenden, skolor och förskolor prövas för att öka det diakonala och undervisande arbetet.
 • att vi alltid prövar samverkan med andra aktörer.

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är en god huvudman för begravningsverksamheten och nuvarande ordning bör därför bibehållas. Samverkansformer måste utvecklas. Etiken i alla frågor som rör denna verksamhet är mycket viktig och vi vill genom fortbildning och god ledning säkerställa att alla får en i alla avseenden värdig begravning.

Vi vill därför:

 • att Svenska kyrkan är kvar som huvudman för begravningsverksamheten.
 • att medarbetare i begravningsverksamheten kan finnas till för samtal och stöd. Genom kontakterna vid förrättningar får man förtroende för kyrkan och man kan både säkerställa och möjliggöra nya medlemmar till Svenska kyrkan.
 • att kyrkogårdarnas uppgift som traditionsbärare lyfts fram.
 • att historiska gravstenar bevaras för kommande generationer.

Demokratin i kyrkan

Svenska kyrkan är en folkkyrka öppen för alla. Demokratifrågorna behöver ägnas ständig uppmärksamhet och kyrkan behöver nya och förenklade arbetsformer. Vi vill motverka att Svenska kyrkan uppfattas som ålderdomlig och byråkratisk. Kyrkovalen i dess nuvarande form är mycket kostsamma. Att arbeta för att ett ökat valdeltagande är en mycket angelägen uppgift.

Vi vill därför:

 • att partipolitiskt ställningstagande i Svenska kyrkan motverkas, både på nationell-, stifts-, pastorats- och församlingsnivå.
 • att sammanslagningar i stiftets organisation måste ske genom stöd från medlemmar och förtroendevalda inom Svenska kyrkans organisation.
 • att demokratisk insyn som kan påverka organisationen säkerställs.

Tillhörighet

Vi vill se ett uthålligt arbete för att behålla medlemmar och få nya. Det ska vara en glädje att tillhöra Svenska kyrkan. Det skall ge någonting att vara medlem i Svenska kyrkan.

Vi vill därför:

 • att en handlingsplan tas fram kring medlemsvård för att minska utträden ur svenska kyrkan.
 • att satsning påbörjas för att värva nya medlemmar.
 • att kyrkorna skall vara en mötesplats för unga och gamla och värnas för framtida generationer.

Kyrkans budskap ska nå ut

För att kyrkan ska nå ut med sitt budskap är det viktigt med tydlig och angelägen information, verkligt lyssnande och vilja till öppen dialog. Vi vill förstärka kommunikationsarbetet i församlingarna, t ex i sociala medier, för att vara tillgängliga för alla. Vi vill värna flerspråkighet inklusive teckenspråk.

Vi vill därför:

 • att kyrkan går ut med sitt budskap i nya kanaler såsom sociala medier för att nå fler.
 • att digitala lösningar inom samtliga delar inom verksamheterna i Svenska kyrkans verksamhet möjliggörs.
 • att tillgängligheten ökas genom att digitalisera delar av kyrkans verksamhet.

God ekonomisk hushållning.

Med minskade medlemsintäkter och ett försämrat ekonomiskt läge står Svenska kyrkan inför stora ekonomiska utmaningar. Det krävs nya tag och  större ansvar för att värna Svenska kyrkans resurser och tillgångar. Inom Borgerligt alternativ anser vi att varje församling och pastorat ska ha en god ekonomisk hushållning och att man gör realistiska och hållbara investeringar som inte försämrar det ekonomiska läget ytterligare. Vi välkomnar fler alternativ till att ta in intäkter, tex genom nya olika investeringsmetoder inom fastigheter, skog och aktieportföljer, allt för att förbättra det ekonomiska läget inom Svenska kyrkan.

Vi vill därför:

 • att Svenska kyrkan tillämpar en hållbar och realistisk förvaltningspolicy när det gäller stiftets stiftelser och egendomar.
 • att stiftelser och organisationer inom Svenska kyrkan slås samman för att värna tillgångarna på ett effektivt och hållbart sätt.
 • att man undersöker möjligheten att stiftet kan överta ansvaret för stiftelser och fastigheter från pastoraten.
 • att Svenska kyrkan bör öka sina investeringar inom fastigheter och skog för att värna den långsiktiga kapitalförvaltningen.
 • att pastoraten kan införa golv och tak för kyrkoavgiften för att motverka utträden av ekonomiska skäl, sk. maxtaxa.
 • att personalkostnaden inom Svenska kyrkan minskar.

Kyrkan som kulturbärare

Vi vill tydligt markera att kristendomen ligger till grund för vår kultur. Svenska kyrkan har ansvar för att den utvecklas vidare och är också en mycket viktig aktör inom kulturens område. Svenska kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta i kyrkorna och deras inventarier, i kyrkogårdar och fastigheter. Detta är vårt gemensamma arv och därför är det nödvändigt att staten ställer medel till förfogande för vård och underhåll. Vi vill stärka kompetensen och göra processen enklare för församlingarna  att ta del av den kyrkoantikvariska ersättningen. Vi vill att det ska bli lättare att få anpassa kyrkorummen efter församlingarnas behov.

Vi vill därför:

 • att kulturhistoriska byggnader värnas.
 • att kyrkans historiska arv görs levande för framtida generationer, samt nya och gamla svenskar
 • att Svenska kyrkans egendomar förvaltas och brukas utifrån kulturarvet och med utgångspunkt från det historiska värdet.
 • att processen förenklas för församlingarna att ta del av den kyrkoantikvariska ersättningen.
 • att stiftets kulturarv görs tillgängligt för fler grupper, t ex genom digitalisering av gamla gravstenar och andra kulturmiljöer så att dessa kan bevaras och tillgängliggöras för kommande generationer.

Ökat samarbete mellan kyrkor

Vi vill i Svenska kyrkan fortsätta det viktiga ekumeniska arbetet både i Sverige och utomlands. De många som invandrat till Sverige med sin kristna tro bör dels välkomnas i Svenska kyrkan, dels beredas möjlighet att fira gudstjänst på eget språk och med egna former i Svenska kyrkans lokaler. Samarbete och dialog med invandrarkyrkor och gudstjänstgrupper behöver utvecklas. Vi är en röst för tolerans och dialog.

Vi vill därför:

 • att samarbetet ökar mellan andra kristna samfund i Sverige och Svenska kyrkan.
 • att genom samarbete och dialog med andra bidra till att öka integrationen i samhället och minska polariseringen.

Kyrkan som arbetsplats

Vi vill verka för att Svenska kyrkan som arbetsplats ska vara ett föredöme i jämställdhet, öppenhet och medmänsklighet. Där man gemensamt och med glädje gör ett gott arbete, där åsikter och meningar utbytes och eventuella konflikter förebyggs. Kränkande särbehandling ska kraftfullt motarbetas.

Vi vill undersöka möjligheter att anställa kyrkoherdar och biskopar på tidsbegränsade förordnanden i likhet med vad som är regel för många chefstjänster i samhället i övrigt. Det kan vara en fördel för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren att anställningsperioden är tidsbegränsad. Vi har det redan när det gäller kyrkoherdar i utlandstjänst.

Vi vill därför:

 • att Svenska kyrkan är en öppen och föredömlig arbetsplats.
 • att möjligheten öppnas att införa begränsade förordnanden, t ex för kyrkoherdar.

Stiftet och församlingarnas verksamhet.

Vi anser att det är mycket viktigt att beslut som berör församlingar och pastoratets medlemmar fattas på ett ansvarsfullt sätt. Vi anser att centralisering av kyrkopolitiska beslut utan medlemmarnas inflytande inte ska förekomma.

Vi vill därför:

 • att stiftets verksamhet ska utgå från församlingarna och genomsyras av det glada budskapet om Jesus Kristus.
 • att centralisering av beslut motverkas.
 • att byråkratin ska minskas, fler beslut effektiviseras och digitaliseras för att möjliggöra en öppnare och bättre kyrka.
 • att Svenska kyrkans medlemmar skall känna närhet och trygghet till Svenska kyrkans verksamhet.
 • att en allt mer byråkratisk styrning utan demokratisk insyn inom Svenska kyrkans organisation ska motverkas.
 • att beslut som berör nedläggningar av kyrkor och annan församlingsverksamhet inte sker utan demokratisk insyn bland församlingstillhöriga medlemmar och förtroendevalda.

Klimat och miljö

Ett gott liv för alla levande varelser på vår jord kräver att vi tar ansvar för hur jordens ändliga resurser brukas. Svenska kyrkan är med sitt skapelse- och förvaltarskapsperspektiv en viktig röst i samhällsdebatten och ska som jord-, skogs- och fastighetsägare vara ett föredöme. Vi vill effektivisera miljöarbetet och arbeta för ökad kunskap om natur-, klimat- och miljöfrågor. Frågan om global uppvärmning måste beaktas.Vi vill ta vår del av det globala ansvaret och påverka internationellt för en hållbar utveckling för hela vår jord.

Vi vill därför:

 • att Svenska kyrkans resurser används på ett hållbart och miljömässigt sätt och att dessa tankar genomsyrar på alla nivåer.
 • att förtroendevalda, idéella och anställda är delaktiga i Svenska kyrkans miljöarbete.

Jämställdhet

Jämställdheten utgår från alla människors lika värde och varje människas rätt till respekt för sin person, sina val och sina känslor. Det är en fråga om rättvisa att ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller av andra skäl. Vi vill motverka alla former av förtryck, diskriminering och fördomar i samhälle och kyrka.

Vi vill därför:

 • att Svenska kyrkans medarbetare och förtroendevalda känner sig välkomna och inte diskrimineras på grund av bakgrund.
 • att all form av förtryck skall motverkas. Mobbning, diskriminering och fördomar bland förtroendevalda och medarbetare inom Svenska kyrkan ska inte förekomma.