Foto: Foto: Daniel Hultenmo

Min tro och Kyrkans tro

Vad är den tro som vi delar i Svenska Kyrkan? Vad tror och tänker du? Under våren kommer Frank Lorentzon ha fem spännande kvällar där vi tillsammans fundera kring detta.

Vi är glada och välkomna Frank Lorentzon som är präst, filosof, lärare och arbetar nu som stiftsteolog. 

Tisdagar kl 18:30-21:00 Församlingscentrum Lindome:

7/2 Del 1 Identitet och fromhetstraditioner. Varför är vi som vi är? 

28/2 Del 2 Gudsbild och bekännelse. Vad tror vi på? Vad tror vi inte på?

21/3 Del 3 Frälsningen och det kristna livet. 

11/4 Del 4 Sakramenten; dop, nattvard och bikt. 

2/5 Del 5 Gudstjänst och bibel. 

Alla är välkomna, vi inleder med enkelt smörgåsfika. 

 

Mer info om kursen: 

Denna kurs vill ge insikt om Svenska kyrkans historia och identitet genom att studera dess tro, bekännelse och lära. Målet är att bättre förstå det sammanhang i vilket vi verkar, samt hur den egna tron relaterar till detta. Feb-apr 2023, digitalt eller ges på förfrågan
Min tro och kyrkans tro är ett utbildningskoncept som kan användas för att rusta såväl ideella, förtroendevalda som anställda medarbetare i all kyrklig verksamhet. En stor del av behållningen kommer av att gå kursen tillsammans med andra, gärna från samma församling, och ihop få reflektera över kyrkans tro i relation till den egna tron.

Utbildningen omfattar fem träffar på två timmar var, där halva tiden utgörs av föreläsning, andra halvan av samtal. Kurslitteratur är inledningstexterna i Kyrkoordningen, delar av Den augsburgska bekännelsen samt Den lilla katekesen (översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster).

 

Program
1. Identitet och fromhetstraditioner. Varför är vi som vi är?
Vad är tro? Via Aquino trosbegrepp betonas gemenskapens viktiga roll för tron; tro gör vi tillsammans.
Kyrkan: de troendes gemenskap: det var (och är) människors erfarenheter, tro, känsla och förståelse som formaliseras och blir kyrkans dogmer och tradition.
Evangelisk lutherskt trossamfund, vad är det?
Skillnaden mellan episkopala och kongregationalistiska samfund.
Olika fromhetstraditioner i Svenska kyrkan.
2. Gudsbild och bekännelse. Vad tror vi på? Vad tror vi inte på?
Gud och våra bilder av Gud; hur Gud alltid är bortom bilderna, men hur bilder samtidigt är något nödvändigt, en brygga eller ett fönster till det heliga. Men det är aldrig bilden vi skall tro på, utan verkligheten bilden pekar vidare mot.
Om bekännelse, Bekännelseskrifter och Kyrkoordning; en levande kyrka förändras över tid, likaså hur läran uttrycks.
Bryggan mellan min tro och kyrkans tro; att göra det färdigformulerade till sitt, att bli en levande del av den större gemenskapen.
Hur kan vi formulera vår tro så att den blir relevant idag? En fråga varje tid måste ställa sig!
3. Frälsningen och det kristna livet
Vad är frälsningen? Vad är det vi räddas från? Hur går det till? Vad kan eller måste jag göra själv? Om olika försoningsläror (objektiv, subjektiv samt dramatisk).
Luthers "tron allena" och "nåden allena": Vad är tro? Vad är en modern Luthersk syn på frälsningen?
Om "storord" som gärningar, tro, rättvisa och nåd och hur de skall "översättas" idag.
Vilka ord, bilder, berättelser och liknelser fungerar?
4. Sakramenten: dop, nattvard och bikt
I ditt dop bekräftar Gud att det han gjort, det har han gjort även för dig; dopet gör det allmänt sagda personligt. En bild för den seger över mörker och död som Gud vunnit och som är dig given.
Nattvarden, måltiden som ger liv och gemenskap – men som förutsätter Guds egen livgivande död. Hur ser vi på nattvarden i vår lutherska tradition? Hur skiljer det sig från andra kyrkotraditioner?
Bikt – allmän och enskild. Dess ställning i vår kyrka.
5. Gudstjänst och bibel
Varför gudstjänst? Varför gör vi som vi gör? Behöver vi fasta former för hur vi skall möta Gud? Om liturgi som språk.
Gudstjänst och andakt; olika former att mötas inför Gud.
Varför bibeln? Hur göra dess där & då levande här & nu?
Några ”nycklar” till hur bibeln kan läsas.