GDPR

General Data Protection Regulation

Enligt Dataskyddsförordningen, artikel 15 har du som privatperson möjlighet att få ta del av det som Lindberga församling har registrerade om dig. 

Om du vill begära ut de uppgifter som Lindberga församling har registrerade om dig skall du använda den här blanketten:

Förfrågan om personuppgifter

Blanketten lämnar du sedan till pastorsexpeditionen och då får du information om hur vi behandlar ditt ärende.

Du kan läsa om dataskyddsförordningen här...

Församlingens dataskyddsombud är Erica Malmberg 0725 49 64 34, www.intechrity.se 

Vid frågor, kontakta kyrkoherde Niklas Strandberg.

 

 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

· begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

· begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

· begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

· begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

· inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan sam-tycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Lindberga församling tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. Våra fotografier och filmer är inte sökbara på person.

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande.

Vår webbplats, www.svenskakyrkan.se/lindberga, har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detsamma gäller vår tidskrift,TILLTRO. Detta innebär att vår publicering lyder under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, vilka går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Självfallet tar Lindberga försmaling ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.

Niklas Strandberg

Niklas Strandberg

LINDBERGA FÖRSAMLING

Kyrkoherde

Mer om Niklas Strandberg

Kyrkoherde