Entrén till Östra kyrkogården, Lerums kyrkogård
Foto: Josefin Bergius

Markarbeten på Östra kyrkogården

En omgestaltning av entrén till Östra kyrkogården samt anläggning av en ny askgravplats på kvarter C har påbörjats och kommer att pågå under under december – januari, med uppehåll under jul- och nyår. Det mesta arbetet kommer att bli utfört under vintern, men viss återställning samt plantering kommer att ske under våren. Vi räknar med att den nya askgravplatsen kommer att kunna tas i bruk till hösten år 2023.

Översikt, Ny entré till Östra kyrkogården
Detaljerad bild, ny entré till Östra kyrkogården

Omgestaltning av entrén till Östra kyrkogården

Den västra delen av Lerums Östra kyrkogård, benämnd Kvarteret Syrenen, tillkom år 2016 och här finns ett gravfält för urnsättning och en centralt placerad askgravplats. Området är placerat utanför den vall med lindar samt de grindar som sedan 1970-talet markerat in- och utfart till Östra kyrkogården. Kyrkogårdsförvaltningen har för avsikt att förtydliga att kvarteret Syrenen är en del av Östra kyrkogården.

Församlingen har därför beslutat att göra en omgestaltning med en ny välkomnande entré och väl vald inramning mot järnvägen och mot parkeringsplatsen ska hjälpa till att uppnå detta syfte.

Förklaring till markeringarna på bilderna ovan:

  1. Entréplats med stenpelare och sittplats, se ”Detaljerad bild”.
    Entrén till kyrkogården markeras med stenpelare som bildar portar, dels kring bilvägen och dels kring gångvägen in mot gravkvarteret. Pelarna utförs i råkilad bohusgranit i helt block, ca 1,8 m hög, Detta ger en koppling till andra delar av kyrkogården och signalerar att här börjar kyrkogården. En häck som har en välkomnande riktning och leder in mot entréplatsen och avslutas mot pelaren norr om bilvägen. Pelarna förses med de befintliga grindarna som finns vid den äldre infarten.. Ett parti med smågatsten anläggs innanför pelarna som förstärker entrén ytterligare. Mellan de två pelarna söder om bilvägen öppnar sig en plats som leder in mot urngravarna och askgravplatsen. Här finns en sittbänk och markmaterialet är förslagsvis grus i en varm färg. Platsen omges av den befintliga häcken och pryds av en perennplantering med ett litet träd, ett hängande silverpäron. Befintlig vattenpost kompletteras med ett kannställ.
  2. Entré/utfart vid södra angöringen. Stenpelare av helt block råkilad bohusgranit, ca 1,8 m hög, och
    markbeläggning i smågatsten. Häck på södra sidan av gatan leder till och från platsen.
  3. Befintlig häck mot parkeringsplatsen kompletteras med en rad av blommande körsbärsträd.
  4. Längs norra infartsgatan planteras en rad med prydnadsträd som inramning mot järnvägen. För att koppla till den inre delen av kyrkogården och de lindar som står på vallen har förvaltningen valt en mindre sort av lind. 
  5. Den befintliga raden av syréner längs norra infartsgatan placeras i grupper då. Även längs den södra infarten placeras syrénerna ihop i grupper.
Ny askgravplats på kvarter C, Östra kyrkogården

Anläggning av ny askgravplats

I samband med denna omgestaltning har förvaltningen även för avsikt att anlägga en ny askgravplats då antalet gravplatser i den befintliga askgravplatsen endast beräknas räcka i 2 år till. Efterfrågan av detta gravskick har under de senaste åren ökat och förvaltningens värnar om att tillgodose valmöjligheten gällande detta gravskick.

Då förvaltningen inte har mer mark att tillgå har en omdisponering av befintlig begravningsmark varit nödvändig. Förvaltningen har valt att använda en del av kvarter C, som ännu inte är tagen i bruk.

Det har varit viktigt att säkerställa att den kulturhistoriska miljön inte förvanskas och förvaltningen har därför kontakt med Länsstyrelsen och en antikvarie konsulteras löpande under processen.

Förklaring till bilden ovan:

Gestaltningen av den nya askgravplatsen är en symmetrisk plats med stark rumslighet omgiven av häckar som med sin trappform även ger en form och rumslighet åt de omgivande kistgravfälten. I det inre rummet öppnar sig en plats med två soffor, ljusbärare och två upphöjda murar i granit för placering av blommor. Häckarnas strama kantighet mjukas upp här inne med perennplanteringar i de inre hörnen. Längst in planteras två blommande prydnadsträd, magnolior. Även under räden finns väl tilltagna perennplanteringar med inslag av böljande gräs som utgör ytterligare en kontrast till de strama formerna. 

 

Vi ber om överseende med att det stundtals kommer att vara ökad trafik inne på området samt att det kan upplevas som stökigt.