Meny

Gravrätt och gravbrev

Om rättigheter och skyldigheter gällande gravrätt.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen 

GRAVRÄTT

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

  1. bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen,
  2. bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet,
  3. bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  4. få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
  5. återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.


Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

  1. hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick,
  2. iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  3. före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
  4. anmäla ny gravrättsinnehavare. 

Gravbrev

Ett gravbrev är en obligatorisk handling vid upplåtelse av gravrätt. Ett gravbrev är ett bevis på rätten till gravplatsen men inte bärare av densamma. Det krävs således inte att gravrättsinnehavaren kan visa upp gravbrevet för att hävda sin rätt utan det är den som finns antecknad i gravboken som kan utöva de rättigheter en gravrättsinnehavare har.

Finns flera innehavare till gravplatsen har var och en en andel i gravrätten och skall ha var sitt gravbrev. Ett nytt gravbrev bör också utfärdas när villkoren förändras vid t.ex förlängning och förnyelse av gravrätten.

Gravbrevet innehåller vad som föreskrivs i begravningsförordningen om gravbrev.