Foto: IKON

Biskopens visitationstal

Svenska kyrkan är en del av den världsvida gemenskap i tron på Jesus Kristus som lämnats vidare från generation till generation alltifrån de första apostlarna och ända in i vår tid. Det är en gemenskap som spritts över gränser och folk, till olika kulturer och språk och som blir kött och blod när den landar i den lokala kyrkan som vi kallar församling. Och nu är det biskopsvisitation i Lerums kristna församling. När jag kommer hit som biskop är det ett uttryck för kyrkans enhet och samhörighet, att Lerums församling är en del av kyrkan i Göteborgs stift, Svenska kyrkan och därmed den världsvida kyrkan. Att höra samman och att uppleva samhörighet är något viktigt kristna emellan. När biskop, kontraktsprost och medarbetare från stiftet kommer på besök till Lerums församling är det denna samhörighet som uttrycks.

Det är ett besök som är avsett att vara till inspiration och vägledning och som har sin högtidliga avslutning idag med denna högmässa i Lerums kyrka. Under en ganska lång tid har medarbetare från stift och församling förberett visitationsveckan och gått igenom olika sammanhang i församlingens liv och förvaltning. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är ordning och reda i denna församling och att ni har stora och goda resurser ifråga om både människor, byggnader, ekonomi och andlig medvetenhet. Det betyder inte att ni kan slå er ner med armarna i kors, men det är viktigt att konstatera detta som en utgångspunkt för mina övriga kommentarer. I rapporter och samtal har många detaljer tagits upp. Jag ska inte upprepa det här utan vill enbart nämna några övergripande synpunkter på det som ligger framför er i församlingen.

Allmänt sker det idag stora förändringar i Svenska kyrkans omvärld och därmed också denna församlings omvärld. Ett uttryck för dessa förändringar i kultur och tänkesätt är sjunkande medlemssiffror. Det gäller också Lerum ungefär i den takt som gäller för andra motsvarande församlingar, samtidigt som en befolkningstillväxt gör att effekten inte blivit lika kännbar. Samtidigt kan jag konstatera att Lerums församling har en högre kyrkoavgift än jämförbara församlingar. Man kan också nämna när det gäller just denna församlings förutsättningar att en stor del av era tillgångar är bundna i fastigheter.

Denna bakgrund signalerar att församlingen behöver vidta olika åtgärder för att styra utvecklingen vidare på ett positivt sätt och att man då har goda förutsättningar.

Enligt Kyrkoordningen är det församlingens kyrkoråd och kyrkoherde som har ett gemensamt ansvar att se till att församlingen har möjlighet att fullfölja sin grundläggande uppgift. I våra samtal har klart framgått att ni är fullt medvetna om de förutsättningar som gäller här. Från 1 januari i år har en förändring skett i organisationen av församlingens arbete och av medarbetarna.

Foto: IKON

Det menar jag är mycket klokt och ger er förutsättningar att kunna fortsätta med andra nödvändiga förändringar, exempelvis när det gäller minskning av antalet gudstjänstrum och koncentration av byggnader och lokaler för övrigt. Det möjliggör att ni kan göra tydligare kraftsamling inom strategiskt viktiga områden i församlingens liv och arbete. När man behöver genomföra förändringar av det slag som era utmaningar kräver skapar det alltid – inte bara i kyrkans sammanhang – oro. Jag vet att så varit fallet också här i Lerum. Jag beklagar när denna oro har lett till personangrepp på ett osakligt plan som tar bort uppmärksamheten från det som är det väsentliga: hur ska ni i församlingen tillsammans hitta de klokaste nya vägarna framåt?

Det är denna uppgift som församlingens tillhöriga, medarbetare och förtroendevalda behöver lägga sin kraft på.

Att förändringar behöver ske är helt klart.

Hur förändringarna ska gå till kräver klokhet och eftertanke, också för att ge de många berörda tillfälle att ge sin bild och sitt bidrag in i processen.

Behovet av information och kommunikation är näst intill omöjligt att mätta i förändringsprocesser. Men när samtalet och lyssnandet skett, då är det dags att fatta beslut. Då är det kyrkoråd och kyrkoherde som har ansvaret att ta beslut och tydliggöra mål. Då är det detta som församlingen behöver samla sig omkring för att med kraft vara församling och ett vittne om det kristna evangeliet. Då ska man inte längre vända sig om och se tillbaka.

När jag kommit så här långt vill jag upprepa vad jag sa inledningsvis. Ni har stora och goda resurser i Lerums församling ifråga om både människor, byggnader, ekonomi och andlig medvetenhet. När ni nu och framgent genomför förändringar så sker det med en gedigen bas.

Ni har fantastiskt goda möjligheter att vidareutveckla ett gudstjänstliv som präglas av andligt djup och stor bredd i uttrycksformer. Ni har stora möjligheter att utveckla ett ökat diakonalt engagemang som ett uttryck för vad kristen människosyn och kärlek till medmänniskan innebär.

Ni har redan imponerande breda kontaktytor bland barn, ungdomar och vuxna som ni på ett kreativt sätt kan utveckla på nya arenor och i nya former i ert närsamhälle. Med denna sammanfattning vill jag tacka församlingen för de samtal som jag och mina medarbetare har fått föra i mötet med er och önska er Guds rika välsignelse i uppgiften att allt starkare peka på honom som redan står här mitt ibland er, ni som strävar, arbetar och lever i Lerum: Kristus själv. 

I biskopsämbetet   +Per Eckerdal  

Biskopsvisitation i Lerums församling. Visitationsstämma 19 januari 2014, vid högmässa 2 söndagen e. Trettondedagen i Lerums kyrka.