Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Det här är begravningsavgiften

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. 

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal som arbetar med begravningsverksamheten. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webbplats.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för

 • bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • transporter inom huvudmannens förvaltningsområde från det att huvudmannen (Svenska kyrkan) övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett
 • församlingens ceremonilokaler för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • kremering
 • gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av  gravplatsen, alternativt gravsättning av aska
 • gravplats i 25 år
 • skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravar.

Kostnader som dödsboet står för:

Dödsboet beställer och betalar för

 • kista och eventuell urna
 • svepningsarbete
 • transport till bisättningslokal
 • extra musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • förtäring vid begravning eller minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckningskostnader
 • begravningsbyrå.

Medlem i Svenska kyrkan

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften (tidigare kallad kyrkoskatten) också kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • församlingskyrka
 • kyrkomusiker för musik i ceremonilokal, på kyrkogården och i kyrkan
 • processionsbärning av kistan.