Collage  flyra kyrktorn
Foto: Ingrid E del Castillo

Ska vi flytta ihop?

Kyrkoråden i Åhls församling och Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat gav i fjol Västerås stift i uppdrag att göra en utredning kring en eventuell sammanläggning. Utredningen finns att läsa här. Nu pågår en remisstid med anledning av utredningen och dina synpunkter som församlingsbo är viktiga.

Hur ska vi arbeta och organisera oss i framtiden i de fyra församlingarna inom Svenska kyrkan i Leksands kommun? Detta är en fråga som vi samråder mycket om just nu. Vi vill kunna erbjuda församlingsbor en varierande verksamhet av god kvalitet, vara en mötesplats, fira gudstjänster, dela glädje och sorg med er, kunna erbjuda ett gott stöd i svåra situationer. I våra församlingar vistas människor i alla åldrar, med olika behov, i en rad olika verksamheter. Så önskar vi att det ska se ut även i framtiden.

Utredning

Ökande kostnader och minskande intäkter gör att ekvationen inte riktigt går ihop om vi ska kunna erbjuda medlemmarna fin verksamhet och stöd också i framtiden. Om Åhl ska fortsätta vara egen församling finns en bestämmelse i kyrkoordningen som säger att en församling måste ha både kyrkoherde och komminister anställd. Kanske finns inte de behoven i församlingen – utan istället en längtan efter diakon eller pedagog?

Efter samtal inom och mellan församlingarna under det gångna året, beslutade kyrkoråden i Åhls församling och Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat i maj 2019 att uppdra åt Västerås stift att göra en utredning – som nu i dagarna har kommit till oss. I utredningen lyfter man fram en rad omständigheter som kan påverka vägvalen för framtiden:

  • Ökande krav inom administration, en tendens i hela samhället, är resurskrävande. Med en administrativ enhet, istället för två, bedömer man att mängden arbete som läggs på administration kommer att minska och mer resurser kan avsättas för verksamhet.
  •  Genom en utökad samverkan mellan församlingarna kan vi erbjuda församlingsbor ett mer omväxlande utbud av verksamheter.
  •  Genom att följa den borgliga kommunens gränser, underlättar vi lokala kontakter med olika samhällsfunktioner och kommunen.
  • En större enhet kan ha bättre resurser som arbetar förebyggande med personalfrågor, arbetsmiljö, ekonomi och fastigheter med mera.

Det uttrycks även några farhågor:

  • Med ett större geografiskt område, finns en risk att det kan uppstå en spänning mellan centrum och periferi,
  •  Att man i en större organisation lättare kan förlora kontakten med församlingsmedlemmarna om de rör sig över ett större område.

Ett pastorat fyra församlingar föreslås

Vid en sammanläggning föreslås församlingarna fortfarande vara egna enheter, precis som idag, men istället för två olika organisationer har vi en gemensam; med gemensam kyrkoherde, gemensamt kansli och gemensam begravningsverksamhet. Det skulle innebära att vi i nästa kyrkoval, som äger rum september 2021, väljer kandidater till ett gemensamt fullmäktige, som i sin tur väljer ett gemensamt kyrkoråd och ett församlingsråd till varje församling.

Kyrkorådet är arbetsgivare med ansvar för bland annat arbetsmiljö, fastigheter, ekonomisk förvaltning och är huvudman för begravningsverksamheten.

Församlingsråden beslutar om upplåtelse av kyrka, kollekter, ansvarar för inventarier, förändringar i kyrkobyggnaden, samråder om hur gudstjänster och verksamhet bedrivs samt förvaltar eventuella fonder och stiftelsemedel med mera. Stiftelser och fonder som finns i församlingarna, som stöder särskilda ändamål, delas ut på samma sätt som idag.

Den nya organisationen kommer i så fall att träda i kraft 1 januari 2022. Ett förslag från Västerås stift är att det nya pastoratet får namnet Leksands pastorat –motsvarande Leksands kommun-  men att församlingarna med sina namn kvarstår.

Dina synpunkter är viktiga

Just nu pågår en remisstid med anledning av utredningen. Ett remissvar från Åhls församling och ett från Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat ska vara Västerås stift tillhanda senast 30 juni. Det samråd som vi hade planerat skulle äga rum med församlingsbor försvåras på grund av Coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med. Därför går vi nu ut med information på detta sätt.

Dina synpunkter är viktiga i den här processen! Som församlingsbo får du gärna skicka in dina frågor, tankar och förslag. Vi kommer i remisskrivandet att väga in förslag och synpunkter som inkommit från församlingsborna som är av värde för en fortsatt process. Beslutet om vi ska ”flytta ihop” eller arbeta vidare som idag, fattas 20 augusti av Stiftsstyrelsen i Västerås stift, som även utövar tillsyn över stiftets alla församlingar.

Synpunkter skickas i nedanstående formulär  längre ned på sidan.

 Du kan även bra att skicka med vanlig post:

Åhls församling, Kyrkvägen 20, 793 40 Insjön
eller ahl.forsamling@svenskakyrkan.se%20

Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat, Kyrkallén 23, 793 31 Leksand
eller ahl.forsamling@svenskakyrkan.se%20

Sista svarsdag är 5 juni 2020.

Skicka in dina synpunkter gällande den eventuella sammanslagningen av Leksand -Djura-Siljansnäs pastorat med Åhls församling.

Sätt kryss för den ruta här nedan som stämmer in på dig bäst. (frivilligt)

Om du vill bli kontaktad, lämna din e-postadress i fältet nedan.