Levande ljus i kyrkan
Foto: Sebastian Streith/Ikon

Nya (tillfälliga) riktlinjer gällande begravning

. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Vi hjälper dig att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Svenska kyrkan hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Regler i kyrkans lokaler

Svenska kyrkan följer regler och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas gäller också i kyrkans lokaler, precis som i övriga samhället. Gudstjänsterna blir mindre och de som deltar ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom på sjukdom. Ibland sänds gudstjänsterna via webben istället.

Antal medverkade vid begravningsgudstjänst eller urnsättning

Från den 24 november 2020 finns det nya riktlinjer kring maxantalet som får samlas vid allmänna och offentliga sammankomster. Begravning och urnsättning i Svenska kyrkans ordning räknas som en offentlig sammankomst, men ses som ett undantag av Regeringen. Därmed tillåts upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det. 

I Landskrona församling har ett lokalt beslut tagits där upp till 20 personer plus tjänstgörande tillåts att medverka vid begravningceremoni, oavsett religionstillhörighet.

Max 15 personer, plus personal

 • S:t Jakobs kapell
 • Kapell Ankaret

Max 20 personer, plus personal

 • Borstahusens kapell
 • S:t Ibbs kyrka
 • Sofia Albertina kyrka
 • S:t Johannes kyrka
 • Härslövs kyrka
 • Ottarps kyrka 
 • Utomhus

Särskilda instruktioner vid användning av tvagningsrummet, minnesrummet och vid gravplats.

Mer information  hittar du via denna länk. 

Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Sök anstånd för senare kistbegravning på skatteverket.se

Begravningsgudstjänsten

Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med prästen i den församling där begravningen ska hållas. I tider av coronavirus kan det vara bra att känna till en del fakta inför samtalet med begravningsförrättaren.

Kyrkliga begravningar räknas som allmänna sammankomster och regeringen har bestämt att ett väldigt begränsat antal personer får delta i sådana. Det är med andra ord lämpligt att samla så få som möjligt till begravningsgudstjänsten. De som deltar vid en begravningsgudstjänst ska även hålla två meters avstånd till varandra, ha god handhygien och inte ha symptom på sjukdom. Det är viktigt att undvika fysisk kontakt, som kramar och handslag. Storleken på kyrkan eller kapellet är alltså avgörande för hur många personer som du kan bjuda till begravningsgudstjänsten.

Även om du väljer att ha begravningsgudstjänsten utomhus så måste platsen tillåta att alla deltagare kan hålla rekommenderat avstånd till varandra. Max antalet på 50 personer vid sammankomst gäller även om begravningen sker utomhus.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan du tyvärr inte närvara vid begravningen om du tillhör en riskgrupp eller känner symptom på sjukdom.

Observera!

Begravning i Svenska kyrkans ordning är en gudstjänst och räknas därför som offentlig sammankomst. Det innebär att endast 20 personer får medverka, inklusive präst, musiker och vaktmästare när de nya riktlinjerna träder i kraft den 24 november 2020.

Alternativa former för begravningsgudstjänsten

Exempel på alternativa former för begravningsgudstjänsten som du kan diskutera med begravningsförrättaren.

BJUD IN GÄSTER TILL EN LIVESÄND ELLER FILMAD BEGRAVNING

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand. 

För digital närvaro vid ceremoni rekommenderar Svenska kyrkan anhöriga att sända live via privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan medverka. Privat uppkoppling kan vara exempelvis Facetime, Skype eller via en sluten grupp på Facebook.

Under ceremonin kan Landskrona församling kostnadsfritt erbjuda stativ och hållare för mobilkamera, mikrofon som fungerar till Iphone, samt WiFi.

Det är alltså du som anhörig som ansvarar för att sändningen inte sprids utanför det slutna sällskapet. Annars gäller upphovsrättsliga regler och GDPR-regler som gör att viss musik inte kan spelas, samt att tillstånd från medverkande i ceremonin måste ges skriftligt.

HA EN LITEN BEGRAVNING

En enkel begravningsgudstjänst med bara de allra närmaste kan vara mycket fin och meningsfull. Om du som närstående önskar kan du senare bjuda in till en större social sammankomst och minnesstund för den avlidna.

BEGRAVNING EFTER KREMERING

Det är också möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan erbjuder lokaler utan religiösa symboler för borgerliga begravningar eller för annan begravningsceremoni, i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten.

En borgerlig begravningsceremoni är av privat karaktär och räknas inte som en allmän sammankomst. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer och regler som gäller vid allmänna sammankomster. Ytterst är det församlingen där begravningen äger rum som bestämmer hur regeringens regler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska tillämpas i lokalen vid en borgerlig ceremoni.

I Landskrona församling erbjuder vi S:t Jakobs kapell (max 15 personer plus personal) vid borgelig begravning, det finns också möjlighet att vara i Folkets hus eller på annan plats. 

Minnesstund efter begravningen

Det är skönt att samlas till en minnesstund efter begravningen och känna gemenskap med släkt och vänner. Men för att förhindra smittspridning gäller regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer naturligtvis även för minnesstunden.

Gästerna ska hålla rekommenderat avstånd till varandra, ha god handhygien och undvika fysisk kontakt. Tänk också på att det vid förtäring behöver vara bordsservering, för att undvika trängsel vid buffébord.

Om det inte går att ordna en minnesstund på det sätt som du som närstående önskar, så är ett alternativ att bjuda in till samling längre fram, när fler kan vara med.

Begravningsplatser för avlidna med olika religiösa tillhörigheter

Svenska kyrkan har ett samhällsuppdrag att ombesörja begravningar för alla, oavsett religiös tillhörighet. Uppdraget regleras i svensk lag. 

Svenska kyrkan har respekt för andra trossamfunds traditioner och för enskilda människors önskemål. Vi kommer att göra allt vi kan för att närstående som önskar en skyndsam gravsättning av den avlidna, ska få detta önskemål tillgodosett. Gravsättningen kommer att ske allra senast inom en månad efter dödsfallet.

HUVUDMAN FÖR BEGRAVNING

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun. Huvudmän för begravningsverksamheten har enligt lag följande skyldigheter:

 • Anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser.
 • Tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund.
 • Ta emot stoft för förvaring och visning, att ombesörja kremering och gravsättning, samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.
 • Hålla med personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten  samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.
 • Ha viss tillsyn över dessa gravplatser.
 • Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsverksamheten.

 

 

Har du frågor om kristen eller borgerlig begravning? Kontakta mig!

Heidi Trygg

Heidi Trygg

Landskrona församling

Assistent, Församlingsexpedition

Har du frågor om muslimsk begravning, annan ordning eller våra kyrkogårdar? Välkommen att kontakta oss.

Bodil Hansson

Bodil Hansson

Landskrona församling

Assistent, kyrkogårdsexpeditionen

Patricia Johansson

Patricia Johansson

Landskrona församling

Assistent, kyrkogårdsexpeditionen

annat vi tror att du kan vara intresserad av