Svenska kyrkans logotyp
Start Svenska kyrkan Att rösta Att ställa upp Valresultat Ladda ned Kontakt
Verksamhet
Lokalt
Rikstäckande
Internationellt
Demokratisk
Ordlista
Statistik
Kortfakta om
Svenska kyrkan
Länkar

 

a b c d e f g i j k l m n o p r s t u v y å ö

Ordlista
Sammanställningen av begrepp och ordförklaringar av betydelse för de kyrkliga valen.

I flera fall kan ett begrepp, t.ex. ”kandidat”, även ha en mer allmän betydelse.

Många begrepp är också gemensamma för de allmänna valen i samhället och för de kyrkliga valen.
I det följande är även dessa begrepp primärt kopplade till de kyrkliga valen.

I ordförklaringarna har de ord kursiverats som återfinns i sammanställningen som egna uppslagsord.

I vissa fall är det inte precis samma ordformer som kursiveras i förklaringarna och som återfinns som egna uppslagsord. Det torde ändå stå klart att det är samma begrepp som avses.


Anmäld kandidat
En person som har anmälts av en nomineringsgrupp för att delta i valet genom att finnas med på en valsedel och ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag de närmaste fyra åren.

Beslutande organ

De organ vars ledamöter utses genom direkta val. De beslutande organen i Svenska kyrkan är följande:
Nationell nivå – Kyrkomötet
Stift – stiftsfullmäktige
Samfälligheter – samfällda kyrkofullmäktige
Församlingar – kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd

Blank valsedel
Valsedel på vilken det endast står beteckningen på det slags val där den kan användas – valbeteckning. För att den ska kunna användas i valet måste åtminstone namnet på en registrerad nomineringsgrupp skrivas på den blanka valsedeln. Man personröstar på en bland valsedel genom att förutom nomineringsgruppens namn även skriva namnet på en anmäld kandidat.

Brevröstning
Brevröstning är en form av förhandsröstning. När det enbart talas om brevröstning är det fråga om det som i kyrkoordningen kallas ”brevröstning genom postbefordran”. Brevröster skickas till stiftsstyrelsen i det stift där den röstande är folkbokförd. Det finns särskilda kuvert som ska användas vid brevröstning, kuvert för brev- och budröstning. Brevröstning kan påbörjas så snart väljarna fått sina röstkort. Brevröster ska skickas senast i sådan tid att de kan beräknas vara stiftsstyrelsen tillhanda onsdagen före valdagen. En brevröst kan också lämnas via ett bud, se budröstning.

Brevröstning genom bud
Se budröstning.

Brevröstning genom postbefordran
Se brevröstning.

Bud
Den som biträder en väljare genom att överlämna hans eller hennes röst i en röstningslokal. Den som anlitas som bud ska ha fyllt 18 år. I övrigt finns inga bestämmelser om vem som får vara bud.

Budröstning
Brevröstning genom postbefordran är enklare för alla parter, men brevröstning genom bud kan behövas om den röstande tänkt gå till vallokalen men blir sjuk eller annars förhindrad att gå dit.
Röstning kan ske genom att ett bud lämnar väljarens röst i en röstningslokal. Budröstning innebär att en brevröst vidarebefordras av ett bud istället för via posten. Budröstning kan ske såväl på en expedition för förhandsröstning eller ett särskilt röstmottagningsställe före valdagen som under valdagen i vallokalen eller på ett särskilt röstmottagningsställe. Det finns särskilda kuvert som ska användas vid budröstning, kuvert för brev- och budröstning.


Centrala tillhörighetsregistret
Ett register över samtliga tillhöriga i Svenska kyrkan med uppgift om personnummer, dopdag, konfirmationsdag, folkbokföringsförsamling, folkbokföringsadress och fastighet.

Direkta val
Val där de som tillhör Svenska kyrkan väljer ledamöter och ersättare i Kyrkomötet, stiftsfullmäktige, samfällda kyrkofullmäktige, kyrkofullmäktige och direktvalt kyrkoråd. Direkta val äger rum tredje söndagen i september vart fjärde år och regleras i 38 kap. kyrkoordningen.

Direktvalt kyrkoråd
Kyrkoråd som väljs direkt av de röstberättigade i en församling och som utöver att vara kyrkoråd även har om hand de uppgifter som annars tillkommer kyrkofullmäktige eller kyrkostämma. Direktvalt kyrkoråd kan finnas endast i församlingar som ingår i en samfällighet. En församling med direktvalt kyrkoråd har inte något annat beslutande organ.

Dubblettröstkort
Extra röstkort som en röstberättigad som har förlorat sitt röstkort, eller som inte har fått något röstkort, kan erhålla efter beställning från Kyrkostyrelsen. Läs mer.

Ersättare
Ersätter en ledamot vid ett sammanträde när ledamoten inte har möjlighet att delta. Även ersättare i beslutande organ utses vid de direkta valen. Det beslutande organet beslutar hur många ersättare som ska utses för varje nomineringsgrupp. Varje nomineringsgrupp får ha ersättare till ett antal som högst motsvarar hälften av antalet ledamöter från gruppen. Det ska dock alltid finnas minst två ersättare från varje nomineringsgrupp som har någon ledamot.

Expedition för förhandsröstning
I varje pastorat ska det finnas en expeditions för förhandsröstning där väljare oavsett var de bor kan förhandsrösta.

Fasta valkretsmandat
De mandat som fördelas enbart på grundval av valresultatet i en valkrets. Se även utjämningsmandat.

Flerpastoratssamfällighet

En samfällighet som är bildad av församlingarna i fler än ett pastorat. Samtliga församlingar i pastoraten ingår i samfälligheten. Beslutande organ är samfällda kyrkofullmäktige. (Ett undantag utgör samfälligheten Gotlands kyrkor som har församlingsdelegerade.) Verkställande och beredande organ är kyrkonämnden samt eventuella övriga nämnder. I varje flerpastoratssamfällighet skall det finnas en valnämnd.

Fönsterkuvert
Ett kuvert som används vid förhandsröstning på expeditioner samt vid förhandsröstning och röstning på valdagen på särskilda röstmottagningsställen. I fönsterkuvertet läggs väljarens röstkort på ett sådant sätt att det framgår vem som röstat. När en väljare själv förhandsröstar läggs valkuverten direkt i fönsterkuvertet. Vid röstning genom bud läggs kuvertet för brev- och budröstning i fönsterkuvertet.

Företrädare i ett stift
Ett ombud för en nomineringsgrupp som registrerats eller ansökt om registrering för val till Kyrkomötet kan utse en eller flera företrädare för nomineringsgruppen i ett stift. En sådan företrädare får anmäla kandidater till de val som äger rum i stiftet och beställa valsedlar. En företrädare i ett stift kan också utse en kontaktperson för nomineringsgruppen.

Förhandsröstning
Röstning som äger rum före valdagen. Förhandsröstning kan äga rum på något av följande sätt:
 •  På en expedition för förhandsröstning i varje pastorat över hela landet. Där kan alla röstberättigade oavsett bostadsort rösta.
 •  På ett särskilt röstmottagningsställe inom en valnämnds ansvarsområde. Där kan endast de som bor i den församling eller samfällighet som valnämnden ansvarar för rösta.
 •  Genom brevröstning.


 • Församlingsdelegerade
  Indirekt valt beslutande organ i en partiell samfällighet. Genom kyrkoordningens bestämmelser finns inte längre några partiella samfälligheter utöver samfälligheten Gotlands kyrkor.

  Förtroendevald
  Förtroendevalda är de personer som vid kyrkliga val har utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan. Förtroendevalda kan utses genom direkta val eller indirekta val.

  Gruppbeteckning
  Namn på en nomineringsgrupp. För att kunna delta i ett val måste nomineringsgruppen ha en registrerad gruppbeteckning.

  Grupp- och kandidatförteckning
  En förteckning för varje valkrets över de registrerade nomineringsgrupperna och de för dessa anmälda kandidater. Grupp- och kandidatförteckningar ska finnas tillgängliga i vallokaler och i de lokaler där förhandsröstning äger rum. Kyrkostyrelsen har ansvaret för att upprätta grupp- och kandidatförteckningar.

  Icke-territoriell församling
  Församling vars upptagningsområde avviker från den territoriella indelningen. De fem icke-territoriella församlingarna och deras upptagningsområden är:
 •  Finska församlingen – Stockholms kommun,

 •  Tyska S:ta Gertruds församling – Stockholms stift,

 •  Hovförsamlingen – hela landet,

 •  Kunglig Karlskrona Amiralitetsförsamling – Karlskrona och Ronneby kommuner

 •  Tyska Kristine församling – Göteborgs, Härryda, Kungsbacka, Kungälvs, Mölndals, Partille och Öckerö kommuner.


 • Indirekt val
  Indirekta val är sådana val där inte alla röstberättigade deltar. Valet förrättas av personer som själva utsetts genom ett direkt val eller ett indirekt val. Bestämmelser om indirekta val finns i 39 kap. kyrkoordningen.

  Inskränkt valbarhet
  Begreppet inskränkt valbarhet är av betydelse när det vid ett visst val finns flera valkretsar. Valbarheten är inskränkt när en kandidat måste vara folkbokförd inom den valkrets där han eller hon väljs. Enligt huvudregeln ska den som väljs till samfällda kyrkofullmäktige vara folkbokförd i någon av samfällighetens församlingar. Samfällda kyrkofullmäktige kan dock besluta om inskränkt valbarhet så att det för valbarhet krävs att kandidaten är folkbokförd i en församling inom den egna valkretsen.

  Jämförelsetal
  De tal som räknas fram med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden för att fördela mandaten mellan nomineringsgrupperna.

  Jämkade uddatalsmetoden
  En metod som används för att räkna fram de jämförelsetal som används vid fördelningen av mandaten mellan nomineringsgrupperna. Det första jämförelsetalet för en nomineringsgrupp räknas fram genom att nomineringsgruppens röstetal i valkretsen delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att nomineringsgruppens röstetal delas med det tal som är 1 högre än det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats nomineringsgruppen i valkretsen, dvs. 3, 5, 7 och så vidare.

  Kandidat
  En person som utses av en nomineringsgrupp för att delta i valet genom att stå med på en valsedel. Endast anmälda kandidater kan väljas vid direkta val.

  Kontaktperson
  Ett ombud eller en företrädare i ett stift kan utse en kontaktperson för en nomineringsgrupp. En kontaktpersons uppdrag ska avse en eller flera samfälligheter och/eller församlingar. En kontaktperson får anmäla kandidater och beställa valsedlar för val i de enheter som hans eller hennes uppdrag avser.

  Kontrakt
  Tjänstgöringsområde för en kontraktsprost. Ett kontrakt består av flera pastorat i ett stift. Valkretsarna vid valet till stiftsfullmäktige består av ett eller flera kontrakt.

  Kuvert för brev- och budröstning
  Kuvert som används vid brevröstning och vid budröstning. Det kallas även ytterkuvert för brev- och budröstning. I kuvertet läggs väljarens valkuvert. På kuvert ska väljaren och två vittnen intyga att röstning gått till på rätt sätt.

  Kyrknätet
  Ett internt datanät för elektronisk kommunikation mellan enheter och anställda/förtroendevalda i Svenska kyrkan. Kyrknätet har anslutning till och kan nås från Internet. För att nå Kyrknätet krävs särskild behörighet.

  Kyrkofullmäktige
  Beslutande organ i en församling. Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i församlingen. I församlingar som inte ingår i en samfällighet och som har mer än 500 röstberättigade är kyrkofullmäktige obligatoriskt. Kyrkofullmäktige kan ersättas av ett direktvalt kyrkoråd i församlingar som ingår i en samfällighet.

  Kyrkokansliet
  Kyrkostyrelsens kanslifunktion. Kyrkokansliet finns i Uppsala.

  Kyrkomötet
  Svenska kyrkans högsta beslutande organ som bl.a. beslutar om kyrkoordningen. Kyrkomötet väljs vid direkta val där alla röstberättigade har rösträtt.

  Kyrkonämnd
  Kyrkonämnden är styrelse i en samfällighet och samfällda kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ.

  Kyrkoordningen
  Det av Kyrkomötet beslutade gemensamma regelsystemet för Svenska kyrkan.

  Kyrkoråd
  Kyrkorådet är styrelse i en församling. Ett direktvalt kyrkoråd har ställning både som styrelse och beslutande organ. I en församling med kyrkofullmäktige eller kyrkostämma är kyrkorådet beredande och verkställande organ åt fullmäktige eller stämman.

  Kyrkostyrelsen
  Kyrkostyrelsen är Kyrkomötets beredande och verkställande organ som leder och samordnar förvaltningen av den nationella nivåns uppgifter. Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen.

  Kyrkostämma
  Beslutande organ som kan finnas i en församling med högst 500 röstberättigade medlemmar. Alla röstberättigade i församlingen får delta i kyrkostämmans överläggningar och beslut.

  Ledamot
  Ledamot i beslutande organ är en person som har utsetts vid ett direkt val. Ledamöter i beredande och verkställande organ såsom t.ex. stiftsstyrelsen utses genom ett indirekt val. I ett sådant organ kan utöver valda ledamöter också finnas självskrivna ledamöter, t.ex. biskopen i stiftsstyrelsen.

  Mandat
  Uppdrag för en vald representant för en nomineringsgrupp i ett beslutande organ. I praktiken kan det sägas vara de platser som finns i ett beslutande organ och som valet avser.

  Mandatperiod
  Den tid som ett val avser. Mandatperioden vid direkta val inom Svenska kyrkan är fyra år och börjar 1 januari året efter valåret. Kallas även valperiod.

  Nomineringsgrupp
  En grupp som under en gemensam beteckning deltar i de direkta valen och nominerar kandidater. För att kunna delta i ett val ska en nomineringsgrupp ha en registrerad gruppbeteckning och ett ombud.

  Obefintligt namn
  Ett namn på en valsedel är i vissa fall att se som obefintligt. I ett sådant fall ska inte någon personröst räknas. Det innebär inte att det blir en ogiltig valsedel. En valsedel med ett obefintligt namn som inte är ogiltig räknas som en röst för nomineringsgruppen och för kandidaterna i den ordning som de har anmälts och finns på grupp- och kandidatförteckningen.

  Ogiltig valsedel
  När en valsedel är ogiltig räknas den inte med vid röstsammanräkningen och den avgivna rösten tillfaller alltså inte någon nomineringsgrupp.

  Ombud
  Varje registrerad nomineringsgrupp måste ha ett ombud. Ombudet företräder nomineringsgruppen och får bl.a. utse företrädare i stiften och kontaktpersoner. Ombudet får också anmäla kandidater och beställa valsedlar för samtliga val där nomineringsgruppen kan delta.

  Omslagskuvert
  Det finns flera slag av omslagskuvert som används i olika skeden av valet:
 •  vid brevröstning läggs kuvertet för brev- och budröstning i ett omslagskuvert som skickas till stiftsstyrelsen,

 •  för att vidarebefordra fönsterkuvert från förhandsröstning till stiftsstyrelserna,

 •  för att lämna fönsterkuvert från ett särskilt röstmottagningsställe till vallokalen,

 •  för att skicka fönsterkuvert från förhandsröstning från stiftsstyrelserna till vallokalerna

 •  för att via valnämnden efter den preliminära röstsammanräkningen skicka röstlängd, protokoll, ytterkuvert samt valsedlar från vallokalen till stiftsstyrelsen.


 • Omval
  Om Svenska kyrkans valprövningsnämnd vid prövning av ett överklagande av valet, finner att något fel förekommit som med fog kan antas ha inverkat på valutgången, ska den upphäva ett ordinarie val och besluta att det ska hållas ett omval i en berörd valkrets. Detta gäller om felet inte kan rättas till genom en ny rösträkning eller på annat sätt. Nämnden ska besluta om omval av samtliga ledamöter och ersättare om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter utsetts vid ett val. Kyrkostyrelsen beslutar vilken dag som ska vara valdag för ett omval.

  Organisationsregistret
  Den centrala databas som innehåller adressuppgifter m.m. om samtliga organisatoriska delar av Svenska kyrkan med förtroendevalda och andra företrädare. Organisationsregistret är tillgängligt för alla användare av Kyrknätet.

  Pastorat
  Tjänstgöringsområde för en kyrkoherde. Ett pastorat kan bestå av en eller flera församlingar. Pastoratet har betydelse som indelningsenhet i vissa valsammanhang såsom vid förhandsröstning på en expedition för förhandsröstning. Pastoratet är valkrets vid val av samfällda kyrkofullmäktige i en flerpastoratssamfällighet.

  Pastoratssamfällighet
  När ett pastorat omfattar mer än en församling bildar dessa församlingar en pastoratssamfällighet. Detta gäller inte om församlingarna tillsammans med församlingar i andra pastorat ingår i en flerpastoratssamfällighet. Beslutande organ i en pastoratssamfällighet är samfällda kyrkofullmäktige.

  Personröst
  En röst som avges för en registrerad kandidat. Detta kan ske genom en markering på ett särskilt utrymme framför namnet på en tryckt valsedel eller genom att ett namn på en anmäld kandidat skrivs på en blank valsedel. En personröst kan avges endast för en kandidat.

  Personligt röstetal
  Det antal personröster som en registrerad kandidat har erhållit. Det personliga röstetalet avgör hur en nomineringsgrupps mandat fördelas mellan dess kandidater. Det finns vissa gränsvärden som måste uppnås för att det personliga röstetalet ska fastställas och få genomslag när en nomineringsgrupps mandat fördelas på kandidaterna.

  Preliminär rösträkning
  Den rösträkning som äger rum i vallokalen efter det att valförrättningen har avslutats. Vid denna räknas inte några personröster utan endast hur många röster varje nomineringsgrupp har erhållit.

  Registrerad kandidat
  En anmäld kandidat som själv har bekräftat sin kandidatur. Både nomineringsgruppen och kandidaten registreras i valsystemet.

  Registrerad gruppbeteckning
  En beteckning på en nomineringsgrupp som har registrerats efter beslut av Kyrkostyrelsen (för val till Kyrkomötet) eller av en stiftsstyrelse (för övriga val).

  Registrerad nomineringsgrupp
  En nomineringsgrupp som har en registrerad gruppbeteckning.

  Röstberättigad
  Den som har rösträtt är röstberättigad.

  Röstetal
  En nomineringsgrupps röstetal är det antal röster som nomineringsgruppen erhållit i ett visst val. Det finns också personligt röstetal som avser en viss kandidat.

  Röstlängd
  En numrerad förteckning för varje valdistrikt över alla röstberättigade. Till grund för röstlängden ligger förhållandena 30 dagar före valdagen.

  Röstkort
  För var och en som är röstberättigad ska ett röstkort upprättas med uppgifter om väljarens namn och nummer i röstlängden och om vilka val som väljaren får delta i. Röstkorten ska vara väljarna till handa 18 dagar före valdagen. Röstkortet används obligatoriskt vid förhandsröstning och bör tas med till vallokalen. Den som har förlorat eller som inte har fått ett röstkort kan beställa ett duplettröstkort.

  Röstmottagare
  De som tar emot väljarnas röster vid röstning på en expedition för förhandsröstning och de som tar emot rösterna på ett särskilt röstmottagningsställe, jämför valförrättare. Röstmottagare utses av valnämnden.

  Röstmottagningsställe
  Se särskilt röstmottagningsställe.

  Röstningslokal
  En lokal där röstning äger rum. Det finns tre olika slags röstningslokaler:
 •  En vallokal för varje valdistrikt där röstning äger rum på valdagen.

 •  Minst en expedition för förhandsröstning i varje pastorat.

 •  Särskilt röstmottagningsställe för röstning i den egna församlingen eller samfälligheten före eller på valdagen.


 • Rösträkning
  Sammanräkning av valsedlar som lämnats och därmed av de röster som de olika nomineringsgrupperna erhållit i valen och av de personröster som har avgivits. Det sker först en preliminär rösträkning i vallokalen och sedan en slutlig rösträkning hos stiftsstyrelsen.

  Rösträtt
  Den som får delta i de direkta valen har rösträtt. Rösträtt har den som
 •  tillhör Svenska kyrkan och

 •  fyller 16 år senast på valdagen.


 • För rösträtt i ett visst val krävs också att man är folkbokförd i en församling inom det område som valet avser. Undantag från detta gäller för de icke-territoriella församlingarna. Avgörande för utövandet av rösträtten är uppgifterna i röstlängden.
  Samfällda kyrkofullmäktige
  Beslutande organ i en samfällighet. Samfällda kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i samfällighetens församlingar.

  Samfällighet
  En samverkansform mellan församlingar med uppgift att svara för ekonomisk utjämning, resurshushållning och service. Det finns två slags samfälligheter – pastoratssamfälligheter och flerpastoratssamfälligheter. Beslutande organ i en samfällighet är samfällda kyrkofullmäktige.

  Slutlig rösträkning
  Den rösträkning som stiftsstyrelsen genomför efter det att valnämnderna har skickat in valsedlar m.m. från vallokalerna. Vid den slutliga rösträkningen räknas både nomineringsgruppernas röster och personröster.

  Stiftsfullmäktige
  Beslutande organ i ett stift. Stiftsfullmäktige väljs av de röstberättigade i stiftets församlingar.

  Stiftsstyrelse
  Stiftsstyrelsen är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ. Den har också vissa i kyrkoordningen givna uppgifter bl.a. vid genomförandet av direkta val. Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta val inom stiftet.

  Svenska kyrkans bestämmelser
  I Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB) publiceras de ändringar i kyrkoordningen som Kyrkomötet beslutar och de bestämmelser som Kyrkostyrelsen beslutar på uppdrag av Kyrkomötet. Svenska kyrkans bestämmelser anges i regel med årtal och löpnummer under året så att det framgår när utgivningen skett. De finns tillgängliga på Svenska kyrkans hemsida på adressen www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

  SvKB
  Se Svenska kyrkans bestämmelser.

  Svenska kyrkans valprövningsnämnd
  Ett av Kyrkomötet valt organ med uppgift att pröva överklaganden av val.

  Särskild personröst
  Se personröst.

  Särskild valkretsindelning
  Vid val till samfällda kyrkofullmäktige i en pastoratssamfällighet utgör enligt huvudregeln varje församling en valkrets. Om en församling som valkrets beräknas få mindre än fem mandat ska det göras en särskild valkretsindelning. Två eller flera församlingar bildar då en gemensam valkrets så att varje valkrets får minst fem mandat.

  Särskilt röstmottagningsställe
  En lokal där väljarna i en församling som inte ingår i en samfällighet eller väljarna som tillhör någon av församlingarna i en samfällighet kan förhandsrösta och/eller rösta på valdagen i de inom församlingen eller samfälligheten förekommande valen. Detta innebär att samtliga väljare inom en valnämnds ansvarsområde kan rösta på ett särskilt röstmottagningsställe som inrättas där. Valnämnden beslutar om det ska ordnas något särskilt röstmottagningsställe.

  Tillhörighetsregister
  Ett för varje församling fört register över de kyrkotillhöriga. Uppgifterna i de lokalt förda tillhörighetsregistren utgör en grund för det centrala tillhörighetsregistret.

  Tryckt valsedel
  En valsedel på vilken det har tryckts en gruppbeteckning samt namn på och eventuellt kompletterande uppgifter om de av nomineringsgruppen till valet anmälda kandidaterna.

  Utjämningsmandat
  Vid val till Kyrkomötet och stiftsfullmäktige finns utöver fasta valkretsmandat även utjämningsmandat. Utjämningsmandaten fördelas mellan nomineringsgrupperna så att fördelningen av mandaten blir proportionell till nomineringsgruppens andel av rösterna inte endast i en valkrets utan i valet som helhet.

  Valbar
  För att kunna väljas till ledamot eller ersättare vid de kyrkliga valen måste en kandidat vara valbar. Valbar är den som
 •  tillhör Svenska kyrkan,

 •  är döpt eller har varit förtroendevald inom Svenska kyrkan,

 •  är folkbokförd i Sverige och

 •  fyller 18 år senast på valdagen.


 • Särskilda regler finns om var någon ska vara folkbokförd för att vara valbar vid ett visst val. Se även inskränkt valbarhet och valbarhetshinder.

  Valbarhetshinder
  Förhållanden (i praktiken anställning) som gör att en person som uppfyller de allmänna villkoren för valbarhet ändå inte är valbar vid ett visst val. Till exemple är inte en kyrkoherde eller kanslichef valbar till kyrkofullmäktige i den församling han/hon tjänstgör.

  Valbeteckning

  Beteckning som ska finnas på en valsedel och som anger vid vilket slags val den används – val till Kyrkomötet, till stiftsfullmäktige, till samfällda kyrkofullmäktige eller till församling (kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd).

  Valdag
  Den dag när de direkta valen äger rum. Valdag är tredje söndagen i september vart fjärde år.

  Valdistrikt
  Valdistrikt är ett administrativt begrepp för att anvisa ett rimligt antal röstande till samma vallokal. Normalt utgör varje församling ett valdistrikt men i vissa fall kan en församling delas i flera valdistrikt. Inget valdistrikt består av mer än en församling.

  Valförrättare
  De personer som på valdagen tjänstgör i en vallokal. Valförrättarna tar emot röster och genomför den preliminära rösträkningen. Valnämnden utser valförrättare för varje valdistrikt och bland dem en ordförande. Jämför röstmottagare.

  Valkrets
  Ett geografiskt avgränsat område för vilket det ska väljas ledamöter och ersättare till det beslutande organ som valet gäller.

  Valkretsbeteckning
  Beteckning som bör finnas på en valsedel och som anger i vilken valkrets den används.

  Valkretsmandat
  De mandat som hör till en viss valkrets och som genom valet fördelas mellan de nomineringsgrupper som deltar i valet i den valkretsen. Se även fasta valkretsmandat.

  Valkuvert
  Ett kuvert i vilket väljaren alltid ska lägga valsedeln innan han eller hon avger sin röst.

  Vallokal
  Den lokal där röstning äger rum på valdagen. Det finns en vallokal för varje valdistrikt. Flera valdistrikt kan ha en gemensam vallokal.

  Valnämnd
  Valnämnden har ansvar för genomförandet av de direkta valen inom en församling eller samfällighet. En valnämnd ska finnas i varje församling som inte ingår i en samfällighet och i alla samfälligheter.

  Valnämndens ansvarsområde
  För att kunna rösta på ett särskilt röstmottagningsställe och för att rösta genom bud på en expedition för förhandsröstning ska man tillhöra en församling inom valnämndens ansvarsområde. Ansvarsområdet är församlingen om det är fråga om en församling som inte ingår i en samfällighet. Ansvarsområdet är hela samfälligheten med dess församlingar om det är fråga om en valnämnd i en församling. Förhandsröster som har lämnats inom valnämndens ansvarsområde överlämnas direkt till respektive valdistrikt så att de finns i vallokalen på valdagen.

  Valområdesbeteckning
  Beteckning som kan finnas på en valsedel och som anger i vilken församling, samfällighet eller stift den används.

  Valperiod
  Samma som mandatperiod.

  Valprövningsnämnden
  Se Svenska kyrkans valprövningsnämnd.

  Valsedel
  Genom att lämna en valsedel avger väljaren sin röst. Det finns blanka valsedlar och tryckta valsedlar. En valsedel ska vara av format A6 och ha rätt färg – gul för val till Kyrkomötet, rosa för val till stiftsfullmäktige, blå för val till samfällda kyrkofullmäktige och vit för val till kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd. För att en valsedel ska vara giltig måste den också vara försedd med gruppbeteckning på en registrerad nomineringsgrupp. På valsedeln bör därutöver anges namn på en eller flera kandidater, valkretsbeteckning och valbeteckning.

  Valskärm
  Avskild plats som ska finnas i varje röstningslokal och där väljarna utan insyn kan lägga in sina valsedlar i valkuvert.

  Valsystemet
  Valsystemet är det datasystem som används för att registrera valkretsar, valdistrikt, nomineringsgrupper, kandidater och röstberättigade samt för att framställa grupp- och kandidatförteckningar, valsedlar, röstkort och röstlängder.

  Valurna
  Ett tillslutet kärl i vilket valkuverten läggs ned vid röstning i en vallokal.

  Verkställande organ
  De organ som tillsätts av beslutande organ och är underställda dessa. Hit hör på den nationella nivån Kyrkostyrelsen, i stiftet stiftsstyrelsen och lokalt kyrkonämnd och kyrkoråd. Även nämnder, obligatoriska eller frivilliga, som tillsätts av de beslutande organen är verkställande organ. Ofta talar man om beredande och verkställande organ eftersom de uppräknade organen har till uppgift att bereda ärenden åt de beslutande organen och verkställa fattade beslut. Ledamöter och ersättare i verkställande organ utses genom indirekta val. Se dock direktvalt kyrkoråd.

  Vittne
  Vid brevröstning och budröstning ska väljaren i närvaro av två vittnen lägga sina valkuvert i ett kuvert för brev- och budröstning och klistra igen detta. De två vittnena ska skriftligen intyga att väljaren skrivit under försäkran om att röstningen skett på det sätt som anges i kyrkoordningen. Vissa nära anhöriga får inte vara vittnen.

  Ytterkuvert
  Kuvert i vilka valkuvert läggs vid förhandsröstning. Det finns ett särskilt slags ytterkuvert för brev- och budröstning. Detta benämns i regel kuvert för brev- och budröstning. Vid förhandsröstning på en expedition eller ett särskilt röstmottagningsställe används ytterkuvert i form av fönsterkuvert.

  Ångerröstning
  Den som har förhandsröstat kan rösta på nytt i vallokalen på valdagen. Detta kallas ångerröstning. Det är de valsedlar som lämnats vid ångerröstningen som räknas.

  Överklagande
  Ett val kan överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Även olika förberedande beslut som t.ex. om registrering av gruppbeteckningar eller om indelning i valdistrikt får överklagas. Olika tider gäller för när överklagande avseende olika beslut ska ha inkommit. Om något felaktigt förekommit som påverkat valutgången kan Valprövningsnämnden besluta om omval.

  Överskjutande mandat
  Om en nomineringsgrupp får fler mandat i en valkrets än antalet anmälda kandidater från nomineringsgruppen så kallas dessa mandat för överskjutande mandat. Vid val till stiftsfullmäktige och Kyrkomötet förs överskjutande mandat till en annan valkrets.
   

   
       
  För frågor eller synpunkter, kontakta kyrkokansliet på
  info@svenskakyrkan.se