Meny

Bilda ny nomineringsgrupp

Du kan bilda en ny nomineringsgrupp tillsammans med andra som tycker som du. Ni vill kanske lyfta fram och fokusera på andra frågor än de nomineringsgrupper som redan finns.

Fyra steg för att bilda en nomineringsgrupp 

För att bilda en ny nomineringsgrupp krävs ett antal stödpersoner som vill stödja er registrering. Dessutom behöver ni kandidater som vill ställa upp och som är valbara.   

Ansök om att bilda en nomineringsgrupp senast 15 april 2021. Det gör du genom att logga in med bank-id i Grupp- och kandidatsystemet och göra följande: 

 • Registrera gruppbeteckning 
 • Registrera stödpersoner 
 • Anmäla ombud, företrädare och kontaktpersoner 
 • Anmäla kandidater 

1 REGISTRERA GRUPPBETECKNING   

Alla nomineringsgrupper som vill ställa upp i kyrkovalet måste registrera ett namn, en så kallad gruppbeteckning. Registreringen gäller tillsvidare. Nomineringsgrupper som redan finns registrerade behöver inte registrera sig på nytt. 

Undantaget är nomineringsgrupper som är knutna till en församling eller ett pastorat som genomgått en indelningsändring. De behöver registrera nomineringsgruppen igen så att den blir knuten till den nya församlingen eller det nya pastoratet. 

Det finns bestämmelser för vad en nomineringsgrupp kan heta. 

Gruppbeteckningen ska inte gå att förväxla med ett namn som är registrerat sedan tidigare. Kontakta stiftskansliet eller kyrkokansliet för att kontrollera att namnet ni vill ha är ledigt. Om fler nomineringsgrupper vill heta ungefär samma sak fattar XX beslut om registrering i en särskild ordning: 

 1. Grupper för val till kyrkomötet  
 2. Grupper för val till stiftsfullmäktige  
 3. Grupper för val till kyrkofullmäktige. 

Namn på stift, pastorat eller församling ska ingå i namnet.  

Namnet på stiftet, pastoratet eller församlingen ska vara skrivet i nominativ­ eller i genitivform. Exempel: ”Församlingsgruppen i Västerholma församling” eller ”Västerholma församlings församlingsgrupp”. 

Namnet får inte vara uppenbart olämpligt. 

2 REGISTRERA STÖDPERSONER   

Stödpersonerna visar att er nomineringsgrupp har ett visst stöd redan innan själva valet. Alla nomineringsgrupper måste registrera stödpersoner. Stödpersonerna måste vara röstberättigade i det val som ansökan gäller. 

Så här många stödpersoner behövs för att ni ska kunna bilda en ny nomineringsgrupp:  

 • Kyrkomötet – minst 300 stödpersoner  
 • Stiftsfullmäktige – minst 100 stödpersoner   
 • Lokala val – minst 10 stödpersoner.   

De här uppgifterna behövs för att en stödperson ska bli godkänd:  

 • Personens namnteckning  
 • Personnummer
 • Församlingstillhörighet.   

Personnumret och församlingsnamnet används för att kontrollera rösträtten. Det kan vara bra att ordna stöd från några extra personer om det skulle visa sig att någon av stödpersonerna inte är röstberättigad. 

3 ANMÄL OMBUD, FÖRETRÄDARE OCH KONTAKTPERSONER  

Ombudet sköter mycket av det praktiska för er nomineringsgrupp. 

Varje nomineringsgrupp ska ha ett ombud och det bästa är att också anmäla en ersättare för ombudet. 

Ombudets uppgifter: 

 • Anmäler kandidater  
 • Beställer valsedlar   
 • Tar emot och skickar vidare information  
 • Utser företrädare och kontaktpersoner.  

Ombudet för en grupp som är registrerad för val till kyrkomötet kan utse företrädare för nomineringsgruppen i ett stift och kontaktpersoner i pastorat och församlingar.   

Ett ombud som är registrerat för val till stiftsfullmäktige kan utse kontaktpersoner för pastorat och församlingar inom stiftet. 

Företrädare och kontaktpersoner har rätt att anmäla kandidater och beställa valsedlar. Nomineringsgruppen måste anmäla företrädare och kontaktpersoner inför varje val, även om det är samma personer som i förra valet. 

4 ANMÄL KANDIDATER 

Personerna i nomineringsgruppen som väljarna kan personrösta på kallas kandidater. Din nomineringsgrupp ska anmäla era kandidater under perioden 9 mars-15 april 2021. 

Du måste ge ditt skriftliga medgivande för att vara kandidat. 

För att ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste du vara valbar. Det innebär att du måste:

 • tillhöra Svenska kyrkan  
 • vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund  
 • ha fyllt 18 år senast på valdagen  
 • vara kyrkobokförd i det område valet gäller.  

Kyrkostyrelsen/valkansliet gör en slutlig kontroll av om du är valbar eller inte när rösterna i valet räknats samman. Du kan då visa dig vara icke valbar, även om du är med på valsedeln. 

Två händelser kan förändra valbarheten:  

 • Om du har flyttat före valet  
 • Om du begärt utträde ur Svenska kyrkan.  

Du kan inte kandidera om du:

 • har en ledande ställning inom Svenska kyrkan (till exempel om du är biskop i ett stift, kanslichef i ett pastorat eller kyrkoherde i en församling).   

Om du är anställd i Svenska kyrkan får du heller inte ställa upp i indirekta val. Indirekta val är val till råd, nämnder och styrelser. 

Läs om valbarhetshinder på Svenska kyrkans öppna intranät.

Om du inte är valbar trots att du stått med på valsedeln, hamnar personerna nedanför dig på listan ett steg högre upp. Om du blir vald men sedan flyttar från området du blev vald i, lämnar du vanligtvis ditt uppdrag. 

Stiftsstyrelsen fastställer grupp­ och kandidatförteckningar för varje valkrets inom stiftet senast 1 juni 2021. Förteckningarna omfattar också stiftet som valkrets i valet till kyrkomötet. De fastställda grupp­ och kandidatförteckningarna publiceras här på webbplatsen när de är klara. 

Frågor om att ställa upp i kyrkovalet?

Vill du veta mer om hur du kan ställa upp i kyrkovalet? Kontakta valhandläggaren i ditt stift. Kontaktuppgifter till stiften.