Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Frågor och svar om kyrkovalet

Bra att veta om kyrkovalet.

När var kyrkovalet?

Söndag den 17 september 2017 var det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Om vilka som får rösta

Är jag röstberättigad?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter togs ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen skulle uppgifter om medlemskap funnits i Kyrkobokföringen för att man ska få rösta.

Hur många är röstberättigade?

Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.

Kan jag rösta om jag bor utomlands?

Om du bor utomlands och är medlem i en utlandsförsamling i Svenska kyrkan, men inte är folkbokförd i Sverige så kan du inte rösta i kyrkovalet. Däremot kan du lämna förslag till utlandsförsamlingens kyrkoråd på kandidater till kyrkomötet. Detta val sker i en särskild ordning som är helt skild från det som händer i det direkta valet.

Om röstkortet

När kommer röstkorten?

De röstberättigade ska ha fått sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017.

Jag har inte fått mitt röstkort, vad ska jag göra?

Om du inte har fått något röstkort kan det bero på att du inte är medlem i Svenska kyrkan. Om du vet med dig att du är medlem, men ändå inte fått röstkortet så ska du i första hand kontakta din församling. 

Jag har tappat mitt röstkort, vad ska jag göra?

Om du förlorat röstkortet kan du få ett nytt så kallat dubblettröstkort. Kontakta i första hand din församling

När behöver jag mitt röstkort och när räcker det med legitimation?

I vallokalen visar du ditt röstkort eller din legitimation. När du röstar i en röstningslokal gäller bara ditt röstkort. Om du är på annan ort och saknar röstkort kan du hämta ut ett dubblettröstkort i din närmaste församling. Kontrollera först att de har öppet.

Om du brevröstar måste du också bifoga ditt röstkort. Och om du röstar med hjälp av ett bud behöver budet ta med både röstkortet och brevröstningspaket till röstningslokalen, eller vallokalen om budet lämnar in din röst där.

Finns röstkortet på andra språk?

Röstkortet finns översatt till följande språk: Teckenspråk, Lätt svenska, Finska (Suomeksi), Engelska (English), Samiska (Davvisáme, Åarjelsaemien, Julevsámegiellaj), Meänkieli, Spanska (Español), Tyska (Deutsch), Franska (Français), Tigrinja, Romani (Romani Chib), Arabiska, Farsi. Här kan du ladda ner översättningarna.

Om vilka man kan rösta på

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Val till kyrkofullmäktige – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling/pastorat. Här bestäms ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Vita valsedlar.

Val till stiftet – regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet – nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Gula valsedlar.

vilka kan jag rösta på i kyrkovalet?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet.

Här kan du se vilka grupper och kandidater som finns i kyrkovalet 2017.

Här kan du läsa frågor och svar till nomineringsgrupperna i kyrkomötet.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

Om var och när man kan rösta

var kan jag rösta?

På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde. Här på webbplatsen kan du att söka din vallokal eller se lokaler för förtidsröstning på en karta. 

Vad är skillnaden mellan röstmottagningsställe, vallokal och röstningslokal?

Röstningsmottagningsställe är ett samlingsbegrepp för lokaler där röstning äger rum.

Det finns två olika röstningsmottagningsställen:

 • En vallokal för varje valdistrikt där man kan rösta på valdagen. Vallokalerna är bara öppna på valdagen.
 • Minst en röstningslokal i varje församling eller pastorat där man kan förtidsrösta . I årets val är det möjligt att förtidsrösta den 4-17 september.

när kan jag rösta?

Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet minst klockan 18–20, i regel har vallokalerna öppet i minst sex timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet eller via sökfunktion här på webben. Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september 2017.

Att förtidsrösta 4-17 september

– På platser i hela landet

Du kan förtidsrösta, på orter över hela landet, under perioden 4-17 september. På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns en karta med alla röstningslokaler och öppettider. Om du saknar ditt röstkort kontakta i första hand din församling, men det går även att få ett nytt röstkort på andra orter. Då måste du kunna legitimera dig.

Tänk på att om du förtidsröstar utanför din församling så behöver du använda blanka valsedlar där du själv skriver namnet på nomineringsgruppen samt namnen på de kandidater som eventuellt vill personrösta på. En förteckning över grupper och kandidater ska finnas på alla röstningsställen. Du kan också söka efter dessa på här på webben.

– Brevrösta

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din pastors- eller församlingsexpedition. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast fredag 15 september. Du måste även skicka med ditt röstkort. Här kan du läsa mer om hur du brevröstar (Pdf).

– Att rösta med bud

Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Det kan vara ett alternativ för dig som själv är förhindrad att ta dig till lokalen. Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta (se ovan). Röstkortet ska tas med när budet lämnar in brevrösten i din vallokal eller en röstningslokal i pastoratet/församlingen.

Att rösta på valdagen 17 september

– I din vallokal

På röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och öppettiderna (se ovan). Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation.

– I röstningslokal

Om du befinner dig på annan ort på valdagen kan du rösta i en röstningslokal. Då måste du ha med ditt röstkort.

Tänk på att om du förtidsröstar utanför din församling så behöver du använda blanka valsedlar där du själv skriver namnet på nomineringsgruppen samt namnen på de kandidater som eventuellt vill personrösta på. En förteckning över grupper och kandidater ska finnas på alla röstningsställen. Du kan också söka efter dessa på här på webben.

Kan jag rösta utomlands?

Personer som är folkbokförda i Sverige men vistas utomlands i samband med valet har kunnat brevrösta (se info längre upp på sidan). Brevrösten skulle då skickas till kyrkostyrelsen så att den var framme senast onsdag 13 september. 

Om hur man röstar

Hur går det till att rösta - rent praktiskt?

I vallokalen gör du så här:

 1. Du tar valsedlar (tre olika val, vita, rosa och gula)
 2. Du får valkuvert av en valförrättare
 3. Du går in bakom en ledig skärm.
 4. Du lägger dina utvalda valsedlar - en i varje kuvert
 5. Du legitimerar dig och lämnar kuverten till valförrättaren.

Här finns en kort film som visar hur det går till att rösta i kyrkovalet.

Kan jag rösta digitalt?

Nej. Valkansliet bevakar utvecklingen på området. En viktig invändning mot att genomföra röstning via t ex en mobiltelefon är att det är svårt att garantera valhemligheten.

Om valet och demokratin i kyrkan

Varför ska vi ens ha ett kyrkoval?

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut om kyrkan.

Lag om Svenska kyrkan började gälla den första januari 2000 när kyrkan skildes från staten. I lagen regleras statens förhållande till Svenska kyrkan, som där beskrivs som en demokratiskt uppbyggd evangelisk-luthersk kyrka. Det betyder att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan ska ges möjlighet att påverka hur den egna församlingen ska utföra sin grundläggande uppgift, och hur stiften och den nationella nivån ska stödja församlingarnas arbete.

Kan jag kandidera?

Det är för sent att kandidera till årets kyrkoval, men på Valwebben finns information för den som är intresserad inför kommande kyrkoval.

Varför genomförs kyrkovalet på det här sättet?

Den nuvarande modellen för kyrkovalet har sin utgångspunkt i vallagen och hur de allmänna valen genomförs. Det är en stor fördel för väljarna att de känner igen sig i hur valet går till. Svenska kyrkan följer utvecklingen i vallagen och har justerat sina egna bestämmelser efter den, men även gjort vissa avsteg, som till exempel att rösträtt gäller från 16 års ålder och att det är möjligt att rösta på valfri ort i Sverige.

En annan viktig skillnad är att benämningen politiska partier inte förekommer i kyrkovalet, medlemmarna röstar istället på nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. Den som vill engagera sig i en nomineringsgrupp kan antingen gå med i en befintlig grupp eller starta en ny tillsammans med andra som vill bidra till att forma kyrkans framtid.

Utvecklingen av de kyrkliga valen pågår fortlöpande. Genom olika ändringar inom det befintliga systemet ges väljarna möjlighet till större inflytande. Det är ytterst medlemmarna i Svenska kyrkan som avgör hur kyrkans regelverk utformas, genom att rösta på den nomineringsgrupp som de vill ge sitt förtroende till.

Varför kräver ni inte id-handling eller legitimation när man röstar, det känns inte rättssäkert?

I de allmänna valen gäller att man ska kunna legitimera sig även om man har med sig röstkortet. Men inom kyrkan har man alltså valt att inte gå så långt. Eftersom röstkortet skickas ut till väljarens folkbokföringsadress har det ansetts tillräckligt att man kan visa upp det när man ska rösta. Det är kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, som har beslutat de bestämmelser som gäller idag.

Efter varje kyrkoval görs en utvärdering av valarbetet. Då ses också gällande bestämmelser över. I samband med årets kyrkoval har det väckts en del frågor kring säkerheten med nuvarande ordning, främst i media. Det kan finnas skäl att ta med frågan om legitimationskrav i den översyn som kommer att göras efter detta kyrkoval.

Vad kostar kyrkovalet?

Kyrkovalet kostar cirka fem kronor per medlem och år. Demokrati och medlemsinflytande är viktigt i Svenska kyrkan. Därför genomförs valet noggrant och omsorgsfullt och är omgärdat av ett omfattande regelverk. Det är en stor operation när många medlemmar ska beredas möjlighet att säga sitt och kyrkovalet genomförs i stort sett på samma sätt som riksdagsvalet, som är en väl beprövad modell.

Mer information

Var finns mer information?

Här på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du ytterligare information.

Vem kan svara på frågor om kyrkovalet?

Svenska kyrkans Valservice öppnar inför valet och nås på kyrkoval@svenskakyrkan.se eller via tel 018-16 96 00.

Vänd dig med dina frågor till ditt stift:

 • Uppsala stift, tel 018-68 07 00
 • Linköpings stift, tel 013-24 26 00
 • Skara stift, tel 0511-262 00
 • Strängnäs stift, tel 0152-234 00
 • Västerås stift, tel 021-17 85 00
 • Växjö stift, tel 0470-77 38 00
 • Lunds stift, tel 046-15 55 00
 • Göteborgs stift, 031-771 30 00
 • Karlstads stift, tel 054-17 24 00
 • Härnösands stift, tel 0611-254 00
 • Luleå stift, tel 0920-26 47 00
 • Visby stift, tel 0498-40 49 00
 • Stockholms stift, tel 08-508 940 00

Här hittar du länkar till alla stift. Du kan också vända dig till din församling eller skicka e-post alternativt ringa tel 018-16 95 00.