Tillsyns- och uppdragsutskottet 2020

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2020:1
Några offentlighetsfrågor

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 avsnitt 1, Några offentlighetsfrågor, i vilken lämnas förslag till nya och ändrade kyrkoordningsbestämmelser i syfte att stärka skyddet för uppgifter inom Svenska kyrkans internationella verksamhet för diakoni och mission, samt för uppgifter om Svenska kyrkans ekumeniska och interreligiösa förbindelser. Vidare förslag om att skyddet för valhemligheten i kyrkoval ska förstärkas genom att det bland annat ska bli obligatoriskt för valförrättare och röstmottagare att skriva under en tystnadspliktsförbindelse.
I betänkandet behandlas även motion 2020:26 med förslag att avslå de av kyrkostyrelsen föreslagna förändringarna i 54 kap. 8, 8 a och 8 b §§.
Utskottet förslår att kyrkomötet ska besluta att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen.
Till betänkandet finns en reservation, ett särskilt yttrande och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar 
att avslå motion 2020:26
att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2020:2
Verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
ansvarsnämnd för biskopar

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas verksamhetsberättelsen för 2019 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Ansvarsnämnden har överlämnat verksamhetsberättelsen till kyrkomötet. Utskottet föreslår att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar till handlingarna.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2020:3
Verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
överklagandenämnd

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas Svenska kyrkans överklagandenämnds verksamhetsberättelse för 2019. Tillsyns- och uppdragsutskottet föreslår att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar att
att lägga verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
överklagandenämnd till handlingarna.