Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillsyns- och uppdragsutskottet 2019

Här publiceras besluten.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:1
Kyrkoordningens bestämmelser om tillhörighet

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2019:6, Kyrkoordningens bestämmelser om tillhörighet, i vilken lämnas förslag till kyrkoordningsändringar med innebörd att samma förutsättningar ska gälla för alla som vill tillhöra Svenska kyrkan, oavsett medborgarskap.

Tillsyns- och uppdragsutskottet välkomnar de föreslagna ändringarna. Utskottet vill också framhålla att det finns anledning att bevaka om omfattningen av kyrkliga handlingar gällande tillhöriga men utlandsbosatta personer framgent ökar samt hur detta påverkar församlingarnas ekonomi.

Utskottet föreslår att kyrkomötet ska besluta att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Kyrkomötet beslutar
att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:2
Tillsyn av samfälligheterna för särskilda uppgifter

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2019:4 avsnitt 2, Tillsyn av samfälligheterna för särskilda uppgifter, i vilken lämnas förslag till kyrkoordningsändringar av innebörd att kyrkoordningens bestäm-melser om tillsyn ska gälla även för de båda samfälligheterna för särskilda uppgifter, Samfälligheten Gotlands kyrkor och Göteborgs begravningssamfällighet, samt att bestämmelserna om riktlinjer för begravningsverksamheten även ska gälla för Göteborgs begravningssamfällighet.

Utskottet instämmer i sak med kyrkostyrelsens förslag men föreslår vissa justeringar föranledda av Kyrkorättsnämndens yttrande.

Kyrkomötet beslutar
att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:3
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning


I detta betänkande behandlar Tillsyns- och uppdragsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning samt motion 2019:28 med förslaget att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag på hur det i kyrkoordningen kan anges att församlingen ska ha en plan för sin undervisning, samt att ge kyrkostyrelsen tillkänna vikten av att församlingarnas behov av teologiskt välutbildade lärare tillgodoses.

Utskottet föreslår att kyrkomötet beslutar att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Tillsyns- och uppdragsutskottet anfört beträffande undervisning. Motionen föreslås avslås i sin helhet.

Kyrkomötet beslutar
1. att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Tillsyns- och uppdragsutskottet anfört beträffande undervisning,
2. att avslå motion 2019:28, punkt 1,
3. att avslå motion 2019:28, punkt 2.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:4
Katekeser 

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas tre motioner. I motion 2019:18 föreslås det att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att ta fram en katekes som särskilt uppmärksammar erfarenheterna i skärningspunkten mellan kristen tro och samisk kultur. I motion 2019:19 föreslås det att kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny vuxenkatekes för Svenska kyrkan och i motion 2019:35 föreslås det dels att kyrkostyrelsen får i uppdrag att i samverkan med biskopsmötet verka för att bruket av Lilla katekesen för alla åldrar förnyas i Svenska kyrkans församlingar, dels att kyrkostyrelsen får i uppdrag att tillsätta en kateketisk pedagogisk kommitté.

Mot bakgrund bland annat av att det finns och ges ut böcker som handlar om troslära och frågor om kristen tro i bred bemärkelse samt att kyrkostyrelsen har avsatt medel för ett projekt om samisk andlighet och kyrkliga traditioner, initierat av Samiska rådet i Svenska kyrkan, föreslår utskottet att motionerna avslås.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:18,
2. att avslå motion 2019:19,
3. att avslå motion 2019:35, punkt 1,
4. att avslå motion 2019:35, punkt 2.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:5
Utbildningsmaterial om Svenska kyrkans
bekännelseskrifter

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:24 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att tillskapa ett utbildningsmaterial om Svenska kyrkans bekännelseskrifter för förtroendevalda i kyrkans olika instanser.

Enligt Tillsyns- och uppdragsutskottets bedömning finns det redan material om Svenska kyrkans bekännelseskrifter som går att använda för det ändamål som motionärerna efterfrågar. Utskottet föreslår därför att motion 2019:24 ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:24.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:6
Forskning om kristologin bland Svenska kyrkans
präster

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:39 med förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett forskningsuppdrag om hur Svenska kyrkans präster idag ser på de kristologiska frågorna.
Med hänvisning bland annat till ett nyligen genomfört forskningsprojekt om hur präster i Svenska kyrkan förhåller sig till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära samt biskopens och domkapitlets tillsyn över präster föreslår utskottet att motionen avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:39.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:7
Verksamhetsberättelse 2018 för Svenska kyrkans
ansvarsnämnd för biskopar

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas verksamhetsberättelsen för 2018 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Ansvarsnämnden har överlämnat verksamhetsberättelsen till kyrkomötet. Utskottet föreslår att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen 2018 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar till handlingarna.

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2019:8
Verksamhetsberättelse 2018 för Svenska kyrkans
överklagandenämnd

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas Svenska kyrkans överklagandenämnds verksamhetsberättelse för 2018. Tillsyns- och uppdragsutskottet föreslår att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar
att lägga Svenska kyrkans överklagandenämnds verksamhetsberättelse 2018 till handlingarna.