Samhälls- och kulturutskottet 2022

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2022:1
Undervisning, bibel och skola

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motionerna 2022:11 och 2022:21. Bakgrunden till de båda motionerna är ungas minskade kännedom om kristen tro och kyrka och en önskan om att på olika sätt rikta kommunikation till barn och unga. I motion 2022:11 föreslås utskick av pocketbiblar till varje årskull som fyller 18 år och i motion 2022:21 föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att initiera en återkommande informationskampanj på eller i nära anslutning till skolor.

Utskottet delar motionärernas uppfattning om vikten av att sprida evangelium och information om kyrkans verksamhet till barn och unga. Utskottets mening är emellertid att frågan om undervisning och att tillgängliggöra den verksamhet som Svenska kyrkan gör för barn och unga ligger inom ramen för den grundläggande uppgiften hos församlingarna. Det pågående arbetet inom programmet Lärande och undervisning, det digitala nationella stödet och det undervisningsmaterial som är framtaget i samverkan med Svenska bibelsällskapet svarar väl mot motionärernas syfte. Utskottet föreslår att båda motionerna avslås. Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:11, punkt 1,
2. avslå motion 2022:11, punkt 2,
3. avslå motion 2022:21.

 

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2022:2
Varumärke och kampanj

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motionerna 2022:20 och 2022:35. Bakgrunden till de båda motionerna är behovet av att öka informationen om Svenska kyrkans verksamhet och kännedom om kristen tro och liv. I motion 2022:20 föreslår motionären att kyrkomötet ger kyrkostyrelsen i uppdrag att genomföra ett projekt som utvecklar Svenska kyrkans profil som familjekyrka.
Utskottet delar motionärens uppfattning om vikten av att synliggöra församlingarnas verksamhet, men konstaterar att Svenska kyrkans profil i varumärket utformas lokalt genom arbetet med församlingsinstruktionerna. Utskottet föreslår därför att motion 2022:20 avslås.

I motion 2022:35 föreslår motionärerna ett initiativ till nationella missionskampanjer om kristen tro inför storhelgerna. De ska visa vad kristen tro är och utgöra en inbjudan och kallelse till tro och bekännelse. Utgångspunkten är varför helgen firas utifrån vår kristna tradition. Utskottet delar motionärernas uppfattning om vikten av att sprida evangelium och stärka det missionella förhållningssättet i Svenska kyrkan. Vidare lyfter utskottet betydelsen av att på ett hållbart sätt samordna de kommunikationsinsatser som är planerade samt att den nationella nivåns uppdrag är att komplettera det kommunikationsarbete som redan sker i församlingarna. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska bifalla motion 2022:35. Till betänkandet finns två reservationer.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:20,
2. bifalla motion 2022:35. 

 

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2022:3
Svenska kyrkans medlemstapp

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:57, Svenska kyrkans medlemstapp. Motionen föreslår att kyrkostyrelsen utser en kriskommitté med uppgiften att analysera orsakerna bakom minskande medlemstal och fallande dopfrekvens.

Utskottet delar motionärens uppfattning om vikten av att analysera människors
relation till Svenska kyrkan och drivkrafter i medlemskapet. Utskottets mening är
emellertid att det arbete som pågår är tillräckligt och att det åvilar församlingarna att, ur ett lokalt perspektiv och med stöd av det material som nationell nivå tar fram, söka kunskap om varför människor väljer att lämna Svenska kyrkan och avstå dop. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:57, punkt 1,
2. avslå motion 2022:57, punkt 2,
3. avslå motion 2022:57, punkt 3,
4. avslå motion 2022:57, punkt 4.

 

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2022:4
Det sociala engagemanget och arbetet med
exitprocesser

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:41, som föreslår att kyrkostyrelsen ska ta fram en kunskapsöversikt över arbetet med att motverka radikalisering och gängbildning samt utreda vilken roll Svenska kyrkan kan och bör ha i fråga om gäng och exitprocesser.

Utskottet anser att detta är ett lokalt ansvar som bygger på samverkan mellan
församlingar, lokala myndigheter och civilsamhället. Metoder och fördjupad kunskapfinns tillgängligt hos myndigheter och nätverk. Därför föreslår utskottet att kyrkomötet ska avslå motionen. Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:41, punkt 1,
2. avslå motion 2022:41, punkt 2. 

 

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2022:5
Finansiering av Vadstena pilgrimscentrum

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:44 i vilken föreslås att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda förutsättningar för att Vadstena pilgrimscentrum finansieras av nationell nivå. Utskottet delar motionärens bedömning att pilgrimsvandring ger många möjlighet att komma i kontakt med kristen tro. Utskottet anser att frågan om nationell finansiering måste ses i ett större sammanhang eftersom pilgrimsverksamhet pågår i hela landet. Utskottet föreslår därför att motionen ska avslås.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:44.

 

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2022:6
Genomlysning av dödshjälpsfrågan

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:69 som föreslår att kyrkostyrelsen snarast ska avsätta resurser för en grundlig teologisk och etisk genomlysning av frågan om dödshjälp i Sverige.

Utskottet delar motionärens uppfattning om frågans allvar och konstaterar att det arbete som genomförts på kyrkokansliet och som pågår inom ramen för biskopsmötet väl svarar mot motionens intention.

Utskottet lyfter vikten av att kommunicera om arbetet med biskopsbrevet med
stift och församlingar, men också dela biskopsbrevets insikter och reflektion med en bredare allmänhet.

Utskottet föreslår mot bakgrund av detta att motionen ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Kyrkomötet beslutar att
motion 2022:69 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.