Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samhälls- och kulturutskottet 2019

Här publiceras besluten.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2019:1
Undervisning i utsatta områden

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:13 som föreslår till kyrkostyrelsen att initiera ett projekt med mål att initiera och utöka den kristna undervisningen i utsatta områden. Utskottet anser att det är viktigt att samtal om mission sker på alla nivåer inom Svenska kyrkan. I församlingens grundläggande uppgift ingår missionen som en central del och församlingen har ansvaret för alla som vistas där.
Därför föreslår utskottet att motionen ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:13.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2019:2
Profetisk diakoni

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:25 som vill uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett kunskapsunderlag om den profetiska diakonin på lokal och regional nivå. Utskottet menar att tillräcklig kunskap redan finns och föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:25.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2019:3
Digitalt lärande

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas tre motioner, 2019:26, 2019:30 och 2019:41, som handlar om digitalt lärande. Utskottet anser att motionärerna tar upp angelägna frågor i sina motioner men konstaterar samtidigt att mycket av detta redan ingår i programmet för lärande och undervisning. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet avslår motionerna.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:26,
2. att avslå motion 2019:30,
3. att avslå motion 2019:41, punkt 1,
4. att avslå motion 2019:41, punkt 2.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2019:4
Lärande miljöer

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:27. Motionären vill att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att inom pågående programmet för lärande och undervisning undersöka hur arbetet med kontaktytor eller lärande miljöer kan vidareutvecklas. Utskottet delar motionärens tankar om att församlingarnas mötesplatser och lärmiljöer är viktiga men vill inte lägga till uppdrag till ett pågående arbete. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motion 2019:27.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:27, punkt 1,
2. att avslå motion 2019:27, punkt 2.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2019:5
Tro och vetenskap

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:29 som vill uppdra till kyrkostyrelsen att särskilt beakta relationen tro och vetenskap i satsningen på undervisning och lärande. Utskottet konstaterar att uppfattningen om att det finns en motsättning mellan tro och vetenskap är en av de vanligaste fördomarna om kristen tro och att det är en viktig och aktuell fråga. Utskottet konstaterar vidare att arbetet med tro och vetenskap redan pågår inom ramen för programmet för lärande och undervisning. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att motionen ska anses besvarad.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2019:29 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2019:6
Utbildning för journalister

Sammanfattning

Detta betänkande behandlar motion 2019:32 som vill uppdra till kyrkostyrelsen att utreda formerna för en grundkurs i kristen tro för journalister. Utskottet håller med motionärerna om att detta är en viktig fråga och ett uppdrag för nationell nivå. Kunskapen om den kristna tron hos journalister är ofta låg och att erbjuda utbildning i kristen tro för denna grupp är både en strategisk och en offensiv satsning. Utskottet konstaterar även att utbildningar för journalister redan finns med i programbeskrivningen för programmet lärande och undervisning och föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2019:32 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2019:7
Lektionarium

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas motion 2019:37 där det föreslås att det ska tas fram ett lektionarium för Svenska kyrkan. Utskottet konstaterar att det efterfrågade lektionariet redan finns på Svenska kyrkans webbplats och föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2019:37 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

SAMHÄLLS- OCH KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2019:8
TEMATISKT KYRKOMÖTE 2019 – UNDERVISNING

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlar Samhälls- och kulturutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning. Utskottet har samtalat utifrån frågeställningar om hur kyrkan kan stärka sin samhällsanalys, bättre använda digitaliseringen för undervisning, ta tillvara de kontaktytor som idag redan finns samt hur nya arenor kan utvecklas. Utskottet anser bland annat att vi borde se över hur kyrkans gemensamma kunskap används och hur man omsätter denna kunskap till handling, att Svenska kyrkans olika nivåer inte fullt ut har tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter. Utskottet uppmanar också alla inom kyrkan att ta tillvara på alla vardagliga samtal och låt dem bli ett tillfälle för undervisning.

Kyrkomötet beslutar 
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Samhälls- och kulturutskottet anfört beträffande undervisning.