Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samhälls- och kulturutskottet 2018

Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:1
Bok om kristen tro till svenska hushåll

Sammanfattning

Detta betänkande behandlar motion 2018:2, där kyrkostyrelsen föreslås få i uppdrag att ge ut en bok om kristen tro att dela ut till svenska hushåll. Utskottet konstaterar att Lilla boken om kristen tro, som kom ut 1992, var en lyckad satsning men att mycket har hänt sedan dess och samhället ser annorlunda ut på många sätt. Samhället präglas mer av mångfald i form av kultur, språk och religion och sättet att både distribuera och ta till sig information har förändrats. Utskottet menar att det arbete som idag pågår inom Programmet för lärande och undervisning svarar på det motionären vill uppnå. Utskottet föreslår därför att motionen avslås. 
Till betänkandet finns två reservationer.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:2

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:2
Konfessionella friskolor

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:3 som handlar om att utreda och utveckla stödet till de församlingar som redan driver konfessionella friskolor eller tänker starta. 
Utskottet anser att Svenska kyrkans uppgift är att fokusera på barn- och ungdomsverksamhet och insatser i civilsamhället och föreslår därför att kyrkomötet ska avslå motionen i sin helhet.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar

att avslå motion 2018:03, punkt 1.
att avslå motion 2018:03, punkt 2.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:3
Insatser mot arbetslöshet

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:5 som handlar om hur Svenska kyrkan kan beskriva de insatser som görs riktat mot arbetslöshet samt hur det statistiskt går att följa denna verksamhet i utvecklingssyfte. Utskottet konstaterar att det inom Svenska kyrkan redan finns ett arbete riktat mot människor i arbetslöshet och möjlighet att samla in statistik. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen i sin helhet.
Till betänkandet finns en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:5, punkt 1.
att avslå motion 2018:5, punkt 2.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:4
Svenska språkets ställning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:14, där motionärerna föreslår att det ska utredas hur svenska språkets ställning i Svenska kyrkan ska kunna stärkas och
tydliggöras. Utskottet anser att det svenska språket redan har en stark ställning inom Svenska kyrkan och föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Till betänkandet finns ett särskilt yttrande. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:14.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:5
Krisberedskap inom Svenska kyrkan

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:20 om Svenska kyrkans beredskap vid
krissituationer. Utskottet konstaterar att Svenska kyrkans krisberedskap är väl
fungerande och påminner om att den nationella nivåns ansvar omfattar att främja och stödja stiftens beredskapsorganisation men inte att styra vad som ska tas upp vid biskopens visitationer i församlingar. Utskottet konstaterar också att Svenska kyrkans krisberedskap inte är inriktad mot specifika händelser utan målet är att bygga förmåga och organisation som förmår hantera alla slags kriser. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:20, punkt 1.
att avslå motion 2018:20, punkt 2.
att avslå motion 2018:20, punkt 3.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:6
Kommunikationsstrategi

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:29 om att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta en kommunikationsstrategi kring vad Svenska kyrkan gör och står för.
Utskottet delar motionärernas tankar om att Svenska kyrkans minskade medlemsantal måste tas på stort allvar och att frågan behöver finnas med i lokala församlings- och kommunikationsstrategier som kan stödjas och kompletteras av stift och den nationella nivån. Utskottet menar att mycket av det motionärerna efterfrågar finns med i det uppdrag som kyrkomötet redan gett kyrkostyrelsen vid 2017 års kyrkomöte, om att initiera ett brett arbete med att utveckla en medlemsutvecklingsstrategi.Utskottet föreslår därför kyrkomötet att anse motionen besvarad.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2018:29 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:7
Fosterdiagnostik, människovärde och etiskt råd

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas två motioner 2018:43 och 2018:63 som handlar om människovärde i relation till bland annat funktionsnedsättningar, fosterdiagnostik och selektiva aborter. Motionerna belyser en rad etiska frågor och med hänvisning till bland annat Läronämndens yttrande 2018:15y föreslår utskottet att kyrkomötet avslår motionerna.
Till betänkandet finns två reservationer och en särskild mening.


Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:43.
att avslå motion 2018:63, punkt 1.
att avslå motion 2018:63, punkt 2.
att avslå motion 2018:63, punkt 3

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:8
Digital karta över kyrkogårdar

Sammanfattning 

Betänkandet behandlar motion 2018:57, där föreslås att kyrkostyrelsen ska utreda möjligheten att skapa en app där landets alla kyrkogårdar finns tillgängliga på kartor med alla gravar utmärkta. Utskottet ser en stor nytta med en sådan gemensam lösning men konstaterar att det inte är kyrkoavgiften som ska finansiera framtagandet av en sådan produkt. Därför föreslår utskottet att kyrkomötet ska avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:57.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:9
Värna och uppmuntra vigsel

Sammanfattning

Detta betänkande behandlar motion 2018:60, Värna och uppmuntra vigsel i Svenska kyrkan som vill uppdra till kyrkostyrelsen att uppmuntra till kyrkliga vigslar och se över möjligheterna till att öka information om äktenskapets betydelse samt till förberedande samtal med präst vid drop in-vigsel. Utskottet delar motionärens åsikt om att det är angeläget att genomföra åtgärder för att uppmuntra till kyrklig vigsel och förmedla en mer rättvis bild av vad det innebär men anser att det är en pastoral angelägenhet och att ansvaret ligger hos församlingen.
Utskottet anser också att information om äktenskapets betydelse och vigselsamtalet är en pastoral angelägenhet som ingår i det ansvaret och föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen i sin helhet.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:60, punkt 1.
att avslå motion 2018:60, punkt 2

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:10
Flygplatskyrkans framtid

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:67 som vill uppdra till kyrkostyrelsen att genomlysa skilda organisatoriska och ekonomiska möjligheter i syfte att säkerställa Svenska kyrkans fortsatta verksamhet på Sveriges största flygplatser. Utskottet delar motionärernas oro över flygplatskyrkornas framtid och anser att de stora flygplatserna och den kyrkliga verksamheten där har en särställning jämfört med annan verksamhet som kan innefattas inom vistelsebegreppet då de har resenärer från hela Sverige och inte bara från ett stift. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att bifalla motionen.

Kyrkomötet beslutar
att bifalla motion 2018:67. (Att uppdra till kyrkostyrelsen att genomlysa skilda organisatoriska och ekonomiska möjligheter i syfte att säkerställa Svenska kyrkans fortsatta verksamhet på Sveriges största flygplatser.)

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:11
Rutiner vid näthat

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:68 om rutiner vid hot och näthat.
Utskottet delar motionärens oro och menar att frågan om hot mot kyrkans
företrädare är en viktig fråga som ska tas på allvar. Utskottet konstaterar att det främst är församlingens ansvar att ta fram rutiner och stöd när företrädare utsatts för hot och näthat och att det idag finns tydliga regler och stöd för hur en församling ska agera när en anställd känner sig hotad men att det är oklart vilka rutiner det finns i församlingarna gällande förtroendevalda och ideella medarbetare. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motionen men med anledning av motionen uppdra till kyrkostyrelsen att kartlägga hur Svenska kyrkan på samtliga nivåer arbetar med rutiner och stöd för förtroendevalda och ideella företrädare som utsatts för hot och näthat. Utskottet ser gärna att en sådan kartläggning genomförs tillsammans med stiften.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:68.
att med anledning av motion 2018:68 uppdra till kyrkostyrelsen att kartlägga hur församlingar arbetar med rutiner och stöd för förtroendevalda och ideella företrädare som utsatts för hot.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:12
Databas med enkel sökfunktion

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:75 där det föreslås att det ska initieras en sökfunktion på Svenska kyrkans webbplats där det ska vara möjligt att få fram uppgifter om stift, kontrakt, pastorat och församlingar. Utskottet konstaterar att den efterfrågade funktionen redan finns och föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2018:75 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:13
Pilgrim i Sverige

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2018:80, där det föreslås att Pilgrim i Sverige ska
beviljas en miljon kronor för att göra pilgrimsleder och pilgrimscentra i Sverige
digitalt sökbara, och för att sprida information om digitaliseringen samt verka för att Sverige blir ett pilgrimsmål. Utskottet anser att pilgrimsverksamheten är viktig, att pilgrimsvandringar kan vara en väg in i tron men ansvaret finns lokalt och regionalt. Med anledning av detta föreslår utskottet att motionen ska avslås.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:80.

Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:14
Svenska kyrkans arbete för att förhindra suicid

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:81 som handlar om och på vilket sätt
Svenska kyrkan kan arbeta för att förhindra suicid. Utifrån pågående arbete föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motionen men med anledning av motionen uppdra till kyrkostyrelsen att göra en uppföljning av rapporten Svenska kyrkans arbete med suicidprevention i Sverige, 2008 samt att det i den även ska ingå en belysning av den ökade psykiska ohälsan.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:81.
att med anledning av motion 2018:81 uppdra till kyrkostyrelsen att göra en uppföljning av rapporten Svenska kyrkans arbete med suicidprevention i Sverige, 2008 samt att i uppföljningen även belysa den ökade psykiska ohälsan