Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organisationsutskottet 2018

Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.

Organisationsutskottets betänkande 2018:1
Ändringar i kyrkoordningen m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse Ändringar i kyrkoordningen m.m., KsSkr 2018:4, avsnitt 2, Ersättning till ordförande i kyrkostyrelsens råd m.m., samt avsnitt 3, Övriga ändringar och rättelser. I den del av skrivelsen som behandlar avsnitt 2 föreslås vissa ändringar i ersättningsstadgan (SvKB 2012:17) genom att en ny bestämmelse införs och två befintliga bestämmelser ändras. Det föreslås bl.a. att Arvodesnämnden på begäran av kyrkostyrelsen får besluta om fast årligt arvode till ordförande i kyrkostyrelsens råd, samt en rättelse om att årligt fast arvode ska utgå till ersättare i kyrkostyrelsens arbetsutskott och till vice ordförandena i Svenska kyrkans Överklagandenämnd och Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Vidare föreslås i skrivelsens avsnitt 3 vissa redaktionella ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om dop, församlingstillhörighet, indirekta val och personuppgiftshantering samt Svenska kyrkans relationer till andra kyrkor och samfund. Med beaktande av Kyrkorättsnämndens yttrande i
Kn 2018:1y föreslår utskottet en ändring i Arbetsordningen för kyrkomötet.

Kyrkomötet beslutar
att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1.
att anta utskottets förslag till ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet
(SvKB 1999:3) enligt bilaga 2.
att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i Ersättningsstadga (SvKB 2012:17).

Organisationsutskottets betänkande 2018:2
Tema för kyrkomötet 2019

Sammanfattning

I betänkandet behandlas presidiets skrivelse 2018:1 Tematiskt kyrkomöte 2019. I
skrivelsen föreslår presidiet att temat för 2019 års tematiska kyrkomötes-sammanträde ska vara undervisning. Utskottet anser att förslaget är väl avvägt och föreslår att presidiets förslag till beslut ska bifallas.

Kyrkomötet beslutar
att bifalla presidiets förslag att temat för det tematiska kyrkomötes-sammanträdet 2019 ska vara undervisning.

Organisationsutskottets betänkande 2018:3
Strukturfrågor

Sammanfattning

I betänkandet behandlas sex motioner varav fem som på olika sätt knyter an till
förändringar som skett av strukturen på lokal nivå, främst avseende den strukturreform som trädde i kraft den 1 januari 2014. I utskottsbehandlingen av motionerna som berör strukturreformen har kyrkostyrelsens arbetsutskott lämnat en redogörelse för utskottet hur arbetet med dessa frågor bereds av kyrkostyrelsen. Organisationsutskottet konstaterar att det mot bakgrund av pågående uppföljningar saknas ett behov av ytterligare utredningsinitiativ och utskottet anser därför att motion 2018:32, 2018:34, 2018:36, 2018:78 och 2018:82 ska avslås.
Med anledning av de viktiga frågor som motionerna aktualiserar vill utskottet
samtidigt betona vikten av att det lokala perspektivet även fortsättningsvis är en viktig del i det fortsatta arbetet. Motion 2018:56 om kyrkvärdar behandlar ett förslag till ändring av regleringen i kyrkoordningen rörande kravet på antalet kyrkvärdar som ledamöter eller ersättare i församlingsråd. Förslaget innebär att minst en av kyrkvärdarna ska vara ledamot eller ersättare i församlingens kyrkoråd eller i församlingsrådet i stället för som nu två. Utskottet finner i likhet med motionären att det finns skäl för en sådan ordning och föreslår att motionen ska bifallas. Utskottet föreslår att ändringarna i kyrkoordningen ska träda i kraft den 1 januari 2019.
Utskottet föreslår också kyrkomötet, med anledning av motion 2018:36 och
2018:78, besluta att uppdra till kyrkomötets presidium att tillse att kyrkomötet får information om de utvärderingsinsatser rörande strukturfrågor som görs av kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:32.
att avslå motion 2018:34.
att avslå motion 2018:36.
att bifalla motion 2018:56 med den ändring som framgår av utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen enligt bilaga 1. (”Minst en av kyrkvärdarna ska vara ledamot eller ersättare i församlingens kyrkoråd eller i församlingsrådet”.)
att avslå motion 2018:78, punkt 1.
att avslå motion 2018:78, punkt 2.
att avslå motion 2018:82.
med anledning av motion 2018:36 och 2018:78 att uppdra till kyrkomötets presidium att tillse att kyrkomötet får information om de utvärderingsinsatser
rörande strukturfrågor som görs av kyrkostyrelsen.

Organisationsutskottets betänkande 2018:4
Församlingens grundläggande uppgift

Sammanfattning

I betänkandet behandlas tre motioner som alla berör frågor om församlingens grundläggande uppgift. Utskottet menar att motionerna bör avslås men föreslår samtidigt kyrkomötet att, med anledning av motion 2018:6 och 2018:54, uppdra till kyrkostyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder så att Svenska kyrkans verksamhetsindelning och redovisningssystem överensstämmer med kyrko-ordningens beskrivning av församlingens grundläggande uppgift som en enda med fyra dimensioner.
Till betänkandet finns ett särskilt yttrande.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:6.
att avslå motion 2018:54.
att avslå motion 2018:62, punkt 1.
att avslå motion 2018:62, punkt 2.
att med anledning av motionerna 2018:6 och 2018:54 uppdra till kyrkostyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder så att Svenska kyrkans verksamhetsindelning och redovisningssystem överensstämmer med kyrkoordningens beskrivning av församlingens grundläggande uppgift som en enda med fyra dimensioner.

Organisationsutskottets betänkande 2018:5
Valfri församlingstillhörighet

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2018:8 i vilken föreslås att kyrkostyrelsen ska ges i uppdrag att utreda hur man kan skapa ökade möjligheter för kyrkotillhöriga att kunna välja att tillhöra en annan församling eller ett annat pastorat än den församling eller det pastorat som de är bosatta inom. Utskottet konstaterar att frågan om fri eller friare församlingstillhörighet är komplex och att den har behandlats av kyrkomötet ett flertal gånger. Frågan har även utretts. Utskottet vill särskilt poängtera vikten av att upprätthålla territorialprincipen och de ekonomiska konsekvenser som en fri eller friare församlingstillhörighet kan komma att ha. Vidare noterar utskottet att de förändringar som genomfördes till följd av den s.k. strukturutredningen har lett till ökad valfrihet vad gäller församlingsengagemang. Mot denna bakgrund anser utskottet att kyrkomötet ska avslå motionen.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:8.

Organisationsutskottets betänkande 2018:6
Barnkonsekvensanalys

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2018:13 med förslag om att utreda hur kyrkoordningens regler för barnkonsekvensanalys fungerar och att föreslå förbättringar. Utskottet anser att arbetet med barnkonsekvensanalys är viktigt och konstaterar att såväl den utveckling som pågår avseende uttolkning av bestämmelserna, som den utveckling av praxis som kommer till uttryck genom handboken för barnkonsekvensanalys, är av stor betydelse för det fortsatta arbetet. I och med att denna utveckling pågår föreslår utskottet att motionen ska avslås.
Till betänkandet finns en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:13.

Organisationsutskottets betänkande 2018:7
Svenska Kyrkans Ungas ställning

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2018:19 i vilken föreslås att Svenska Kyrkans Ungages ställning som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation samt att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att utreda vilka förändringar som behöver göras för att synlig- och tydliggöra Svenska Kyrkans Unga som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation. Utskottet konstaterar att Svenska Kyrkans Unga är erkänd som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Vidare anser utskottet att kyrkomötet inte ensidigt kan besluta att ge Svenska Kyrkans Unga ställningen som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation och inser inte vad skillnaden skulle vara jämfört med det erkännande som Svenska Kyrkans Unga har idag. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska anse motionens första punkt besvarad och avslå motionens andra punkt. Utskottet föreslår även att kyrkomötet, med anledning av motionens andra punkt, ger kyrkostyrelsen i uppdrag att i samråd och samverkan med Svenska Kyrkans Unga och stiften ta fram en strategi för att stödja utvecklingen av ungas demokratiska organisering.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2018:19, punkt 1 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.
att avslå motion 2018:19, punkt 2.
att med anledning av motion 2018:19, punkt 2 uppdra till kyrkostyrelsen att i samråd och samverkan med Svenska Kyrkans Unga och stiften ta fram en strategi för att stödja utvecklingen av ungas demokratiska organisering i Svenska kyrkan.

Organisationsutskottets betänkande 2018:8
Ungdomsrepresentanter och konsensusmetoder i kyrkomötet

Sammanfattning

I betänkandet behandlas två motioner. I motion 2018:47 föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta ett förslag till kyrkorättslig reglering, som medger att De Ungas Kyrkomöte får sända två representanter med förslags- och yttranderätt till kyrkomötet. Utskottet menar att barn och unga redan har påverkansmöjligheter genom De Ungas Kyrkomöte och att olika grupper inte ska ges yttrande och förslagsrätt i kyrkomötet. I motion 2018:92 föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkomötets presidium att utreda hur kyrkomötet skulle kunna nyttja konsensusmetoder i samband med beslutsfattande. Utskottet menar att kyrkomötet nyligen beslutat om delvis nya arbetsformer genom möjligheten att genomföra tematiska kyrkomötessammanträden och att det praktiska beredningsarbetet i kyrkomötet innehåller delar som påminner om de i motionen föreslagna konsensusmetoderna. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionerna.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:47.
att avslå motion 2018:92

Organisationsutskottets betänkande 2018:9
Valsedelsdistribution och rösträtt vid direkta val.

Sammanfattning

I betänkandet behandlas två motioner som berör de direkta valen, dels motion 2018:7 med förslag om en förändrad distribution av valsedlar, dels motion 2018:89 med förslag om en inskränkning i rösträtten för personer som kort tid före ett kyrkoval blivit tillhöriga. Utskottet föreslår att båda motionerna ska avslås. Avseende motion 2018:7 menar utskottet att kostnaderna med en förändrad valsedelsdistribution inte är motiverad och att det inte heller är lämpligt att överflytta ansvaret till stiften på grund av stiftens olika förutsättningar. Avseende motion 2018:89 menar utskottet att det inte finns tillräckligt stöd för att överväga en inskränkning i rösträtten av de i motionen angivna skälen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:7.
att avslå motion 2018:89, punkt 1.
att avslå motion 2018:89, punkt 2.

Organisationsutskottets betänkande 2018:10
Förbud mot främlingsfientliga nomineringsgrupper m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2018:18 i vilken föreslås att kyrkostyrelsen får i
uppdrag att återkomma till kyrkomötet med ändring i kyrkoordningen så att främlingsfientliga och rasistiska grupper hindras från deltagande i Svenska kyrkans arbete och förbjuds att bilda nomineringsgrupper inför kyrkovalet. Utskottet tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism och andra kränkningar av alla människors värde och värdighet. Svenska kyrkans beslutsorgan har ett kollektivt ansvar för att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära följs. Utskottet finner att kampen mot rasism och andra sådana kränkningar bör föras genom öppen och fri debatt snarare än genom förbud i kyrkoordningen. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:18.

Organisationsutskottets betänkande 2018:11
Rösträtt för präster och diakoner i EFS vid biskopsval

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2018:64 i vilken föreslås att kyrkostyrelsen ges i
uppdrag att initiera de ändringar i styrdokument som behöver göras för att präster och diakoner i aktiv tjänst inom EFS ska få rösträtt vid val av biskop i Svenska kyrkan. Enligt utskottets mening är den avgränsning som idag finns vad avser rösträtt för präster och diakoner i biskopsval väl avvägd. Vidare noterar utskottet att en översyn av processen kring nominering och val av biskopar planeras remitteras hösten 2018. Utskottet anser att resultatet av detta arbete ska inväntas. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:64.

Organisationsutskottets betänkande 2018:12
Begravningsverksamhet

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas två motioner. I motion 2018:30 föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att dels utvärdera hur Svenska kyrkan sedan år 2000
hanterat sitt myndighetsansvar för begravningsverksamheten, dels utreda konsekvenserna av en överföring av huvudmannaskapet för begravnings-verksamheten från Svenska kyrkan till kommunerna. Utskottet finner att det saknas skäl att ompröva kyrkomötets tidigare ställningstaganden i frågan om huvudmannaskapet för begravningsverksamheten.
Det saknas därför också behov av att tillsätta en utredning av det slag som motionären efterfrågar. I motion 2018:46 föreslås att kyrkomötet ska uppdra
till kyrkostyrelsen att besluta om former för att utarbeta riktlinjer inom begravningsverksamheten för transport av urnor och andra avgifter som styrs av externa aktörer. Utskottet menar att det inte har framkommit några uppgifter som talar för att det problem som beskrivs i motionen är omfattande och att det stöd som efterfrågas kan erbjudas på andra sätt än som föreslås i motionen. Utskottet föreslår att motionerna ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:30.
att avslå motion 2018:46.

Organisationsutskottets betänkande 2018:13
Verksamhetsberättelse 2017 för Svenska kyrkans  valprövningsnämnd

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas verksamhetsberättelse 2017 för Svenska kyrkans
valprövningsnämnd. Utskottet föreslår att kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen 2017 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.

Kyrkomötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelse 2017 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.