Kyrkolivsutskottet 2022

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:1
Familjeträffar och intressebaserade forum

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:9, där motionärerna föreslår att kyrkostyrelsen ska ta fram strategier till stöd för församlingar och stift att arrangera familjeträffar samt arrangemang för olika intressegrupper. Utskottet menar att de här verksamheterna och arrangemangen redan förekommer i många av Svenska kyrkans församlingar. Utskottet anser inte att det är kyrkostyrelsens uppgift att ta fram strategier för
den sortens församlingsverksamhet. Utskottet föreslår därför att motionen ska avslås i sin helhet.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:9, punkt 1,
2. avslå motion 2022:9, punkt 2. 

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:2
Volontära krafter i församlingen

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:16, där motionärerna föreslår en kommunikationsplan till stöd för präster och församlingsledare i syfte att informera om möjligheterna för volontärers engagemang i församlingen samt en rikstäckande utbildning för volontärer.

Utskottet menar att motionen är viktig men att det redan finns sammanhang där
stöd och utbildning ges, till exempel Volontärbyrån och på Ideellt forum. Utskottet föreslår därför att motionen ska avslås i sin helhet.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:16, punkt 1,
2. avslå motion 2022:16, punkt 2. 

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:3
Årlig kristen konferens

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:17 som föreslår att en årligen återkommande nationell konferens ska äga rum i samtliga stift på pingstdagen, arrangerad åtminstone tillsammans med inomkyrkliga lutherska rörelser. Utskottet anser att motionen både är inspirerande och angelägen, men att det inte är möjligt att genomföra arrangemang av den här omfattningen varje år. Utskottet föreslår därför att motionen ska avslås.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:17.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:4
Omvändelseterapi

Sammanfattning

I det här betänkandet behandlas motionerna 2022:28 och 2022:58, som handlar om att Svenska kyrkan ska uttala ett avståndstagande mot alla former av verksamhet som syftar till att ”bota”, bedriva ”omvändelseterapi” eller ”omprogrammera” sexuell läggning och/eller könsidentitet. Utskottet anser att det är viktigt att Svenska kyrkan gör ett uttalande som tydligt klargör Svenska kyrkans position. Utskottet föreslår att kyrkomötet ska bifalla motion 2022:28 och 2022:58 i sin helhet.
Till beslutet finns två reservationer och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. bifalla motion 2022:28,
2. bifalla motion 2022:58, punkt 1,
3. avslå motion 2022:58, punkt 2,
4. avslå motion 2022:58, punkt 3.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:5
Råd och institut för lärande och undervisning

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2022:31 med förslag om att tillsätta ett råd och ett institut för lärande och undervisning. Utskottet bejakar motionärernas intention att säkra att frågor som rör lärande och undervisning fortsatt ges en viktig plats i Svenska kyrkan och att den satsning som gjorts i programmet Lärande och undervisning inte kommer av sig när programmet avslutas. Kyrkomötet är inte rätt instans för att tillsätta råd som är underställda kyrkostyrelsen, men utskottet anser att det är angeläget att frågor kring lärande och undervisning fortsätter få uppmärksamhet och fördjupas på den nationella nivån och vill därför föreslå kyrkostyrelsen att tillsätta ett råd för lärande och undervisning.

Utskottet vill inte förekomma den utvärdering av programmet som genomförs
2023 genom att inrätta ett institut för lärande och undervisning och vill utifrån det ansträngda ekonomiska läget för kyrkostyrelsen inte prioritera en sådan satsning.
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motion 2022:31, men att med anledning av motionen föreslå kyrkostyrelsen att tillsätta ett råd för lärande och undervisning.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:31, punkt 1,
2. avslå motion 2022:31, punkt 2,
3. avslå motion 2022:31, punkt 3,
4. avslå motion 2022:31, punkt 4,
5. med anledning av motion 2022:31 föreslå kyrkostyrelsen att tillsätta ett råd för lärande och undervisning.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:6
Församlingsutveckling och engagemang

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motionerna 2022:37 och 2022:51. Motionerna rör delvis olika frågor, men förenas av ett fokus på angelägna perspektiv som rör engagemang, församlingstillväxt, mission och evangelisation.

När det gäller motion 2022:37 anser utskottet att motionen är viktig och föreslår bifall på motionens punkt 1, som handlar om att församlingsbygge ska bli en del på de kyrkliga utbildningarna, men avslag på motionens punkt 2 som föreslår ett omstartsprogram. Utskottet bedömer att det motionärerna föreslår under punkt 2 i första hand är en fråga för stift och församlingar.

I motion 2022:51 föreslår motionärerna att kyrkostyrelsen ska ta fram en skrift
som stöd för ökat engagemang och efterföljelse. Utskottet anser att det inte är kyrkostyrelsens uppgift utan en uppgift för stift och församlingar. Utskottet föreslår att motion 2022:51 ska avslås i sin helhet.

Kyrkomötet beslutar att
1. bifalla motion 2022:37, punkt 1,
2. avslå motion 2022:37, punkt 2,
3. avslå motion 2022:51.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:7
Kyrkomusikalisk utbildning

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:47 som föreslår en informationskampanj för att öka kunskapen om arbetet som kyrkomusiker samt motion 2022:52 som föreslår ett ekonomiskt garantistöd till Marie Cederschiöld högskola för att möjliggöra antagning av kyrkomusikerstudenter våren 2023.

Utskottet är bekymrat över de problem som finns med rekrytering till kyrkomusikeryrket. Men utskottet anser inte att det är rätt väg att gå att kyrkostyrelsen initierar en informationskampanj, utan ser stift och församlingar som de informerande och rekryterande miljöerna. Däremot anser utskottet att den nationella nivån har möjlighet att tilldela resurser till Marie Cederschiölds högskola inom ramen för befintlig budget för att förhindra att utbildningen läggs ner, med färre antal framtida kyrkomusiker som följd. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motion 2022:47 och bifalla motion 2022:52. Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:47,
2. bifalla motion 2022:52.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:8
Ursäkten till samerna

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2022:66 som innehåller åtta förslag till hur Svenska kyrkans åtaganden för arbetet i försoningsprocessen med det samiska folket kan förverkligas. Utskottet anser att de förslag motionärerna tar upp är mycket angelägna men noterar att kort efter att motionen lämnades in har den nationella nivån fastställt den aviserade handlingsplanen för att förverkliga åtaganden. Det är utskottets bedömning att det arbete som motionärerna efterfrågar, förutom punkt 3, omfattas av bland annat handlingsplanen.

Utskottet ser behovet av att översätta en rad olika texter till samiska men anser inte att en enhet för översättning inom Svenska kyrkan är rätt väg att gå. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att anse motionen besvarad med vad utskottet anfört på alla punkter utom punkten 3 där utskottet föreslår avslag.

Under överläggningen lades även följande förslag fram av Cecilia Gyllenberg Bergfasth: Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att införa en centralt ansvarig för rådgivning och översättning till de samiska språken.

Kyrkomötet beslutar att
1. motion 2022:66, punkt 1 ska anses besvarad med vad utskottet anfört,
2. motion 2022:66, punkt 2 ska anses besvarad med vad utskottet anfört,
3. avslå motion 2022:66, punkt 3,
4. avslå Cecilia Gyllenberg Bergfasths under överläggningen framlagda förslag.  
5. motion 2022:66, punkt 4 ska anses besvarad med vad utskottet anfört,
6. motion 2022:66, punkt 5 ska anses besvarad med vad utskottet anfört,
7. motion 2022:66, punkt 6 ska anses besvarad med vad utskottet anfört,
8. motion 2022:66, punkt 7 ska anses besvarad med vad utskottet anfört,
9. motion 2022:66, punkt 8 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:9
Själavård

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2022:54 som föreslår att kyrkostyrelsen ska genomföra förbättringar för själavårdare och vidta åtgärder för själavårdens fortsatta existens.

Utskottet noterar att det finns genomförda utredningar och en pågående utredning som på olika sätt syftar till att stärka förutsättningarna för själavårdare att utöva själavård. Därför föreslår utskottet att motionen ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

Kyrkomötet beslutar att
1. motion 2022:54, punkt 1 ska anses besvarad med vad utskottet anfört,
2. motion 2022:54, punkt 2 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2022:10
Jämställdheten i Svenska kyrkan

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2022:64. I motionen föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att utifrån statistiken i kyrkostyrelsens skrivelse Jämställdheten i Svenska kyrkan analysera och utforma en gemensam strategi för en kyrka som är jämställd.

Utskottet anser att jämställdheten i Svenska kyrkan är en fråga som är mycket angelägen och att analys och strategi för en jämställd kyrka är en naturlig och nödvändig fortsättning av den kartläggning som görs i jämställdhetsskrivelsen. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att bifalla motionen.
Till betänkandet finns två reservationer och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
bifalla
motion 2022:64.