Kyrkolivsutskottet 2023

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:1
Studiematerial för konfirmandföräldrar

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2023:1. I motionen föreslås att kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram ett studiematerial för konfirmandföräldrar. Utskottet anser att motionen är viktig men att det redan finns en mångfald av material att tillgå och att det inte är kyrkostyrelsen uppgift att ta fram studiematerial för församlingsverksamheten. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motionen. 
Till betänkandet finns ett särskilt yttrande och en särskild mening

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:1.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:2
Årlig kristen konferens

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas med förenklad motionsbehandling motion 2023:3 om årlig kristen konferens. Utskottet finner att inget tillkommit som förändrar ställningstagandet från 2022 och föreslår därför att motionen avslås. 
Till betänkandet finns en reservation

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:3.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:3
Kristna träffpunkter för unga

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2023:6 som föreslår att kyrkomötet ska uppdra till kyrkomötet att inom samfundet starta kristna träffpunkter för barn och unga. Utskottet anser att det motionären föreslår redan finns i Svenska kyrkan. Utskottet förslår därför kyrkomötet att avslå motionen. 
Till betänkandet finns en reservation. 

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:6.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:4
Fler sociala gemenskaper

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas med förenklad motionsbehandling motion 2023:7 om fler sociala gemenskaper. Utskottet finner att inget tillkommit som förändrar ställningstagandet från 2022 och föreslår därför att motionen avslås.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:7.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:5
Program för nytt kyrkoliv

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2023:9 som föreslår att kyrkostyrelsen får i uppdrag att inrätta ett rikstäckande program för att vitalisera och skapa ett nytt kyrkoliv. Utskottet menar att motionen är angelägen men att ett inrättande av nationellt program inte är rätt väg att gå. Utskottet anser inte att kyrkostyrelsen ska inrätta ett sådant program. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motionen. 
Till betänkandet finns en reservation. 

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:9.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:6
Teologistipendium och pris för diakoniuppsats

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2023:17 som handlar om att inrätta ett stipendium för fördjupning i teologi, samt motion 2023:20 om att utreda inrättandet av pris för examensarbeten inom området diakoni. Utskottet noterar att teologiområdet redan är väl försett med möjligheter till stipendier och annat stöd, samtidigt som ett sådant stipendium skulle bli kostsamt för kyrkostyrelsen. Utskottet anser att diakoniområdet är angeläget och värt att uppmärksammas, men anser inte att ett pris för diakoniuppsats är rätt väg att gå. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet avslår motionerna 2023:17 och 2023:20.
Till betänkandet finns två reservationer och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. bifalla motion 2023:17,
2. avslå motion 2023:20.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:7
Riktat stöd till utbildning i de samiska språken

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2023:21 med förslag på en utredning om att avsätta nationella medel till diakoner och präster för utbildning i samiska språk. Utskottet anser att det motionärerna efterfrågar är viktigt och ser att det redan finns möjligheter för stift och församlingar att söka nationella medel för språkstudier i samiska. Utskottet föreslår därför att motionen anses besvarad.
Till betänkandet finns en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. motion 2023:21 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:8
Ändringar i Svenska kyrkans utbildningar

Sammanfattning

I betänkandet behandlas två motioner, 2023:26 om utbildning i Svenska kyrkans internationella arbete för anställda i Svenska kyrkan samt 2023:53 om att se hur klimat- och miljöansvar kan inkluderas i diakoniutbildningens lärandemål – två frågor som utskottet anser vara viktiga för Svenska kyrkan.
Utskottet menar att beslutsförslaget i motion 2023:26 kan tolkas på olika sätt. En tolkning av att-satsen är att det gäller alla anställda medan utskottet har uppfattat att motionärernas intention syftar på utbildningar på utbildningsinstitutet, vars undervisning ger en grundläggande kunskap om Svenska kyrkans internationella arbete.
Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motion 2023:26.

Utskottet erfar vidare att klimat- och miljöfrågorna finns med i många moment i utbildningsinstitutets utbildningar och anser att området klimat- och miljödiakoni måste anses inkluderat i diakoniutbildningsplanens färdighetsmål ”tolka liv och sammanhang i relation till kristen tro och teologi”. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att motion 2023:53 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:26,
2. motion 2023:53 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:9
Kyrkomusik och kompetensförsörjning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas fyra motioner som lyfter frågan om kompetensförsörjning. Utskottet noterar att det finns stora utmaningar när det gäller rekryteringen till de kyrkliga profilerna och det gäller särskilt för kyrkomusiker. Motionerna har olika ingångar i denna problematik. 
I motion 2023:33 föreslås en utredning av kompetensförsörjningen i Svenska 
kyrkans samtliga stift. Utskottet anser att motionens förslag är för opreciserat och brett och föreslår därför avslag. 
I motion 2023:38 föreslås en utredning av huruvida musikundervisning för samtliga kyrkomusiker kan bli reglerad i kyrkoordningen. Även om utskottet värnar kyrkomusikernas musikundervisning anser det att kyrkoordningsreglering inte är rätt väg att gå. 
I motion 2023:77 föreslås att kyrkostyrelsen utreder ökad grad av nationell 
finansiering av folkhögskolornas kantorsutbildning, vilket utskottet anser är rimligt utifrån ett rättviseperspektiv och mot bakgrund av folkhögskolornas försämrade ekonomiska läge.
I motion 2023:86 föreslås att kyrkostyrelsen samordnar och intensifierar arbetet med kompetensförsörjning av kyrkomusiker. Utskottet anser att motionärens förslag är angeläget och att den nationella nivån bör göra detta inom ramen för sitt stödjande- och främjandeuppdrag.
Till betänkandet finns tre reservationer och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:33,
2. avslå motion 2023:38,
3. bifalla motion 2023:77,
4. bifalla motion 2023:86.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:10
Församlingspedagogens yrkesroll 

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2023:34 som handlar om församlingspedagogernas ställning. I motionen föreslås kyrkomötet att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda antagningsprocessen till församlingspedagogutbildningen, titelskydd för församlingspedagoger och möjligheterna till att öppna fler vägar in på Svenska kyrkans utbildningsinstitut för församlingspedagoger. Utskottet anser att motionen är angelägen i det som rör antagningsprocess och titelskydd, och bifaller motionens punkt 1 och 2. Däremot har utskottet uppfattningen att motionens punkt 3, gällande 
behörighetskrav, ska anses vara besvarad med vad utskottet har anfört. 
Till betänkandet finns två reservationer och två särskilda meningar.

Kyrkomötet beslutar att
1. bifalla motion 2023:34, punkt 1,
2. bifalla motion 2023:34, punkt 2,
3. anse motion 2023:34, punkt 3 besvarad med vad utskottet anfört.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:11
Förstärkt skydd av barn och unga

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2023:39 som föreslår att uppdra till kyrkostyrelsen att vidta åtgärder för barnens skydd och fria utveckling, genom att genomlysa vilka aktiviteter som är utvecklade respektive farliga för barn. Utskottet anser att motionen innehåller både faktafel, sammanblandning av begrepp och ger uttryck för en syn på människan som utskottet vill ta avstånd från. Utskottet menar att det inte är möjligt att genomlysa Svenska kyrkans verksamhet för barn och unga utifrån kategoriseringen utvecklande – skadlig. Utskottet vill också lyfta fram det barnrättsliga perspektivet som värnar barnets utveckling, rätt till liv och hälsa samt att barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, könsidentitet, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen. Utskottet har uppfattningen att kyrkomötets ledamöter behöver kompetenshöjande insatser, gällande sådant som rör hbtqi+.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:39.

 

Kyrkolivsutskottets betänkande 2023:12
Miljö- och klimatkriserna

Sammanfattning

Betänkandet behandlar motion 2023:84. I motionen föreslås kyrkostyrelsen att utreda hur de existentiella frågorna rörande miljö- och klimatkriserna ska kunna införlivas i gudstjänst, diakoni och undervisning och hur Svenska kyrkan ska ta sig an den stora existentiella oro som dessa frågor skapar. Utskottet delar motionärernas uppfattning om att de existentiella frågorna som rör miljö och klimatkrisen är viktiga, men ser inte vad motionens förslag tillför det arbete som redan pågår. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motionen. 

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2023:84.