Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkolivsutskottet 2019

Här publiceras besluten.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:1
Läroplan för Svenska kyrkan

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas motionerna 2019:1 och 2019:16 som handlar om kyrkans undervisnings-uppdrag. Utskottet anser att motionerna är angelägna men begreppet läroplan leder församlingar fel. Med anledning av motionerna föreslår i stället utskottet att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta förslag till innehåll som stöd för församlingarnas undervisning för alla åldrar.
Utskottet ser gärna att det sker i programmet för lärande och undervisning.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:1,
2. att avslå motion 2019:16,
3. att med anledning av motionerna 2019:1 och 2019:16 uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta förslag till innehåll som stöd för församlingarnas undervisning för alla åldrar.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:2
Riktlinjer för konfirmandarbetet

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas två motioner, 2019:2 och 2019:8, som handlar om Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Motionerna berör i vilken ålder barn ska erbjudas möjlighet att konfirmeras för att undvika glapp i församlingens verksamhet och vad konfirmations-undervisning ska innehålla i form av tematik.
Utskottet anser att konfirmationsåldern är väl anpassad för konfirmationens innehåll samt att antagande av konfirmandriktlinjerna är en fråga för domkapitlen, inte kyrkomötet.
Utskottet föreslår därför kyrkomötet att motionerna ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:2,
2. att avslå motion 2019:8.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:3
Vuxenkonfirmation

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas två motioner som handlar om hur församlingarna erbjuder vuxenkonfirmation och hur arbetet med vuxenkonfirmander kan utvecklas i form av information- och erfarenhetsutbyte. Utskottet anser arbetet med att möta konfirmander i första hand är en fråga för församlingarna. Utskottet konstaterar att det redan finns sammanhang och platser för idé- och erfarenhetsutbyte och att det i de nya riktlinjerna för konfirmandarbetet kommer att finnas avsnitt som handlar om arbetet med vuxenkonfirmander. Utskottet föreslår därför att motionerna 2019:34 och 2019:46 ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:34,
2. att avslå motion 2019:46

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:4
Lägerverksamhet

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:21 som handlar om Svenska kyrkans viktiga och betydelsefulla lägerverksamhet för barn- och ungdomar. Motionären önskar att kyrkostyrelsen ska säkerställa att utbildningar inom lägerverksamhet görs tillgängliga för alla barn och ungdomar inom Svenska kyrkans församlingar.
Utskottet konstaterar att detta varken är möjligt eller något som kyrkostyrelsen kan säkerställa.
Utskottet föreslår därför att motionen ska avslås.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:21.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:5
Utbildning och stöd för ledare i undervisning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:4 om utbildning i kristet ledarskap och motion 2019:22 om stöd för undervisning ledd av lekmän. Utskottet menar att det redan görs en hel del insatser för att stärka ideellt engagemang. Däremot anser utskottet att det saknas ett genomtänkt förhållningssätt från kyrkostyrelsens sida vad
gäller det ideella engagemangets betydelse inom uppdraget undervisning varför utskottet vill att kyrkostyrelsen stärker denna del i samverkan med stiften, inte minst i det aktuella programmet för lärande och undervisning.
Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motion 2019:4 och bifalla motion 2019:22.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:4,
2. att bifalla motion 2019:22.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:6
Låt oss lära på fler sätt

Sammanfattning

Detta betänkande behandlar motion 2019:9 Låt oss lära på fler sätt. Utskottet konstaterar att kyrkostyrelsen gör en del insatser till stöd för ökad tillgänglighet i Svenska kyrkans verksamhet, men utskottet menar att det inte finns något aktuellt och tillräckligt omfattande stöd. Därför föreslår utskottet att kyrkomötet bifaller motion 2019:9.

Kyrkomötet beslutar
1. att bifalla motion 2019:9, punkt 1,
2. att bifalla motion 2019:9, punkt 2.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:7
Alphakurser

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:17 och motion 2019:33 som båda handlar om Alphakurser. Utifrån Svenska kyrkans äktenskapssyn finner utskottet det problematiskt att uppmuntra till Alphakurser och föreslår därför avslag på båda motionerna.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:17,
2. att avslå motion 2019:33, punkt 1,
3. avslå motion 2019:33, punkt 2.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2019:8
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlar Kyrkolivsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 om undervisning. Utskottet välkomnar kyrkostyrelsens förslag till uttalande och tycker att texten i stora delar är mycket bra, men utskottet har några smärre förslag till justeringar i första avsnittet av uttalandet och föreslår i stället kyrkomötet att anta utskottets
förslag till uttalande. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att avslå kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5.
Utskottet föreslår att kyrkomötet bifaller kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5, punkt 2 samt beaktar de perspektiv som utskottet anfört beträffande den strategiska satsningen för undervisning.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå kyrkostyrelsens förslag i KsSkr 2019:5, punkt 1,
2. att med anledning av kyrkostyrelsens förslag i KsSkr 2019:5, punkt 1, göra ett uttalande enligt utskottets förslag:

Här finns uttalandet publicerat.

3. bifalla kyrkostyrelsens förslag i KsSkr 2019:5, punkt 2,
4. att med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5, punkt 3 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det kyrkolivs-utskottet anfört beträffande undervisning.