Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkolivsutskottet 2018

Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2018:1
De kyrkliga utbildningarna: rekrytering och forskarutbildning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas tre motioner, 2018:1 om en nationell rekryteringsplan, 2018:17 om forskarutbildning för diakoner och församlings-pedagoger och 2018:87 om fri musikundervisning i kyrkomusikers tjänster. Utskottet anser att man måste ta på allvar de utmaningar Svenska kyrkan har i rekryteringen till kyrkliga tjänster och ser behovet av att den nationella nivån fortsätter sitt stöd i rekryteringsarbetet. Utskottet ser fram emot att kunna ta del av utvärderingen av utbildningsreformen som väntas vara klar i maj 2019. Vid eventuella åtgärder med anledning av utvärderingen förutsätter utskottet att kyrkostyrelsen tar ett helhetsperspektiv som även innefattar rekryteringsfrågan. Enligt ansvarsfördelningen i kyrkoordningen är församlingarna, stiften och biskoparna de som primärt ansvarar för rekryteringen och i nuläget har stiften inte begärt särskilt stöd från den nationella nivån i frågorna. Detta gäller även reglering av fri musikundervisning i kyrkomusikers tjänst. Utskottet anser därför att en eventuell reglering av denna måste ske lokalt. Utskottet anser att det är viktigt att lyfta fram behoven av forskarkompetens bland diakoner och församlings-pedagoger. Den kompetensen tillför Svenska kyrkan en strategisk kompetens som behövs för att utveckla både den diakonala och den pedagogiska församlingsverksamheten. Men eftersom det idag finns möjligheter för både diakoner och församlingspedagoger att gå en forskarutbildning på högskola eller universitet ser inte utskottet ett behov av utredning. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår utskottet kyrkomötet att avslå samtliga motioner.
Till betänkandet finns två reservationer.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:1.
att avslå motion 2018:17.
att avslå motion 2018:87.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2018:2
Pastoralteologisk utbildning vid Johannelunds teologiska högskola

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:24. Motionären vill att Johannelunds teologiska högskola åter ska bli en godkänd pastoralteologisk prästutbildning för tjänst som präst i Svenska kyrkan. I och med utbildningsreformen 2013 blev den pastoralteologiska utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut den enda pastoralteologiska utbildningen för de fyra kyrkliga utbildningarna till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. Utskottet ser värdet i att varva utbildning och praktik som man gör på Johannelunds teologiska högskola men vill inte att man förekommer den utvärdering av utbildningsreformen som beräknas pågå fram till maj 2019. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:24.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2018:3
Uppdrag som gatupräst eller -diakon

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:73. Motionären föreslår att kyrkostyrelsen ska utreda behovet av gatupräster eller -diakoner. Utskottet anser att det som motionären för fram i sin motion är angeläget men att det är församlingarnas uppgift att bemanna och prioritera utifrån de pastorala behov de identifierar och möter. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:73.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2018:4
Undervisning och lärande

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas två motioner som handlar om strategier och ekonomiska satsningar kring Svenska kyrkans lärande och undervisning samt verksamhet för barn och unga. Motionärerna ställer viktiga och angelägna frågor, men utskottet förväntar att Programmet för lärande och undervisning svarar motdet som motionerna föreslår när det gäller undvikande av glapp i församlingens verksamhet för dessa åldrar. Utskottet har under beredningen erfarit att undervisning och lärande kommer vara ett prioriterat område för Svenska kyrkan, på alla nivåer, under lång tid framöver. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att motionerna 2018:76 och 2018:84 ska avslås.
Till betänkandet finns en reservation och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:76, punkt 1.
att avslå motion 2018:76, punkt 2.
att avslå motion 2018:84.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2018:5
Missionsuppdraget

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas två motioner som handlar om att kartlägga och utveckla församlingarnas mission och särskilt när det gäller de församlingar som finns i så kallade utanförskapsområden. Utskottet anser att mission i första hand är en uppgift för församlingar och stift. Utskottet konstaterar att det redan pågår ett arbete med att ta fram råd och vägledning för hur församlingarna kan arbeta med mission bland nyanlända. I arbetet ingår det att ta med frågor som rör missionsteologi, religionsmötet och kyrkliga handlingar i en mångreligiös kontext.
Utskottet föreslår därför att motion 2018:58, punkt 1, 2 och 3 avslås. Utskottet anser att motion 2018:59, punkt 1, ska anses vara besvarad med vad utskottet anfört och att motion 2018:59, punkt 2, ska avslås.
Till betänkandet finns tre reservationer och en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:58, punkt 1.
att avslå motion 2018:58, punkt 2.
att avslå motion 2018:58, punkt 3.
att motion 2018:59, punkt 1 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.
att avslå motion 2018:59, punkt 2.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2018:6
Uppföljning av #metoo och #vardeljus

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:88 som handlar om Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp. Motionären föreslår att kyrkostyrelsen överväger vilka åtgärder som måste vidtas nationellt för att implementera det förebyggande arbetet gällande sexuella övergrepp som #vardeljus hösten 2017 vittnade om. Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionen då utskottet vill vidga arbetet till att omfatta ett större sammanhang än arbetsplatsen. Utskottet vill därför föreslå kyrkomötet att med anledning av motionen uppdra till kyrkostyrelsen att se över vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas nationellt för att utveckla arbetet mot sexuella övergrepp och trakasserier ytterligare.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:88.
att med anledning av motion 2018:88 uppdra till kyrkostyrelsen att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier samt att med särskilt fokus på ålders- och könsmaktsordning synliggöra och vidareutveckla det goda arbete som redan pågår.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2018:7
Tillgängligheten i lokaler och verksamheter

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:31 om tillgänglighetsfrågor. Motionärerna vill att kyrkostyrelsen implementerar policydokumentet En kyrka för alla och ser över möjligheten att utveckla tillgänglighetsfunktionen i appen Kyrkguiden. Utskottet vill lyfta Svenska kyrkans ansvar i tillgänglighetsfrågor i överenskommelsen med staten kring kyrkoantikvariska frågor och vill också uppmärksamma den förstudie som pågår kring funktionsvariationer. Utskottet delar motionärernas åsikt att policydokumentet En kyrka för alla bör implementeras men anser det nödvändigt att även det mer aktuella dokumentet Gåvan att finnas till också finns med i implementeringsarbetet. När det gäller information om tillgänglighet i Kyrkguiden är utskottet överens med motionärerna om att informationen behöver utvecklas. Utskottet understryker vikten av samverkan med organisationer inom funktionsvariationsområdet när det arbetet görs. Utskottet föreslår därför att motionens första punkt ska avslås, att motionens andra punkt ska bifallas och vill med anledning av motionen uppdra till kyrkostyrelsen att implementera policydokumenten En kyrka för alla och Gåvan att finnas till.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:31, punkt 1.
att bifalla motion 2018:31, punkt 2. (Uppdra till kyrkostyrelsen att se över möjligheten att utveckla tillgänglighetsfunktionen i Kyrkguiden.)
att med anledning av motion 2018:31, punkt 1 uppdra till kyrkostyrelsen att implementera policydokumenten En kyrka för alla och Gåvan att finnas till.

Kyrkolivsutskottets betänkande 2018:8
Församlingarnas statistikrapportering

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:69. Motionärerna vill att kyrkostyrelsen ser över församlingarnas statistikrapportering och utvärderar om den är ändamålsenlig. Utskottet bejakar det viktiga i att statistikrapporteringen utvärderas och att man säkerställer att den är ändamålsenlig. Utskottet betonar också vikten av långsiktigheten och försiktighetsprincipen i statistiken som innebär att man inte ofta bör lägga till ny statistik i rapporteringen. Utskottet har tillit till att kyrkostyrelsen ständigt arbetar med utveckling och kvalitetssäkring av statistikarbetet och säkerställer i dialog med stift och församlingar att den statistik som samlas är ändamålsenlig och föreslår därför ett avslag på motionen.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:69.