Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänstutskottet 2019

Här publiceras besluten.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:1
Gudstjänstupplevelser

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:3 Gudstjänstupplevelser, i vilken föreslås att kyrkostyrelsen ska tillsätta en utredning som undersöker vilka faktorer som är viktiga för människors gudstjänst-upplevelse och vilka metoder och förhållningssätt som ger framgång i gudstjänstarbetet. Utskottet menar att en sådan utredning vore ett värdefullt tillskott till den kunskap som behövs för förnyelse och fördjupning av Svenska kyrkans gudstjänster och föreslår därför kyrkomötet att bifalla motionen.

Kyrkomötet beslutar
att bifalla motion 2019:3.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:2
Församlingarnas arbete med dop

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:12, som föreslår att kyrkostyrelsen ska samla in idéer om församlingars arbete med dopet, som sedan ska publiceras i ett inspirationsmaterial. Detta för att undervisa människor om vad dopet har för ställning och funktion i Svenska kyrkan.

Utskottet bejakar motionärens intention som understryker dopets betydelse men menar att det är biskoparna och stiften som ska uppmuntra församlingarna i deras arbete kring dopet. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:12.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:3
Lärande i gudstjänsten

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2019:47, där det föreslås att kyrkostyrelsen ska utarbeta ett material för ett temaår under rubriken ”Lärande i gudstjänsten” med fokus på att förklara texter och ritualer, som inte alltid är lättillgängliga.

Gudstjänstutskottet delar motionärernas intention att sprida kunskap om kristen tro och gudstjänstens språk men menar att detta inte uppnås av det som motionärerna föreslår.

Utskottet menar att ett genomförande av vad denna motion föreslår skulle innebära ett föregripande av kyrkostyrelsens arbete och en detaljstyrning som inte är önskvärd. Därför föreslår utskottet att kyrkomötet avslår motionen.
(Till betänkandet finns en särskild mening.)

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2019:47.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:4
Svenskkyrklig sångsamling

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2019:36 Nya psalmer och sånger med svenskkyrklig teologi, i vilken motionärerna föreslår kyrkomötet att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur en ny kompletterande musik- och sångsamling till konfirmandverksamhet, ungdomsverksamhet och gudstjänst kan åstadkommas.

Gudstjänstutskottet ser positivt på intentionen med motionen. Gudstjänstutskottet konstaterar dock att nationell nivå redan arbetar med en förstudie inför en ny psalmbok och föreslår därför kyrkomötet att avslå motion 2019:36. Däremot föreslår utskottet med anledning av motionen att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att arbeta särskilt med nyproduktion av psalmer och sånger med svenskkyrklig teologi, som tilltalar ungdomar och kan vara ett bidrag till arbetet med en kommande psalmboksrevision.

Kyrkomötet beslutar
1. att avslå motion 2019:36, punkt 1,
2. att avslå motion 2019:36, punkt 2,
3. att med anledning av motion 2019:36 uppdra till kyrkostyrelsen att arbeta särskilt med nyproduktion av psalmer och sånger med svenskkyrklig teologi, som tilltalar ungdomar, och kan vara ett bidrag till arbetet med en kommande psalmboksrevision.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:5
Gemensam ordning för nattvardsgudstjänster

Sammanfattning

I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2019:4 avsnitt 1, Gemensam ordning för nattvardsgudstjänster. I skrivelsen lämnas förslag till kyrkoordningsändringar med innebörden att kyrkoordningens bestämmelser och kyrkohandbokens anvisningar ska överensstämma med varandra avseende användandet av Måltidens texter i nattvards-gudstjänster. Kyrkostyrelsens förslag syftar till att göra regel-verket tydligt och enkelt att tolka och tillämpa. Gudstjänstutskottet konstaterar att de ändringar som föreslås i skrivelsen är en konsekvens av tidigare fattade beslut i kyrkomötet. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att anta de delar av kyrkostyrelsens skrivelse 2019:4 som rör gemensam ordning för nattvardsgudstjänster.

Kyrkomötet beslutar
att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:6
Tematiskt kyrkomöte 2019 – Undervisning

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar Gudstjänstutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 beslutspunkt 3 att kyrkostyrelsen i sitt framtida strategiska arbete ska beakta vad kyrkomötet anfört beträffande undervisning. 

Gudstjänstutskottet anser att begreppet lärande, mer än undervisning, är viktigt för gudstjänstens sammanhang. 

Utskottet ser det som centralt att barn och unga får möta vuxna i generationsöverskridande gudstjänster. Utskottet vill därför gärna se att kyrkostyrelsen i sitt fortsatta arbete med lärande och undervisning initierar en fördjupad reflektion över hur vägen från ålderssegregation till generationsöverskridande gudstjänster ser ut.

Utskottet betonar att musik har en viktig plats i kyrkans liv. I syfte att förvalta det musikaliska arvet bör kyrkostyrelsen stärka sin samverkan med andra kulturbärande institutioner i samhället och samtidigt värna kyrkans särart. Kyrkostyrelsen bör även stödja stiften i deras arbete med att trygga en god framtida kompetensförsörjning genom att verka för en ökad rekrytering av kyrkomusiker.

Vidare finns en förväntan på att kyrkostyrelsen ger Svenska kyrkans musikråd tillräckliga resurser för att skapa ny mässmusik och för att integrera olika musiktraditioner i den liturgiska musiken, enligt tidigare kyrkomötesbeslut.

Kyrkomötet beslutar
att med anledning av beslutspunkt 3 i kyrkostyrelsens skrivelse
2019:5 uppdra till kyrkostyrelsen att i sitt framtida strategiska arbete beakta det Gudstjänstutskottet anfört beträffande undervisning.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:7
Bibeln och Den svenska psalmboken på nationella
minoritetsspråk

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2019:7 Bibeln och Den svenska psalmboken på nationella minoritetsspråk. Kyrkostyrelsen föreslår att 2019 års översättning av Bibeln till nordsamiska, 2018 års översättning av bibeltexter till sydsamiska, 2017 års översättning av evangelierna till meänkieli samt 2018 års
översättning av Den svenska psalmboken i urval till meänkieli ska få tas i bruk i Svenska kyrkan från första söndagen i advent 2019.
Utskottet gläds över att bibel och psalmbok nu finns tillgängliga på fler språk och föreslår att kyrkomötet med anledning av skrivelsen beslutar att dessa böcker får användas omedelbart.

Kyrkomötet beslutar
med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2019:7
1. att 2019 års översättning av Bibeln till nordsamiska får användas i Svenska kyrkan,
2. att 2018 års översättning av bibeltexter till sydsamiska får användas i Svenska kyrkan,
3. att 2017 års översättning av evangelierna till meänkieli får användas i Svenska kyrkan,
4. att 2018 års översättning av Den svenska psalmboken i urval till meänkieli får användas i Svenska kyrkan,
5. att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkomötets beslut om användning i Svenska kyrkan av översättning till nordsamiska och lulesamiska av Nya testamentet (SvKB 2001:13), bilaga 1.
6. att detta beslut träder i kraft omedelbart.

Gudstjänstutskottets betänkande 2019:8
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på nationella
minoritetsspråk

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2019:8 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på nationella minoritetsspråk. Kyrkostyrelsen föreslår att de översättningar av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del I, som nu gjorts till finska, nord-, lule- och sydsamiska samt meänkieli, ska få tas i bruk på pingstdagen, den 31 maj
2020. Översättningen till finska gäller kyrkohandboken i sin helhet medan de övriga översättningarna gäller kyrkohandboken i urval.
Utskottet föreslår att de nya översättningarna tas i bruk pingstdagen 2020. Vidare föreslår utskottet att kyrkomötets beslut om användning i Svenska kyrkan av Svenska kyrkans gudstjänstböcker på finska och lulesamiska (SvKB 2002:2) ska ändras som en konsekvens av utskottets förslag om den nya översättningen till lulesamiska.

Kyrkomötet beslutar
med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2019:8
1. att från och med pingstdagen, den 31 maj 2020 får översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan I till finska enligt bilaga 3 i kyrkostyrelsens skrivelse användas i Svenska kyrkan,
2. att från och med pingstdagen, den 31 maj 2020 får översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan I till nord-, lule- och sydsamiska i urval enligt bilaga 4 i kyrkostyrelsens skrivelse användas i Svenska kyrkan,
3. att från och med pingstdagen, den 31 maj 2020 får översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan I till meänkieli i urval enligt bilaga 5 i kyrkostyrelsens skrivelse användas i Svenska kyrkan,
4. att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkomötets beslut om användning i Svenska  kyrkan av kyrkliga böcker på finska och lulesamiska (SvKB 2002:2), bilaga 1.