Gudstjänstutskottet 2022

Gudstjänstutskottets betänkande 2022:1
Psalmboken

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motionerna 2022:14 om den nya psalmboken och 2022:53 om psalmen Fädernas kyrka.

I motion 2022:14 finns ett antal förslag om den fortsatta processen med framtagande av en ny psalmbok och att kyrkostyrelsen tillförsäkrar att en kommitté av präster och teologer finns tillgänglig att granska alla förslag till psalmer och sånger och göra urvalet utifrån hur de har förankring i Bibeln och den kristna tron. Utskottet noterar att processen med psalmboksrevisonen pågår och att förslagen i motionen skulle kunna inskränka och förhindra ett öppet och fritt arbete där många perspektiv behöver finnas med. Utskottet föreslår därför avslag på motionen.

I motion 2022:53 föreslås att kyrkomötet uppdrar till kyrkostyrelsen att se till att Johan Alfred Eklunds psalm Fädernas kyrka ges plats i nästa psalmbok. I enlighet med tidigare kyrkomötesbeslut föreslår utskottet att motionen ska avslås och upprepar att det skulle innebära att föregripa kommande revision att redan nu besluta om vilka psalmer som ska ingå. Till betänkandet finns fyra reservationer.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:14, punkt 1,
2. avslå motion 2022:14, punkt 2,
3. avslå motion 2022:14, punkt 3,
4. avslå motion 2022:53.

 

Gudstjänstutskottets betänkande 2022:2
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på svenskt teckenspråk

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2022:5 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på svenskt teckenspråk. I skrivelsen föreslås kyrkomötet besluta att från och med pingstdagen 28 maj 2023 får översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, i urval till svenskt teckenspråk användas i Svenska kyrkan. Utskottet föreslår att skrivelsen ska bifallas.

Kyrkomötet beslutar att
anta kyrkostyrelsens förslag i skrivelse 2022:5 att från och med pingstdagen 28 maj 2023 får översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I till svenskt teckenspråk i urval användas i Svenska kyrkan. 

 

Gudstjänstutskottets betänkande 2022:3
Kompendium med kyrkoårets texter

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:12 som avser kompendium med kyrkoårets texter. Motionärerna föreslår att kyrkostyrelsen ska få i uppdrag att extrahera delen Kyrkoårets söndagar och helgdagar i Den svenska psalmboken och trycka upp den som ett kompendium för samfundets medlemmar att delas ut i församlingen till besökare. Utskottet föreslår att motionen ska avslås då det som motionären efterlyser redan finns. Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
avslå motion 2022:12.

 

Gudstjänstutskottets betänkande 2022:4
Kompletterande gudstjänstformer

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2022:13 om kompletterande gudstjänstformer. Motionären föreslår att kyrkostyrelsen ska utreda en strategi för hur pastorat och församlingar på ett fritt sätt utifrån lokala förutsättningar ska utöka antal veckovisa kvällsmöten samt böne- och lovsångsmöten. Utskottet anför att en större reglering på nationell nivå av gudstjänstlivet skulle inskränka valfrihet istället för att möjliggöra den.
Utskottet föreslår att motionen ska avslås. Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar att
1. avslå motion 2022:13, punkt 1,
2. avslå motion 2022:13, punkt 2.