Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänstutskottet 2018

Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.

Gudstjänstutskottets betänkande 2018:1
Kyrkohandboksfrågor

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas tre motioner som samtliga behandlar kyrkohandboksfrågor. I motion 2018:10 föreslår motionärerna att de båda versionerna av Herrens bön – Fader Vår och Vår Fader – ska jämställas i kyrkohandboken. I motion 2018:15 föreslås kyrkomötet uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur tidigare utgåvor av psalmboken och kyrkohandboken skulle kunna användas i Svenska kyrkans gudstjänst. I motion 2018:65 föreslås en precisering av vilka av kyrkohandbokens texter som annan musik ska få användas till. Utskottet menar att kyrkohandbokens reglering och uppställning av de två varianterna av Herrens bön är tillräcklig och  föreslår att motion 2018:10 avslås. Utskottet menar, med hänvisning till Läronämndens yttrande, att psalmboken och kyrkohandboken är våra gemensamma bekännelsedokument och föreslår därför att motion 2018:15 avslås. Utskottet menar att förslaget i motion 2018:65 är för detaljerat och föreslår därför att motionen avslås. Utskottet föreslår även med anledning av motion 2018:65 att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att till nästa kyrkomöte återkomma med förtydligande i enlighet med 2017 års kyrkomötesbeslut att bifalla det av Torvald Johansson under överläggningen framlagda förslaget i frågan om fortsatt arbete med kyrkohandbokens musik.
Till betänkandet finns tre reservationer.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:10.
att avslå motion 2018:15.
att avslå motion 2018:65.
att med anledning av motion 2018:65 att uppdra till kyrkostyrelsen att till nästa kyrkomöte återkomma med förtydligande i enlighet med 2017 års kyrkomötesbeslut att bifalla det av Torvald Johansson under överläggningen framlagda förslaget i frågan om fortsatt arbete med kyrkohandbokens musik.

Gudstjänstutskottets betänkande 2018:2
Konfirmation av personer som döpts i vuxen ålder

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas motion 2018:11, i vilken föreslås att kyrkoordningen ska ändras så att den som döps som vuxen inte automatiskt antecknas som konfirmerad. Utskottet menar att det finns många former för doppåminnelse och dopbekräftelse som kan användas utöver konfirmationen. Att den som döpts som vuxen inte därmed skulle antecknas som konfirmerad riskerar att ge intrycket att konfirmationen ger något nytt utöver dopet, vilket skulle strida mot vår kyrkas bekännelse. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet avslår motionen.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:11.

Gudstjänstutskottets betänkande 2018:3
Levande gudstjänst

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas två motioner om gudstjänstlivets utveckling.
I motion 2018:33 av Berth Löndahl m.fl., Gudstjänstlivets kris, uttrycks en oro
över den nedåtgående trenden i antalet gudstjänstfirare i huvudgudstjänsten. Motionärerna vill att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en ”kriskommission” för gudstjänstlivets utveckling. Utskottet delar uppfattningen att frågorna är angelägna, men betonar risken av att tala om kris och kriskommission på ett sätt så att det skymmer det goda arbete och de initiativ som finns. Utskottet menar också att en kriskommission på nationell nivå är att lägga ansvaret på fel nivå. Utskottet föreslår därför att motionen avslås. I motion 2018:79 av Daniel Engström, Idébank för ett levande gudstjänstliv, uttrycks samma oro över att antalet besökare minskar vid gudstjänsterna. Motionären vill därför att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en idébank på nationell nivå för att hjälpa och inspirera församlingarna. Utskottet menar att mycket av vad motionären efterfrågar redan finns i böcker, artiklar och på nätet. Utskottet föreslår därför att motionen avslås.
Till betänkandet finns två reservationer.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:33.
att avslå motion 2018:79.

Gudstjänstutskottets betänkande 2018:4
Nystart av församlingar

Sammanfattning

I motion 2018:35 föreslås att kyrkostyrelsen ska ta initiativ till ett program för att nystarta församlingar som förlorat mycket av sitt gudstjänst- och församlingsliv. Utskottet menar att motionen lägger lösningsförslaget på fel nivå och att detta främst är ett ansvar för stift och församlingarna själva. Utskottet föreslår därför att motionen avslås.
Till betänkandet finns en reservation.


Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:35.

Gudstjänstutskottets betänkande 2018:5
Ny psalmbok

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motion 2018:50, där föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att göra en fullständig revision av 1986 års Den svenska psalmboken. En sakkunnigkommitté bör leda arbetet och frågor om den ekumeniska delen av psalmboken, upphovsrätt och villkor för publicering bör ingå i uppdraget. Utskottet delar motionärernas intentioner, men menar att det är för tidigt att fatta beslut om ramar och inriktning för arbetet. Utskottet föreslår därför att motionen avslås men att kyrkomötet med anledning av motionen beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att inhämta synpunkter från kyrkomötet på direktiv och andra ramar innan arbetet inleds.
Till betänkandet finns en reservation.

Kyrkomötet beslutar
att avslå motion 2018:50.
att med anledning av motion 2018:50 uppdra till kyrkostyrelsen att inhämta synpunkter från kyrkomötet på sitt förslag till direktiv, tidsplan och andra ramar för arbetet med en revision av Den svenska psalmboken innan det inleds.

Gudstjänstutskottets betänkande 2018:6
Levande musik vid vigsel- och begravningsgudstjänster

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas en motion 2018:86, där motionären föreslår att kyrkostyrelsen ska utreda hur vi bättre kan bevara traditionen att använda levande musik vid våra vigsel- och begravningsgudstjänster. Utskottet konstaterar att kyrkomötet behandlade frågan om levande musik i kyrkorummet år 2016. Då beslutade kyrkomötet att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att hitta vägar att uppmuntra till levande musik i kyrkorummen (KmSkr 2016:11).
Utskottet konstaterar att årets motion tar upp samma frågor som behandlas i betänkandet G 2016:9 och utskottets ståndpunkt har inte förändrats. Utskottet föreslår kyrkomötet besluta att motion 2018:86 ska anses besvarad med vad utskottet anför.
Till betänkandet finns en särskild mening.

Kyrkomötet beslutar
att motion 2018:86 ska anses besvarad med vad utskottet anfört.